Krasny-projektet: Resultat visar en signifikant ökning av guldmineraliseringen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage nya borresultat, vilka bekräftar en 160 meters förlängning av Krasny-mineraliseringen samt en 620 meters förlängning av Vostochny-mineraliseringen västerut i strykningsriktningen. Resultaten lämnar båda mineraliseringarna öppna i strykningsriktningen och utgör bevis för en viktig utbredning av guldmineraliseringarna västerut, vilket bidrar till att potentialen för ytterligare mineraltillgångar ökar.

Under november och december 2017 fokuserades prospekteringsverksamheten vid Krasny-projektet på att öka mineraltillgångarna genom att utföra s.k. "steg-för-steg" borrning (eng: "step-off drilling") längs strykningsriktningen på både Krasny- och Vostochny-mineraliseringarna.

På Krasny-fyndigheten avslutades nyligen borrhål i borrprofilerna 8, 12, 16, 19, 22, 28, 34, 36 och 38, samtliga belägna i den västliga delen av strykningen. De borrhål som borrades i borrprofil 16-38 borrades för att tydliggöra den undre mineraliseringens position, vilken kartlades initialt år 2012. Enligt analysresultaten för borrhål #141867 (profil 16), #141871 (profil 19), #141869 (profil 22), #141765 (profil 28), #141766 (profil 34) och #141886 (profil 38) korsades en solid guldmineralisering vilken visade parametrar som guldhalt, tjocklek och djup som skulle kunna vara kommersiella. För att kunna förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar kommer dock en modell över mineraltillgångar och en ekonomisk analys att göras under första kvartalet 2018.

Efter att ha bekräftat guldmineraliseringen i borrprofil 16, vilket pressmeddelades i oktober 2017, har vidare borrning skett i borrprofil 8 och 12 med målsättning att öka mineraltillgångarna i den västliga riktningen av strykningsutbredningen. Borrhål #141870, borrat i profil 12, bekräftade en 160 meters förlängning av den undre mineraliseringen västerut från profil 16. Resultaten visar också att den undre mineraliseringen kommer närmare ytan. Borrhål #141488, borrat i profil 8, genomgår fortfarande analys och resultaten väntas inom kort. Se Bilaga 1 och 2 för vidare detaljer.

I den östliga utbredningen har borrhål nyligen slutförts i borrprofil 63 och 67. I borrhål #141873, borrat i profil 63, kunde den undre mineraliseringens utbredning mot djupet norrut avgränsas. Borrhål #141898, borrat i borrprofil 67, vilket utgör den mest österut belägna delen av Krasny, korsade guldmineraliseringen vid 400 meters djup och förlänger därmed mineraliseringen med 160 meter österut. Den modell som upprättats med hjälp av resultaten indikerar dessutom att mineraliseringen fortsätter ytterligare österut. På grund av ökningen av djupet så kommer dock en ekonomisk analys att vara nödvändig för att förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar.

Vid Vostochny-mineraliseringen har borrning genomförts utmed strykningen för att förstå omfattningen av mineraliseringen och för att öka mineraltillgångarna. På den västra sidan har nyligen ett flertal borrhål slutförts i borrprofil 154 (borrhål #141851, #141879), 158 (borrhål #141855, #141854) och 162 (borrhål #141852). Samtliga borrhål korsade guldmineraliseringen, vilket innebär en förlängning av mineraliseringen med 620 meter västerut från tidigare bekräftad genomskärning. Analysresultat från borrprofil 150, som borrades i slutet av december 2017 och som ligger ytterligare 160 meter västerut från borrprofil 154, förväntas under januari 2018. Se Bilaga 3 och 4 för vidare detaljer. Resultaten indikerar tydligt potentialen för en signifikant ökning av mineraltillgångarna vid Vostochny-mineraliseringen.

På den östra sidan av Vostochny-strykningen, har borrning gjorts i borrprofil 201 (borrhål #141893) och profil 205 (borrhål #141853). Guldmineraliseringen bekräftades i borrprofil 205, men likt Krasny-fyndigheten dippar guldmineraliseringen, som fortfarande är öppen österut, mot djupet och en ekonomisk analys är nödvändig för att förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar.

Som rapporterats i slutet av december 2017 har all borrning inom ramen för 2017 års prospekteringsprogram nu slutförts. Resultaten ovan och från de borrhål som ännu ej rapporterats kommer nu att sammanfattas och analyseras. En ny intern mineraltillgångsuppskattning kommer att göras under första kvartalet 2018 tillsammans med en produktionsmodell som kommer att täcka både Krasny- och Vostochny mineraliseringarna.

För komplett pressrelease med bilder och kartor, se bifogat dokument.

Stockholm, 12 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrund och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny. På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.


Krasny project: Discovery of the Vostochny lower structure is the major exploration outcome of 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is happy to announce new drilling results, confirming the discovery of a lower structure within Vostochny. Similar to the lower structure of Krasny, the Vostochny lower structure is thicker than the upper structure. In addition, the Vostochny lower structure is located closer to the surface and potentially outcrops on the western strike extension.


Projektet Norra Territoriet: Resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 är positiva och uppvisar 3 guldanomalier för vidare prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att presentera resultaten från 2017 års prospekteringsprogram inom projektet Norra Territoriet. Tre guldanomalier har identifierats och rekommenderats för ytterligare kärnborrning och provtagning genom dikning. Resultaten följer förväntan och bekräftar en stark prospekteringspotential.


Northern Territories project: Results from exploration program 2017 successful and show 3 gold anomalies for further exploration

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce the results of the 2017 exploration program on the Northern Territories project. Three gold anomalies were identified and recommended for further core drilling and trench sampling. The results are as expected and confirm a strong exploration potential.

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference Kopy Goldfields will participate in the PDAC 2018 conference in Toronto on March 4-7, 2018.


Kopy Goldfields erhåller lån om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att ett lån om 15 MSEK har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB. Lånet kommer att utbetalas vid två tillfällen, den 3 mars 2018 och den 3 maj 2018.


Kopy Goldfields receives SEK 15 million loan

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that a loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB. The loan will be received in two installments, on March 3, 2018 and May 3, 2018.


Krasny-projektet: Resultat visar en signifikant ökning av guldmineraliseringen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage nya borresultat, vilka bekräftar en 160 meters förlängning av Krasny-mineraliseringen samt en 620 meters förlängning av Vostochny-mineraliseringen västerut i strykningsriktningen. Resultaten lämnar båda mineraliseringarna öppna i strykningsriktningen och utgör bevis för en viktig utbredning av guldmineraliseringarna västerut, vilket bidrar till att potentialen för ytterligare mineraltillgångar ökar.


Krasny project: Results show a significant increase of gold mineralization

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results, confirming 160 meters extension of the Krasny mineralization, and 620 meters extension of the Vostochny mineralization to the west along the strike. The new drill results leave both mineralizations open along the strike and provide evidences of an important extension of the gold mineralizations to the west, increasing the gold resource upside potential.


Borrning på Krasny-projektet har slutförts

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att borrningen av 2017 års prospekteringsprogram på Krasny-projektet har slutförts.


Drilling on the Krasny project has been completed

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that drilling under the 2017 exploration program on the Krasny project has been completed.


Ny preliminär förstudie av Krasny projektet visar fortsatt positiva resultat

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage positiva preliminära resultat från en Scoping Study ("preliminär förstudie") av guldfyndigheten Krasny. Genom förstudien har olika scenarion för guldproduktion utvärderats, så som produktion av endast den övre mineraliseringen eller av både den övre och den undre mineraliseringen, samt produktion genom endast dagbrottgruva eller genom en kombination av dagbrott och underjordsgruva. Samtliga produktionsscenarion visade positiva fria kassaflöden. Bäst utfall förväntas vid produktion av både den övre och undre mineraliseringen i ett dagbrott, vilket beräknas till 373 miljoner USD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz. Den preliminära förstudien är inte helt slutförd och resultaten kan därför komma att förändras i en slutlig version. 


Further positive results from a new scoping study on the Krasny project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is glad to announce positive intermediary results from a scoping study on the Krasny gold project. The study evaluated different gold production options; including development of, either, only the Upper mineralization, or, both the Upper and Lower mineralizations, as well as only open pit production, or a combination of open pit and underground mining. All production scenarios returned positive free cash flows. The best outcome is estimated when producing both the Upper and Lower mineralizations in an open pit with total undiscounted free cash flow of USD 373 million, at a fixed gold price of 1,250 USD/oz and production costs of 601 USD/oz. The study is not yet fully completed; hence, the results may be subject to change.GV Gold föreslår att Krasny-projektet skall tas vidare till lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser under 2018

GV Gold föreslår att lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser skall inledas på Krasny-projektet för att kunna förbereda projektet för byggstart i slutet av 2018. En uppdatering av den ryska reservrapporten kommer att påbörjas i början av 2018 och ytterligare prospektering inom Krasny och Batyi licenserna kommer att fortsätta för att öka och uppgradera guldresurser och reserver. En ny projektledare för Krasny har utsetts av GV Gold och Kopy Goldfields.


GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process in 2018

GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process, in order to prepare the project for construction start by the end of 2018. An update of the Russian reserve report will be initiated in the beginning of 2018 and further exploration within the Krasny and Batyi license areas will continue, to increase and upgrade gold resources and reserves. A new project leader for Krasny has been appointed by GV Gold and Kopy Goldfields.


Kopy Goldfields presenterar i Stockholm

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Stora Aktiedagen i Stockholm måndagen den 13 november 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: