Kopy Goldfields säkerställer ny finansiering om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage att ett nytt lån om 15 miljoner kronor har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB med avsikt att finansiera Bolagets verksamhet, inklusive det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet. Samtidigt har också det befintliga långfristiga lånet om 30 miljoner kronor omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 13 september 2022.

Med det nya lånet om 15 miljoner kronor kommer Kopy Goldfields att kunna finansiera verksamheten och fortsätta försäljningsprocessen av Krasny. Lånet kommer också att täcka det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet vilket möjliggör en förstärkning av Bolagets projektportfölj.

Kopy Goldfields innehar redan ett långfristigt lån om 30 miljoner kronor, beviljat av Scandinavian Credit Fund I AB, med ursprunglig förfallodag den 4 mars 2021. Detta lån har nu omförhandlats och förlängts med ett och ett halvt år och tillsammans med det nya beloppet om 15 miljoner kronor har det totala lånet om 45 miljoner kronor en ny förfallodag den 13 september 2022. Skulden kan emellertid återbetalas från och med mars 2020. Lånet bär en årlig ränta om 11,75% som kapitaliseras varje kvartal och förfaller till betalning i samband med lånets återbetalningsdag. Det innebär att inga räntebetalningar kommer att ske förrän lånet återbetalas.

Under 2018 sålde Bolaget sitt Kopylovskoye-projekt för 6 miljoner USD. Köpeskillingen kommer att erläggas i flertalet betalningar fram till den 31 december 2021. Om betalningarna accelereras och är gjorda innan den 31 december 2020 kommer den totala köpeskillingen att reduceras till 5 miljoner USD. Med de nya lånevillkoren är återbetalningen av lånet bättre matchade mot de förväntade betalningarna från Kopylovskoye-försäljningen.

"Kopy Goldfields är nu en av de tre största aktörerna i den guldrika Lena Goldfields-regionen och innehar en markareal motsvarande 28 procent av de totala guldlicenserna i området. Med detta lån kan vi finansiera det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet och på så sätt positionera oss och avtäcka nästa intressanta guldprojekt i vår pipeline av licenser. Vi kommer också att kunna fortsätta försäljningsprocessen av Krasny. Guldpriset har stigit till nivåer som inte skådats på många år och vi noterar en ökad aktivitet av förvärvstransaktioner inom den ryska guldbranschen." säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Stockholm, 18 september 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 10.00 CEST.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 15 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50.
e-mail: info@hagberganeborn.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Invitation to the Annual General Meeting of Kopy Goldfields

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ) are summoned to attend the annual general meeting to be held at 10 am on Tuesday, 30 June 2020 in Näringslivets Hus at Storgatan 19, Stockholm. Registration as from 9.30am.


Invitation to Investor and Media Call on May 29, 10:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) would hereby like to invite you to a conference call to present the acquisition of Amur Zoloto and the creation of a leading Russian Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


KOPY GOLDFIELDS ADDERAR BETYDANDE GULDVERKSAMHET GENOM ETT VILLKORAT OMVÄNT FÖRVÄRV AV AMUR ZOLOTO BILDAR EN LEDANDE RYSK MID-CAP GULDEXPLOATERINGS- OCH PRODUKTIONSKONCERN

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIG LAG.


KOPY GOLDFIELDS TO ADD SIGNIFICANT GOLD OPERATIONS VIA A CONDITIONAL REVERSE TAKEOVER OF AMUR ZOLOTO CREATING A LEADING RUSSIA-FOCUSED MID-CAP GOLD EXPLORATION AND PRODUCTION GROUP

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad - Rättelse - felaktig hänvisning till MAR i tidigare PM, nu borttagen nedan

Kopy Goldfields AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 22 april 2020 kl. 15:30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Krasny värderas till 400 MSEK i en budprocess mellan de två ägarna av guldprojektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har erbjudit GV Gold som är majoritetsägare av Krasny-projektet att antingen köpa eller sälja resterande andel i Krasny-projektet till en värdering av 39,2 miljoner USD, motsvarande cirka 400 miljoner SEK.


The gold project Krasny is valued at MSEK 400 within bidding process between its two owners

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has offered the majority owner of the Krasny project, GV Gold, to buy or sell the stake in the Krasny project at a total valuation of USD 39.2 million, corresponding to approximately SEK 400 million.


Bokslutskommuniké januari - december 2019

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2019

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 3,4 MSEK (-20,4), för helåret 6,4 MSEK (-20,4)
 • Resultat efter skatt -3,1 MSEK (-34,7), för helåret -3,7 MSEK (-44,0)
 • Summa totalresultat -9,3 MSEK (-0,9), för helåret -6,4 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 SEK (-0,40), för helåret -0,04 SEK (-0,52)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5,0 MSEK (6,3), för helåret -13,8 MSEK (14,2)
 • Investeringar i prospektering och licenser 6,0 MSEK (1,6), för helåret 6,0 MSEK (2,5)
 • Investeringar i joint venture 5,7 MSEK (5,1), för helåret 5,7 (5,1)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,3 MSEK (20,1)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2019

Financial information July - December and full year 2019

 • The Company does not report any revenue
 • Income from sale of the Kopylovskoye project MSEK 3.4 (-20.4), full year MSEK 6.4 (-20.4)
 • Net income MSEK -3.1 (-34.7), full year -3.7 (-44.0)
 • Total comprehensive income MSEK -9.3 (-0.9), full year -6.4 (-5.2)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.03 (-0.40), full year -0.04 (-0.52)
 • Total cash flow of MSEK -5,0 (6.3), full year -13,8 (14.2)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 6.0 (1.6), full year 6.0 (2.5)
 • Investments into joint ventures MSEK 5.7 (5.1), full year 5.7 (5.1)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 6.3 (20.1) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2020 conference

Kopy Goldfields is attending the PDAC 2020 conference in Toronto on March 1-4, 2020. The Company will be represented by Mikhail Damrin, CEO, and Tim Carlsson, CFO, who welcome all visitors to booth 2302.


Prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra territoriet") - flera guldanomalier och sulfidmineraliseringar upptäckta

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har slutfört 2019 års prospekteringsprogram på Maly Patom-projektet ("Norra territoriet" eller "NT"). Flera guldanomalier upptäcktes, dock ännu inga med kommersiella guldhalter. Flera sulfidmineraliseringar identifierades och bekräftar att området har en stark prospekteringspotential. Resultatet bekräftar att det är möjligt att uppnå det långsiktiga målet om att göra en eller flera upptäckter om +1 Moz inom Maly Patom-licenserna.


Maly Patom ("Northern Territories") exploration project - several gold anomalous areas and sulfide mineralizations discovered

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") completed its 2019 exploration program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") project. Several gold anomalous areas were discovered, however not yet with commercial gold grades. Multiple sulfide mineralizations were identified confirming strong exploration potential of the area. The results confirm that the long-term target of making one or several +1 Moz discoveries within the Maly Patom licenses is achievable.


Fältarbetet avslutat vid Maly Patom-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har framgångsrikt genomfört det fältarbete som planerats för 2019 vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Northern Territories" eller "NT").


Field operations completed at the Maly Patom project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has successfully completed all the planned scope of 2019 field operations for the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär