LifeAssays KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (FÖRSTA KONTROLLSTÄMMAN) med förslag om fortsatt drift

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). 

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. För närmare detaljer vänligen se kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

 För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kallelse till extra bolagsstämma TILLIKA FÖRSTA  KONTROLLSTÄMMA I LifeAssays AB (PUBL)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 mars 2018 kl. 13.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund. 
 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 1mars 2018,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 2 mars 2018. 

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 mars 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.
 

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.lifeassays.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

Förslag till dagordning

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande på stämman
 3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.      Val av en eller två justeringsmän
 5.      Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6.      Godkännande av dagordning
 7.      Prövning av om bolaget ska gå i likvidation  
 8.      Stämmans avslutande

förslag till beslut

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (punkt 7)

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation.

 1.      Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare med åtgärder för att läka kapitalbristen.
 2.      Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.
 3.      Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2019.
 4.      Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.
 5.      Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a. förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering, inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. Styrelsen konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar mot förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultat att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Övriga handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
 

Antalet utestående B-aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 539 843 620.

Lund i februari 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

LifeAssays KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (FÖRSTA KONTROLLSTÄMMAN) med förslag om fortsatt drift

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). 

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. För närmare detaljer vänligen se kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

 För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kallelse till extra bolagsstämma TILLIKA FÖRSTA  KONTROLLSTÄMMA I LifeAssays AB (PUBL)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 mars 2018 kl. 13.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund. 
 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 1mars 2018,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 2 mars 2018. 

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 mars 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.
 

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.lifeassays.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

Förslag till dagordning

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande på stämman
 3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.      Val av en eller två justeringsmän
 5.      Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6.      Godkännande av dagordning
 7.      Prövning av om bolaget ska gå i likvidation  
 8.      Stämmans avslutande

förslag till beslut

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (punkt 7)

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation.

 1.      Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare med åtgärder för att läka kapitalbristen.
 2.      Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.
 3.      Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2019.
 4.      Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.
 5.      Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a. förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering, inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. Styrelsen konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar mot förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultat att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Övriga handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
 

Antalet utestående B-aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 539 843 620.

Lund i februari 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Meddelar att styrelseledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) meddelar att ledamot Marianne Lilja Wittbom lämnar sin plats i Bolagets styrelse på grund av andra uppdrag.


LifeAssays KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (FÖRSTA KONTROLLSTÄMMAN) med förslag om fortsatt drift

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). 

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. För närmare detaljer vänligen se kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Förtydligande av styrelsens åtgärder för bolagets finansiering och korrigering av kapitalbrist

Som tidigare pressmeddelat planerar LifeAssays styrelse att kalla till extra bolagsstämma med anledning av att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (första kontrollstämma). Styrelsen arbetar därför med att upprätta en kontrollbalansräkning.


LifeAssays befarar Kapitalbrist

LifeAssays AB (publ) styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kapitalbrist). 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS per den 29 december 2017

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under december månad, i samband Unitemissionen, ökat med 441 106 449 st. Aktiekapitalet ökade med 8 882 128,98 kr. 


Utfall Unitemission i LifeAssays AB

Unitemissionen i LifeAssays med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 8 december 2017, tecknades till 42,4 procent. 41,9 procent har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,8 MSEK. 0,5 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,1 MSEK.


LifeAssays får order på 20 instrument till USA.

IDEON, Lund LifeAssays® Partner i USA har lagt en order på 10 st VetReader och 10 st MagniaReader plus reagens till ett sammanlagt värde av 255 000 Kr. Instrumenten skall placeras på kliniker som idag utvärderat eller just avslutar sina utvärderingar av våra produkter.


Förlängning av teckningstid i företrädesemission och överteckningsemission i LIFEASSAYS

Styrelsen för LifeAssays AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen och överteckningsemissionen till och med den 8 december 2017.


LIFEASSAYS:    Lanseringen av SAA för häst har gett över 150 kvalificerade "leads" och 20 instrument hos kunder.

IDEON, Lund LifeAssays ® AB har presenterat sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein (SAA) på utställningar i Danmark, Sverige och i USA under november. 


MagniaReader med test av SAA för häst visad i Danmark

IDEON, Lund LifeAssays AB presenterade sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein (SAA) för häst i Danmark den gångna helgen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: