Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2017 kl. 16.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund

Deltagande och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 oktober 2017,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 24 oktober 2017.

Anmälan till stämman ska göras skriftligen till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: AGM2017@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifeassays.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 24 oktober 2017, och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om företrädesemission av Units
8. Beslut om riktad nyemission av Units
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 047 868 585 units ("Units"). En Unit består av en aktie av serie B och en teckningsoption (serie 2017/2018). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid 1 befintlig aktie av serie B i Bolaget ska berättiga till 1 uniträtt, och 2 uniträtter ska berättiga till teckning av 1 Unit.

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 6 november 2017.

4. Teckningskursen per Unit ska vara 2 öre, varav 2 öre avser aktien av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

5. Teckning av Units ska ske från och med den 8 november 2017 till och med den 22 november 2017. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade Units består av. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. I de fall samtliga Units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat Units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

8. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

10. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018 ("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

11. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 5 oktober 2018. Teckning av aktier kan således ske under tre veckor inom perioden 3 augusti 2018 till 26 oktober 2018.

12. För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga. 13. Vid full teckning i Unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 41 914 743,4 kronor, varav ökningen avser 20 957 371,7 kronor för aktierna och 20 957 371,7 kronor för teckningsoptionerna.

14. Vid full teckning i Unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 2 095 737 170 varav ökningen avser 1 047 868 585 aktier av serie B som utgör en del av Units och 1 047 868 585 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

15. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV UNITS (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår - såsom ett led i genomförande av företrädesemissionen av Units ovan - att stämman beslutar om en emission av högst 250 000 000 Units riktad, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till de personer som deltagit i företrädesemissionen, som av styrelsen föreslagits samma stämma, men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade Units. En Unit består av en aktie av serie B och en teckningsoption (serie 2017/2018). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.

Emissionen ska vara villkorad av att företrädesemissionen som av styrelsen föreslagits samma stämma övertecknas och ska ske på i huvudsak följande villkor i övrigt.

1. Teckningskursen per Unit ska vara 2 öre, varav 2 öre avser aktien av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

2. Teckning av Units ska ske från och med den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017 på en särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

3. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

4. Betalning för Units ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

5. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018 ("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde. 7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 5 oktober 2018. Teckning av aktier kan således ske under tre veckor inom perioden 3 augusti 2018 till 26 oktober 2018.

8. För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.

9. Vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 10 000 000 kronor, varav ökningen avser 5 000 000 kronor för aktierna och 5 000 000 kronor för teckningsoptionerna.

10. Vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 500 000 000 varav ökningen avser 250 000 000 aktier av serie B som utgör en del av Units och 250 000 000 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

11. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

12. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning.

SÄRSKILT MAJORITETKRAV

För beslut enligt punkt 8 på dagordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens fullständiga förslag och redogörelser, samt revisorns yttranden kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.lifeassays.com under minst tre veckor närmast före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2 095 737 171 och det totala antalet röster uppgick till 2 095 737 171, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 2 095 737 171 (en röst per aktie). Bolaget äger inte några egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Lund i oktober 2017 
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted