Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020
dels senast onsdagen den 24 juni 2020 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per post till Kopy Goldfields AB (publ), Årsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm

- via e-post till agm@kopygoldfields.com.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser medföra biträde till årsstämman ska antal biträden (max två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 juni 2020 och bör i god tid före nämnda datum begäras hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas i god tid före årsstämman till bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från bolagets webbplats.

Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till årsstämman har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolagets riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi bedömer att det behövs.

Förslag till dagordning

1) Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Anförande av bolagets VD.

8) Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9) Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10) Beslut om arvode och ersättning till styrelsen.

11) Beslut om arvode till revisorer.

12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer.

13) Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning.

14) Beslut om antagande av ny bolagsordning

15) Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission

16) Årsstämmans avslutande.

Förslag till årsstämman:

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen först ska ha fyra ledamöter och därefter sex ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. Val av de två ytterligare ledamöterna ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen
Valberedningen har, vid tidpunkten för denna kallelse, ännu inget färdigt förslag till arvode och ersättning till styrelsen, men har underrättat bolaget om att ett förslag kommer presenteras senast till årsstämman. Om ett förslag blir klart tidigare kommer det redovisas på bolagets webbplats.

Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer
Valberedningen föreslår nyval av Arsen Idrisov och Eric Forss samt omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson, Johan Österling och Tord Cederlund. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Nyval av Arsen Idrisov och Eric Forss ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2021, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast
3 månader före årsstämman år 2021.

Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändringar i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor till lägst 330 000 000 kronor och högst 1 320 000 000 kronor.

2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 59 500 000 och högst 238 000 000 till lägst 833 000 000 och högst 3 332 000 000.

Vidare föreslår styrelsen vissa andra tekniska justeringar av bolagsordningen:

Det föreslås att § 1 justeras så att benämningen "firma" ändras till "företagsnamn", vilket följer av ändringar i aktiebolagslagen.

Vidare föreslås att tidpunkten "före kl. 16.00" stryks i § 11 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma.

Slutligen föreslås en terminologisk justering i § 12 efter förändringar i lagstiftning varvid lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändrat namn till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman också röstar för styrelsens förslag om beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission (punkt 15)

Punkt 15: Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission
Bolaget har den 29 maj 2020 träffat överenskommelse ("Överenskommelsen") om att förvärva samtliga ägarandelar utfärdade i det ryska gruvföretaget Amur Gold Company Limited ("Amur"). Betalning ska erläggas i form av 782 179 706 nyemitterade aktier i bolaget.

Förvärvet förutsätter att bolagsstämma i bolaget beslutar om apportemission genom vilken 782 179 706 aktier i bolaget emitteras till Amurs nuvarande ägare, HC Alliance Mining Group Ltd och Lexor Group S.A, mot att de erlägger betalning i form av samtliga sina ägarandelar i Amur. Styrelsen föreslår således, förutsatt att bolagsstämman också givit bifall till styrelsens förslag till bolagsordningsändringar (punkt 14), att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska erlägga köpeskilling för samtliga ägarandelar i Amur med sammanlagt 782 179 706 nyemitterade aktier, där varje aktie har ett kvotvärde om ca 0,38 kronor, motsvarande en ökning av Bolagets aktiekapital med 297 401 370,61 kronor.

2. Rätt att teckna aktierna i bolaget ska endast tillkomma innehavare av ägarandelar i Amur, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala aktierna i bolaget genom överlåtelse av sina ägarandelar i Amur, varvid tecknarna ska ha rätt att teckna det antal aktier i bolaget, av det totala antalet som ska emitteras, som motsvarar vars och ens innehav i Amur

3. Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för bolagets aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie per dagen för kallelsen till årsstämman, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.

4. Teckningskursen per aktie ska vara 1,15 kronor, vilket baseras på ett uppskattat vederlag för apportegendomen enligt vad som har angivits ovan. I anledning av IFRS kan dock den slutgiltiga teckningskursen komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.

5. Teckning ska ske på teckningslista under perioden 1 juli 2020 - 30 september 2020. Överteckning kan inte äga rum.

6. Betalning för tecknad aktie ska erläggas i samband med teckning genom tecknarnas tillskjutande av samtliga ägarandelar i Amur.

7. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängd tecknings- och betalningstid.

8. Styrelsen för bolaget ska besluta om tilldelning av tecknade aktier bara under förutsättning att tillträde, "Completion", enligt Överenskommelsen äger rum, vilket bland annat kräver att Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den kombinerade verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslutet ska vara villkorat av biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Övrig information
Genom att delta i apportemissionen enligt denna punkt 15 på dagordningen kommer den ena säljaren av Amur, HC Alliance Mining Group Ltd innehav i bolaget att uppgå till ca 66 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (Lexor Group S.A innehav i bolaget kommer att uppgå till ca 22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget). HC Alliance Mining Group Ltd innehav skulle således komma att överstiga 30 procent av rösterna i bolaget, varför budplikt skulle uppkomma i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Med anledning härav har HC Alliance Mining Group Ltd och Lexor Group S.A ansökt om, och HC Alliance Mining Group Ltd har beviljats, dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle ha uppkommit. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför stämman informeras om hur stor kapital- respektive ägarandel som HC Alliance Mining Group Ltd högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid vid rösträkningen ska bortses från aktier som kan innehas av innehas av HC Alliance Mining Group Ltd. HC Alliance Mining Group Ltd innehar för närvarande inte några aktier i Bolaget. Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2020:20) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningshandlingar kommer hållas tillgängliga från och med senast tre veckor före stämman och övriga beslutsunderlag från och med senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar vid årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den i maj 2020

Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN

Stockholm, 29 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 12 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50. e-mail: info@hagberganeborn.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

KOPY GOLDFIELDS GER RIKTLINJER FÖR 2021 ÅRS GULDPRODUKTION OCH CAPEX

INSIDERINFORMATION: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har som mål att producera 56 koz till 59 koz guldekvivalenter (GE[1]) under 2021, en ökning med 5-11 % jämfört med 53,1 koz GE som producerades 2020. Bolaget planerar investeringar på cirka 56 miljoner USD under 2021 i projekt för produktionstillväxt och prospektering. Utgifterna kommer att finansieras genom befintliga lånefaciliteter och förväntat kassaflöde från produktionen.


KOPY GOLDFIELDS PROVIDES GUIDANCE FOR 2021 GOLD PRODUCTION AND CAPEX

INSIDE INFORMATION: Kopy Goldfields AB's (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") target is to produce 56 koz to 59 koz of gold equivalent (GE[1]) in 2021, an increase of 5-11% compared to 53.1 koz of GE produced in 2020. The Company plans capital expenditures of around USD 56 million in 2021 on production growth and exploration projects. The expenditures will be funded through existing available debt facilities and expected cash flow from production.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q4 AND FULL YEAR 2020 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the fourth quarter and the full year 2020. In line with its guidance, the Company has increased its annual gold production despite the COVID-19 pandemic.


Kopy Goldfields informerar om finansiell kalender för 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar om sin finansiella kalender för 2021. Från och med första kvartalet 2021 övergår Kopy Goldfields från halvårsrapportering till kvartalsrapportering.


Kopy Goldfields informs about its financial calendar for 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs about its financial calendar for 2021. Starting with the first quarter 2021, Kopy Goldfields will change from half-yearly reporting to quarterly reporting.


Förändring av antal aktier i Kopy Goldfields AB (publ)

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") tillkännager att 3 058 600 nya aktier har tecknats till ett värde av 5 413 722 kronor inom ramen för utgivna teckningsoptioner under incitamentsprogram 2017/2020, antaget vid ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2017.


Changes in number of shares in Kopy Goldfields AB (publ)

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company"), announces that 3 058 600 new shares have been subscribed for at a total value of SEK 5 413 722 as a result of warrants exercised under incentive program 2017/2020, adopted at the Annual General Meeting on May 30, 2017.


Valberedning för Kopy Goldfields inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman 2020 fick styrelsens ordförande i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") i uppdrag att före valet av styrelseledamöter på årsstämman 2021 kontakta Bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare för Bolagets ägare till att utgöra en valberedning.


Kopy Goldfields' Nomination Committee for the 2021 Annual General Meeting

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting 2020, the Chairman of the Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company"), was tasked to, prior to election of Directors at the 2021 Annual General Meeting, contact the Company's major shareholders in order to appoint no fewer than two and no more than four representatives of the Company's owners to constitute a Nomination Committee.


Kopy Goldfields kapitalmarknadsuppdatering 2020 idag klockan 09:00 CET

Idag den 27 oktober 2020 kl 09:00 CET kommer Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") hålla en webbsänd kapitalmarknadsuppdatering. VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera under eventet.


Kopy Goldfields 2020 Capital Markets Update to commence today at 09:00 CET

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") will today, October 27, 2020, at 09:00 CET, host its online 2020 Capital Markets Update. Mikhail Damrin, CEO and Tim Carlsson, CFO will be presenting.


Kopy Goldfields meddelar långsiktigt produktionsmål och bjuder in till Kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag Bolagets långsiktiga produktionsmål; >100 koz av guld och guldekvivalenter år 2025 genom organisk tillväxt. CAPEX för perioden 2020-2025 beräknas uppgå till cirka 130 miljoner USD (inklusive moms) vilket förväntas finansieras via befintlig produktion och av lånefaciliteter som finns tillgängliga för Bolaget. Vidare bjuder Kopy Goldfields in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020, där Bolaget kommer uppdatera marknaden kring Kopy Goldfields strategiska ambitioner efter samgåendet med Amur Zoloto.


Kopy Goldfields announces long-term production target and invites to a Capital Markets Update on October 27, 2020

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces a production target of >100 koz of gold and gold equivalent by 2025 via organic growth. The CAPEX for 2020-2025 is estimated at approximately USD 130 million (including VAT) which is expected to be fully financed by current production and existing debt facilities. Furthermore, Kopy Goldfields invites investors, analysts and media to a Capital Markets Update on October 27, 2020, to provide an update on Kopy Goldfields' strategic ambitions following the merger with Amur Zoloto.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för tredje kvartalet och för de nio månader som slutar den 30 september 2020, samt en produktionsprognos för 2020. Bolaget rapporterar stabila operativa resultat trots Covid-19-pandemin, vilken påverkar den alluviala gruvverksamheten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q3 2020 OPERATIONAL UPDATE

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is hereby announcing an operational update for the third quarter and nine months ending September 30, 2020 as well as production forecast for 2020. The company reports solid operational results despite the COVID-19 pandemic affecting alluvial mining operations.


Kopy Goldfields publicerar uppdaterad beräkning av mineralresurser och malmreserver

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering avseende mineralresurser och malmreserver för den nyförvärvade verksamheten Amur Zoloto ("AZ"). Beräkningen visar totalt 1 859 koz berggrunds- och alluvialt guld i tillgångskategorierna Kända, Indikerade och Antagna mineralresurser, vilket motsvarar en ökning med 32% jämfört med den föregående beräkningen som gjordes 2019. I detta ingår 1 187 koz guld i kategorin Sannolika malmreserver, vilket är 22% högre än vad som tidigare rapporterats. Kopy Goldfields totala Kända, Indikerade och Antagna mineraltillgångar uppgår nu till 2 756 koz guld inklusive Sannolika malmreserver som uppgår till totalt 1 313 koz guld, vilket inkluderar hänförbara resurser och reserver i Krasny-projektet.


Kopy Goldfields reports updated Mineral Resources and Ore Reserves estimates

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") provides a Mineral Resources and Ore Reserves update for the newly acquired business Amur Zoloto ("AZ"). A total of 1,859 koz of gold in the Measured, Indicated and Inferred categories for hard rock and placer assets are estimated, corresponding to a 32% increase compared to the previous resource estimate made in 2019. This amount includes 1,187 koz of gold contained in Probable Ore Reserves, which is 22% higher than previously reported. Adding the attributable reserves and resources of the Krasny project, Kopy Goldfields' new total estimated M, I&I Mineral Resources amount to 2,756 koz of gold, including total new Probable Ore Reserves of 1,313 koz of gold.


Kopy Goldfields byter Certified Adviser

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har ingått avtal med Stockholm Certified Advisers AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Stockholm Certified Advisers tillträder som Certified Adviser den 1 november 2020.


Kopy Goldfields changes Certified Adviser

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") has entered into an agreement with Stockholm Certified Advisers AB regarding the service as a Certified Adviser. Stockholm Certified Advisers will take over as Certified Adviser on 1 November 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted