Prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra territoriet") - flera guldanomalier och sulfidmineraliseringar upptäckta

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har slutfört 2019 års prospekteringsprogram på Maly Patom-projektet ("Norra territoriet" eller "NT"). Flera guldanomalier upptäcktes, dock ännu inga med kommersiella guldhalter. Flera sulfidmineraliseringar identifierades och bekräftar att området har en stark prospekteringspotential. Resultatet bekräftar att det är möjligt att uppnå det långsiktiga målet om att göra en eller flera upptäckter om +1 Moz inom Maly Patom-licenserna.

Mellan september och november 2019 genomförde Kopy Goldfields prospekteringsaktiviteter inom Maly Patom-området. Totalt borrades 2 505 meter kärnhål och 2 338 meter diken har grävts och testats inom tre tidigare identifierade guldanomalier: först Zhelanny-målområdet och därefter Alemakitsky-målområdena (se bild 1 i bilagan). Dessutom genomfördes en geofysisk undersökning, som täckte 38 km2, inklusive målområdena Zhelanny, Alemakitsky och Russkaya Pech. Bakgrunden och historiken för prospekteringsaktiviteterna på Maly Patom sammanfattas i bilagan.

Zhelanny-målområdet

Prospekteringsområdet Zhelanny identifierades ursprungligen i samband med granskningen av historiska prospekteringsdata från våra föregångare och våra egna undersökningar av sediment i vattendrag och geokemiska markundersökningar under 2016 och 2017 (se bild 2, 3, 4, 5 och 9 i bilagan). Tio HQ-kärnhål på totalt 1 460 meter borrades, följt av loggning och analystest. Det genomsnittliga håldjupet är 150 meter. Förutom borrningarna har 1 347 meter diken grävts. Med ett avstånd mellan dikena på 160 meter korsades guldanomalin i sin helhet. Alla diken nådde permafrostdjup. Det fastställdes att området utgjordes av metamorfa kolbärande kalkhaltiga och terrigena bergarter med alternerande fyllitisk skiffer och sedimentskikt av metasandsten samt ursprungliga pyriter. Sulfidmineraliseringen representeras främst av pyrit. Inom dike #403001 upptäcktes inslag av blyglans i en värdbergart av kvartskalkhaltiga ådror. Även om det i flera skärningar identifierades guldanomalier, inklusive synliga guldkorn, låg tyvärr guldhalten i de flesta fall under kommersiellt utvinningsbara nivåer. Fyrtiofyra rena förekomster fångade manuellt samlades in inom den nyligen förvärvade Polovinka-licensen i förlängningen av målområdet Zhelanny. Sex prov visade på guldanomalier.

Alemakitsky-målområdet

Efter prospekteringen på Zhelanny-målområdet flyttades aktiviteten över till Alemakitsky-området inom Malopatomsky-licensen. Alemakitsky-området identifierades också baserat på historiska aktiviteter och våra egna prospekteringsaktiviteter under 2016-2017 (se bild 6, 7, 8 och 9 i bilagan). Inom Alemakitsky-området prospekterade vi två guldanomalier: Mezhdurechnaya och Sekuschaya. Åtta HQ-kärnhål på totalt 1 045 meter med ett genomsnittligt håldjup på 100 meter borrades, följt av loggning och analystest. Förutom borrningarna har tre diken på totalt 991 meter grävts, följt av loggning och analystest. Området utgörs främst av sedimentära bergarter av Patom-struktur: terrigena och terrigena-kalkhaltiga bergarter från det övre ripheiska stadiet. Sulfidmineraliseringen representeras främst av pyrit. Vi identifierade 130 prov med guldanomalier med upp till 40 meter tjocka intervall (inklusive tre intervall med guldhalter över 0,5 g/ton). Hittills ligger de dock under kommersiellt utvinningsbara nivåer.

Geofysisk studie

Utöver borrning och dikning genomfördes en geofysisk undersökning med drönare av 38 km2 inom målområdena Zhelanny, Alemakitskiy och Russkaya Pech. I undersökningen ingick magnetiska och gammaspektrometriska mätningar.

Prospekteringsresultat för 2019

Sammanfattningsvis visade prospekteringsresultatet för 2019 att flera intervall med guldanomalier i både Zhelanny- och Alemakitsky-området korsades (se bild 9 för tvärsnitt), men ingen kommersiell guldmineralisering identifierades. Sannolikt motsvarar dessa intervall syngenetiska koncentrationer av guld i bergarter från karbonperioden som uppstod i den omgivande kontinentalbranten och som innehåller guld i "embryonisk" form, en typisk formationsprocess för guldfyndigheter i Lena Goldfields, inklusive den kända Sukhoy Log-fyndigheten, och i enlighet med våra förväntningar. Fortsatta prospekteringsaktiviteter bör fokusera på att identifiera litologiska och stratigrafiska variationer i sekvenser med guldanomalier, en prospekteringsmodell som vi har följt från första början.

"Trots att det var tekniskt mycket utmanande och mobiliseringen, försörjningen och logistiken var komplicerad genomfördes 2019 års prospekteringsprogram i sin helhet och generellt enligt tidsplanen. Vi fokuserade på tre av de drygt 20 tidigare identifierade guldanomalierna och hade som mål att upptäcka en guldfyndighet efter den första borrningen inom licensområdet på 1 940 km2, men moder jord visade sig vara lika komplex och mystisk som alltid. Vi korsade flera guldmineraliseringar i berggrunden och såg synliga guldkorn, men hittills i kvantiteter som inte är kommersiella. Vi använder en standardstrategi för prospektering som gör att vi kan koncentrera området ytterligare. Resultatet gör oss ännu mer övertygade om områdets prospekteringspotential. Ny information gör att vi på ett bättre sätt kan fokusera och planera fortsatt prospektering på Maly Patom och vi är fortfarande övertygade om att vi kan göra stora upptäckter där", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Stockholm, 3 februari, 2020

För komplett pressrelease med bilder och kartor, se bifogat dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 15 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50.
e-mail: info@hagberganeborn.se.

Aktien

Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2019

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 3,4 MSEK (-20,4), för helåret 6,4 MSEK (-20,4)
 • Resultat efter skatt -3,1 MSEK (-34,7), för helåret -3,7 MSEK (-44,0)
 • Summa totalresultat -9,3 MSEK (-0,9), för helåret -6,4 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 SEK (-0,40), för helåret -0,04 SEK (-0,52)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5,0 MSEK (6,3), för helåret -13,8 MSEK (14,2)
 • Investeringar i prospektering och licenser 6,0 MSEK (1,6), för helåret 6,0 MSEK (2,5)
 • Investeringar i joint venture 5,7 MSEK (5,1), för helåret 5,7 (5,1)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,3 MSEK (20,1)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2019

Financial information July - December and full year 2019

 • The Company does not report any revenue
 • Income from sale of the Kopylovskoye project MSEK 3.4 (-20.4), full year MSEK 6.4 (-20.4)
 • Net income MSEK -3.1 (-34.7), full year -3.7 (-44.0)
 • Total comprehensive income MSEK -9.3 (-0.9), full year -6.4 (-5.2)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.03 (-0.40), full year -0.04 (-0.52)
 • Total cash flow of MSEK -5,0 (6.3), full year -13,8 (14.2)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 6.0 (1.6), full year 6.0 (2.5)
 • Investments into joint ventures MSEK 5.7 (5.1), full year 5.7 (5.1)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 6.3 (20.1) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2020 conference

Kopy Goldfields is attending the PDAC 2020 conference in Toronto on March 1-4, 2020. The Company will be represented by Mikhail Damrin, CEO, and Tim Carlsson, CFO, who welcome all visitors to booth 2302.


Prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra territoriet") - flera guldanomalier och sulfidmineraliseringar upptäckta

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har slutfört 2019 års prospekteringsprogram på Maly Patom-projektet ("Norra territoriet" eller "NT"). Flera guldanomalier upptäcktes, dock ännu inga med kommersiella guldhalter. Flera sulfidmineraliseringar identifierades och bekräftar att området har en stark prospekteringspotential. Resultatet bekräftar att det är möjligt att uppnå det långsiktiga målet om att göra en eller flera upptäckter om +1 Moz inom Maly Patom-licenserna.


Maly Patom ("Northern Territories") exploration project - several gold anomalous areas and sulfide mineralizations discovered

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") completed its 2019 exploration program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") project. Several gold anomalous areas were discovered, however not yet with commercial gold grades. Multiple sulfide mineralizations were identified confirming strong exploration potential of the area. The results confirm that the long-term target of making one or several +1 Moz discoveries within the Maly Patom licenses is achievable.


Fältarbetet avslutat vid Maly Patom-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har framgångsrikt genomfört det fältarbete som planerats för 2019 vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Northern Territories" eller "NT").


Field operations completed at the Maly Patom project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has successfully completed all the planned scope of 2019 field operations for the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project.


Kopy Goldfields participates and speaks at the Minex Russia 2019 show

Kopy Goldfields will participate in the "MINEX Russia Mining and Exploration Forum", which will take place in Moscow on 9-10 October 2019 under the theme of "Foresight of the Russian Mining and Exploration Industry Development". During the show, we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in one of the largest mining events in Russia.


De första hålen borrade i Maly Patom projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har påbörjat ett borrprogram vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Northern Territories" eller "NT"). Prospekteringsprogrammet syftar till att upptäcka guld inom en till tre tidigare identifierade guldanomalier. Hittills har sex hål borrats. Sulfidmineralisering har identifierats i flera prover och två prover innehåller synliga guldkorn.


First holes drilled at the Maly Patom project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") commenced a drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project. The exploration program targets gold discoveries at one to three previously identified gold anomalies and so far, six holes have been drilled with sulfide mineralization identified in several samples and two samples containing visible gold grains.


Kopy Goldfields säkerställer ny finansiering om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage att ett nytt lån om 15 miljoner kronor har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB med avsikt att finansiera Bolagets verksamhet, inklusive det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet. Samtidigt har också det befintliga långfristiga lånet om 30 miljoner kronor omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 13 september 2022.


Kopy Goldfields secures new financing of MSEK 15

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce that a new loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB for the purpose of financing the Company's operations, including the current Maly Patom exploration program. At the same time, the existing long-term loan of SEK 30 million was renegotiated and extended. The new repayment date is September 13, 2022.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

Finansiell information för första halvåret 2019

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 2,9 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt -0,6 MSEK (-9,3)
 • Summa totalresultat 2,9 MSEK (-4,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 SEK (-0,11)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8,7 MSEK (8,0), inklusive betalda räntor -2,8 MSEK (0) och upptagna lån 0 MSEK (15)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0 MSEK (0,9)
 • Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11,4 MSEK (13,8)

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Half Year Report January - June 2019

Financial information half year 2019

 • The Company does not report any revenue
 • Income from sale of the Kopylovskoye project MSEK 2.9 (0)
 • Net income MSEK -0.6 (-9.3)
 • Total comprehensive income MSEK 2.9 (-4.3)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.01 (-0.11)
 • Total cash flow MSEK -8.7 (8.0), including paid interest of MSEK -2.8 (0) and new loans MSEK 0 (15)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 0 (0.9)
 • Investments into joint ventures MSEK 0 (0)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 11.4 (13.8) at period end

Kopy Goldfields påbörjar borrprogram i Maly Patom-projektet ("Norra Territoriet")

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") påbörjar ett borrprogram vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra Territoriet" eller "NT") som inriktar sig på guldfyndigheter vid en till tre tidigare identifierade guldanomalier.


Kopy Goldfields commences drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories") project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is commencing a drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project targeting gold discoveries at one to three previously identified gold anomalies.


Nettonuvärdet (NPV) för Krasny varierar mellan 100 och 300 MUSD före skatt enligt ny preliminär förstudie

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna presentera nya positiva resultat från den oberoende preliminära förstudien (eng: "scoping study") avseende företagets andel på 49 % i guldprojektet Krasny, som ligger i Irkutsk-regionen i Ryssland. Den preliminära förstudien, utförd av AMC Consultants Pty Ltd i Perth, Australien (AMC), omfattar flera produktionsscenarier för att utveckla Krasny-projektet, antingen som ett rent dagbrott eller som en kombination av dagbrott och underjordsgruva, med en årlig bearbetningskapacitet mellan 0,4 Mt (miljoner ton) och 3 Mt. Alla scenarier ger positiva NPV före tillämpning av potentiella skatteförmåner.


Net present value (NPV) for Krasny varies from MUSD 100 to MUSD 300 pre-tax according to new Scoping study

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce new positive results from the independent scoping study for its 49% stake in the Krasny gold project, located in the Irkutsk region of Russia. The scoping study, performed by AMC Consultants Pty Ltd from Perth, Australia (AMC), provides several production scenarios for developing the Krasny project either as an open pit alone, or combined open pit and underground mine, with annual processing plant throughput capacities varying from 0.4 Mt to 3 Mt. All scenarios would return positive NPVs before application of potential tax benefits.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär