Förlängning av teckningstid i företrädesemission och överteckningsemission i LIFEASSAYS

Styrelsen för LifeAssays AB har beslutat förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen och överteckningsemissionen till och med den 8 december 2017.

Extra bolagsstämma i LifeAssays® AB (publ) beslutade den 30 oktober 2017 om en företrädesemission och en överteckningsemission av units. Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden i båda emissionerna till och med den 8 december 2017. Handeln i uniträtter avslutades enligt tidigare given information den 27 november 2017. Någon förlängning av handelstiden för uniträtter kommer således inte att äga rum. Bakgrunden till förlängningen är att styrelsen vill ge fler möjlighet att delta i emissionerna.

Emissionsvillkoren i sammandrag

Teckningstid: till och med den 8 december 2017 (tidigare den 29 november 2017).

Teckningskurs: 2 öre per unit, varav 2 öre avser respektive B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

I företrädesemissionen berättigar en aktie av serie B i LifeAssays till en uniträtt och två uniträtter ger rätt till teckning av en unit. En unit består av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Vid full teckning av units i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 2 095 737 170 varav ökningen avser 1 047 868 585 aktier av serie B som utgör en del av units och 1 047 868 585 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Vid full teckning av units i överteckningsemissionen och fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 500 000 000 varav ökningen avser 250 000 000 aktier av serie B som utgör en del av units och 250 000 000 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Antal aktier i Bolaget före emissionen: 2 095 737 171

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

NOV 28, 2017

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted