Kopy Goldfields redovisar proforma-siffror med anledning av det omvända förvärvet av Amur Zoloto

Insiderinformation: Efter slutförandet av det omvända förvärvet ("Transaktionen") av OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), som meddelades den 9 september 2020, redovisar Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") idag proforma-siffror för det kombinerade bolaget för perioden 1 januari - 30 juni 2020.

Proforma-sammanfattning för perioden 1 januari-30 juni 2020

(siffror inom parentes hänvisar till samma period föregående år och procenttal anger förändringen mot samma period föregående år)

 • Intäkter 427 886 KSEK (278 657), +54%
 • Bruttoresultat 192 331 KSEK (103 040), +87%
 • Bruttomarginal 45,0% (37,0%)
 • EBITDA 155 478 KSEK (109 735), +42%
 • EBITDA-marginal 36,3% (39,4%)
 • Nettoresultat 79 796 KSEK (41 727), +91%
 • Genomsnittligt realiserat guldpris 1 658 USD/oz (1 309), +27%

Proforma-resultaträkning i sammandrag

De konsoliderade proforma-resultaträkningarna har enbart upprättats för illustrativa ändamål och är endast avsedda att ge intressenterna en ytterligare datauppsättning som kan krävas för analys- och benchmarkingsändamål mot historiska resultat. Se bilaga 1 för information om grunden för proforma-redovisningen samt om antaganden och bedömningar.

Proforma-resultaträkning i sammandrag 1 januari - 30 juni 2020 (ej reviderad)

(KSEK)

Amur
Zoloto

Kopy
Goldfields

Proforma-
justeringar[1]

Jan-jun 2020
Summa

Intäkter

427 886

-

-

427 886

Kostnader för sålda varor

(235 555)

-

-

(235 555)

Bruttoresultat

192 331

-

-

192 331

Administrationskostnader

(30 122)

(6 847)

-

(36 969)

Andel av resultat från joint ventures

-

(6 958)

-

(6 958)

Övriga rörelsekostnader, netto

(10 814)

11

-

(10 803)

Rörelseresultat

151 395

(13 794)

-

137 601

Finansiella kostnader

(32 200)

(2 809)

-

(35 009)

Finansiella intäkter

78

2 277

-

2 355

Resultat före skatt

119 273

(14 326)

-

104 947

Inkomstskatt

(25 151)

-

-

(25 151)

Periodens resultat

94 122

(14 326)

-

79 796

EBITDA

169 178

(13 700)

-

155 478

[1] Inga proforma-justeringar är aktuella då det inte finns några identifierade effekter på resultaträkningen.

Proforma-resultaträkning i sammandrag 1 januari-30 juni 2019 (ej reviderad)

(KSEK)

Amur
Zoloto

Kopy
Goldfields

Proforma-
justeringar[2]

Jan-jun 2019
Summa

Intäkter

278 657

-

-

278 657

Kostnader för sålda varor

(175 617)

-

-

(175 617)

Bruttoresultat

103 040

-

-

103 040

Administrationskostnader

(29 681)

(6 707)

-

(36 388)

Andel av resultat från joint ventures

-

4 560

-

4 560

Övriga rörelsekostnader, netto

(4 320)

474

-

(3 846)

Rörelseresultat

69 039

(1 673)

-

67 366

Finansiella kostnader

(15 107)

(1 756)

-

(16 863)

Finansiella intäkter

560

2 899

-

3 459

Resultat före skatt

54 492

(530)

-

53 962

Inkomstskatt

(12 147)

(88)

-

(12 235)

Periodens resultat

42 345

(618)

-

41 727

EBITDA

111 309

(1 574)

-

109 735

Proforma-rapport över finansiell ställning i sammandrag

Den konsoliderade proforma-rapporten över finansiell ställning har enbart upprättats för illustrativa ändamål och är endast avsedd att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen för den kombinerade koncernen om Transaktionen hade genomförts den 30 juni 2020 eller tidigare.

Proforma-rapport över finansiell ställning i sammandrag 30 juni 2020 (ej reviderad)

(KSEK)

Amur
Zoloto

Kopy
Goldfields

Proforma-
justeringar[3]

Summa

30 juni 2020

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar

657 620

152 367

138 244

948 231

Summa omsättningstillgångar

466 231

10 965

-

477 196

Summa tillgångar

1 123 851

163 332

138 244

1 425 427

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital

555 302

105 747

138 244

799 293

Summa långfristiga skulder

272 259

49 371

-

321 630

Summa kortfristiga skulder

296 290

8 214

-

304 504

Summa eget kapital och skulder

1 123 851

163 332

138 244

1 425 427

[2] Inga proforma-justeringar är aktuella då det inte finns några identifierade effekter på resultaträkningen.

[3] Vid tidpunkten för slutförandet av Transaktionen uppgick kursen för Kopy Goldfields aktien till 2,35 SEK/aktie, vilket innebär ett börsvärde före transaktionen på 243 991 KSEK. Baserat på ett eget kapital i Kopy Goldfields den 30 juni 2020 om 105 747 KSEK, innebär detta ett övervärde på 138 244 KSEK vilket har hänförts till Krasny-projektet. Andelen i Krasny-projektet hade den 30 juni 2020 ett bokfört värde om 99 933 KSEK. Skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde om 138 244 KSEK behandlas som en proforma-justering av tillgången och med motsvarande justering av eget kapital. Eventuella justeringar för transaktionskostnader har inte gjorts.

Kommentarer till den finansiella proforma-informationen

Betydande förbättringar noterades i de finansiella resultaten för första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Intäkterna för de första sex månaderna 2020 ökade med 54 procent mot bakgrund av att det genomsnittliga realiserade guldpriset ökade med 27 procent till 1 658 USD/oz och guldförsäljningsvolymen ökade med 17 procent till 26,5 koz.

EBITDA för första halvåret 2020 uppgick till 155 478 KSEK, med en EBITDA-marginal på 36,3 procent, en betydande förbättring jämfört med motsvarande period 2019, vilket främst drevs av högre guldpriser, men påverkades negativt av resultatandelen för joint venture, som uppgick till -6 958 KSEK, huvudsakligen med bakgrund i negativa valutaeffekter.

De finansiella kostnaderna ökade på grund av redovisning av verkligt värde av nya hedging-instrument, som ingicks under första halvåret 2020, på 13 450 KSEK. Det främsta skälet för att övriga rörelsekostnader ökade var en ökning av geologiska kostnader på 6 988 KSEK under första halvåret 2020, kopplade till en geologisk studie av guldfältet Kurelkanskaya (vaskavlagringen Buor).

Periodens resultat uppgick till 79 796 KSEK, en förbättring med 91 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Produktion och försäljning

Amur Zoloto driver två berggrundsgruvor, Yubileiny och Perevalnoe, och två alluviala gruvor, Buor-Sala och Kagkan-Chudny, i Khabarovsk-regionen i Ryssland. Guldproduktionen under första halvåret 2020, jämfört med guldproduktionen första halvåret 2019, presenteras i följande tabell:

Guldproduktion

Jan-jun 2020

Jan-jun 2019

Gruvor

koz

kg

koz

kg

Yubileiny

7,7

239,4

8,5

263,9

Perevalnoe

13,6

423,0

13,2

410,7

Alluviala gruvor

2,0

63,7

3,9

120,3

Summa

23,3

726,1

25,6

794,9

Inklusive 53,9 koz (1 677 kg) silverproduktion så uppgick den totala produktionen av guld och guldekvivalenter till 23,9 koz (742 kg) under första halvan av 2020, jämfört med 25,9 koz (807 kg) guld och guldekvivalenter under motsvarande period 2019. För mer detaljer avseende produktionen, se pressmeddelande 14/2020 från den 20 juli 2020.

Guldförsäljningen uppgick till 26,5 koz (825 kg) under första halvåret 2020, jämfört med 22,6 koz (704 kg) under första halvåret 2019.

Ansvarig part

Kopy Goldfields AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Kopy Goldfields nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, CEO, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 8 408 933 50, e-post: info@hagberganeborn.se.

Aktien

Ticker: KOPY

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457

Utestående aktier: 886 005 575

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Bilaga 1

Den 29 maj 2020 ingick Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields") ett avtal med HC Alliance Mining Group Ltd. ("HCAM") och Lexor Group SA ("Lexor", och tillsammans med HCAM, "AZ-aktieägarna"), om att förvärva alla andelar i OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") genom en apportemission som ska betraktas som ett omvänt förvärv från Amur Zoloto. Detta omvända förvärv ("Transaktionen") registrerades hos Bolagsverket den 7 september 2020.

Med syftet att beskriva Transaktionens hypotetiska effekt om den hade genomförts innan räkenskapsåret 2020 och den finansiella ställningen per den 30 juni 2020 har Kopy Goldfields tagit fram en proforma-resultaträkning för de första sex månaderna 2020 och 2019, samt en proforma-balansräkning per den 30 juni 2020. Syftet med följande konsoliderade proforma-information är att redovisa den hypotetiska effekt som Transaktionen skulle ha haft på Kopy Goldfields konsoliderade resultaträkning för sexmånadersperioden 2020 och 2019, samt på den konsoliderade finansiella ställningen per den 30 juni 2020.

Transaktionen

Kopy Goldfields förvärvade 100 procent av andelarna i Amur Zoloto, ett guldproduktionsbolag i Ryssland, genom ett aktiebyte. Transaktionen genomfördes som en apportemission varvid aktieägarna i AZ tillsköt 100 procent av andelarna i Amur Zoloto i utbyte mot 782 179 706 aktier i Kopy Goldfields.

Antaganden och bedömningar

Grunden för proforma-redovisningen

I koncernens rapport över finansiell ställning redovisas Transaktionen som ett omvänt förvärv eftersom Amur Zoloto betraktas som förvärvare ur ett redovisningsperspektiv, varvid förvärvsanalysen ("PPA") görs på Kopy Goldfields.

Redovisningsprinciper

Proforma-informationen har baserats på IFRS som antagits av EU och tillämpas av Kopy Goldfields. Amur Zoloto tillämpar IFRS-standarder som utfärdats av IASB, men i praktiken finns det inga skillnader. Amur Zolotos resultaträkning kategoriseras utifrån funktion, medan Kopy Goldfields resultaträkning kategoriseras utifrån kostnadstyp. I syfte att harmonisera de här skillnaderna har justeringar för Kopy Goldfields gjorts i proforma-informationen så att den överensstämmer med Amur Zolotos presentationsformat då Kopy Goldfields kommer att införa detta efter transaktionen. Det påverkar inte rörelseresultatet.

Stödjande uppgifter

Proforma-informationen för perioden 1 januari - 30 juni 2020, 1 januari - 30 juni 2019 och per 30 juni 2020 har tagits fram baserat på de oreviderade räkenskaperna för Kopy Goldfields och Amur Zoloto. Amur Zoloto använder RUB som funktionell valuta. Amur Zolotos resultaträkning har omräknats till SEK baserat på de ackumulerade genomsnittliga valutakurserna för RUB/SEK och balansräkningen har omvandlats till SEK baserat på slutkursen för RUB/SEK. De valutakurser som använts för omräkning till SEK är 0,1397 RUB/SEK i resultaträkningen för perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2020 och 0,1327 RUB/SEK vad gäller den finansiella ställningen per den 30 juni 2020, samt 0,1423 RUB/SEK i resultaträkningen för perioden 1 januari - 30 juni 2019.

Inga proforma-justeringar har gjorts vad avser synergieffekter eller integrationskostnader.

Proforma-justeringar

Proforma-justeringarna beskrivs i detalj nedan. Justeringarna är återkommande om inget annat anges.

1. Förvärvsanalys

Den preliminära förvärvsanalysen och proforma-informationen generellt baseras på följande antaganden:

 • Då Amur Zolotos aktieägare erhöll kontroll betraktas förvärvet som ett så kallat omvänt förvärv, där Amur Zoloto behandlas som förvärvare av Kopy Goldfields ur ett redovisningsperspektiv.
 • Transaktionen betraktas som ett tillgångsförvärv enligt IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, då en tillgång förvärvas i utbyte mot aktier. Det verkliga värdet för Kopy Goldfields är främst hänförligt till investeringen i det joint venture som innefattar Krasny-projektet.
 • Då IFRS 2 är tillämplig ska tillgångens verkliga värde utgöra grunden för värderingen av vederlaget för aktierna i transaktionen. Vid tidpunkten för slutförandet av Transaktionen uppgick kursen för Kopy Goldfields aktien till 2,35 SEK/aktie, vilket innebär ett börsvärde före transaktionen på 243 991 KSEK. Baserat på ett eget kapital i Kopy Goldfields den 30 juni 2020 om 105 747 KSEK, innebär detta ett övervärde på 138 244 KSEK vilket har hänförts till Krasny-projektet.
 • Då det ökade värdet för Krasny-projektet allokeras till de rättigheter som ägs av joint venture-bolaget och som inte skrivs av innebär det att inga proforma-justeringar görs i resultaträkningen.

Kopy Goldfields redovisar proforma-siffror med anledning av det omvända förvärvet av Amur Zoloto

Insiderinformation: Efter slutförandet av det omvända förvärvet ("Transaktionen") av OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), som meddelades den 9 september 2020, redovisar Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") idag proforma-siffror för det kombinerade bolaget för perioden 1 januari - 30 juni 2020.


Kopy Goldfields provides pro-forma financial information related to the reverse takeover of Amur Zoloto

Inside information: Following the completion of the reverse takeover ("the Transaction") of OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), which was announced on 9 September 2020, Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today releases the pro-forma financial information for the combined company for the period 1 January - 30 June 2020.


KOPY GOLDFIELDS SLUTFÖR DET OMVÄNDA FÖRVÄRVET AV AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag slutförandet av det omvända förvärvet ("Transaktionen") av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") där Bolaget har förvärvat 100 procent av Amur Zoloto och således adderat betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och därmed bildat en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldprospektering och -produktion.


KOPY GOLDFIELDS COMPLETES THE REVERSE TAKEOVER OF AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces the completion of the reverse takeover (the "Transaction") of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") where the Company has acquired 100 percent of Amur Zoloto and added significant gold operations and thereby created a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.
KOPY GOLDFIELDS MEDDELAR ATT DE FÖRSTA STEGEN MOT SLUTFÖRANDE AV DET OMVÄNDA FÖRVÄRVET HAR TAGITS

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag att det omvända förvärvet ("Transaktionen") av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") har gått in i slutfasen sedan alla villkor har uppfyllts. Genom Transaktionen, vilken offentliggjordes den 29 maj 2020, förvärvar Bolaget 100 procent av Amur Zoloto och adderar betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och bildar en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldprospektering och -produktion. Transaktionen förväntas vara slutförd senast den 16 september 2020.


KOPY GOLDFIELDS ANNOUNCES THAT THE FIRST STEPS TOWARDS COMPLETION OF THE REVERSE TAKEOVER HAVE BEEN TAKEN

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that the reverse takeover of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") (the "Transaction") has entered its final phase with all conditions for completion now satisfied. Through the Transaction, which was announced on May 29, 2020, the Company acquires 100 percent of Amur Zoloto and adds significant gold operations creating a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group. Completion of the transaction is expected no later than September 16, 2020.


KOPY GOLDFIELDS HAR ERHÅLLIT GODKÄNNANDE FÖR FÖRVÄRVET AV AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag att Federal Antimonopoly Service of Russia ("FAS") har utfärdat godkännande för förvärvet av 100% av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"). FAS godkännandet uppfyller det återstående villkoret för slutförande av det villkorade omvända förvärvet, vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 ("Transaktionen"). Genom Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och bildar en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldexploatering och guldproduktion.


KOPY GOLDFIELDS HAS RECEIVED APPROVAL FOR THE ACQUISITION OF AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that Federal Antimonopoly Service of Russia ("FAS") has issued consent for the acquisition of 100% of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"). The FAS approval meets the remaining condition for the completion of the conditional reverse takeover, which was announced by the Company on May 29, 2020 (the "Transaction"). Through the Transaction, Kopy Goldfields will add significant gold operations and create a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR HALVÅRET FÖR AMUR ZOLOTO

Insiderinformation: Till följd av årsstämmans godkännande av det villkorade omvända förvärvet av Amur Zoloto, fortskrider Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") med slutförandet av transaktionen, vilket förväntas i eller kring augusti 2020. Som en konsekvens därav, offentliggör Kopy Goldfields idag en operationell uppdatering för Amur Zoloto.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES HALF YEAR OPERATIONAL UPDATE FOR AMUR ZOLOTO

Inside information: Following the recent Annual General Meeting's approval of the conditional reverse takeover of Amur Zoloto, Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is proceeding to complete the transaction which is expected in or around August 2020. As a consequence hereof, Kopy Goldfields today announces an operational update for Amur Zoloto.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 30 juni 2020. Vid årsstämman fattade aktieägarna bland annat beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") med betalning genom apportemission vilket varit ett, av flera, villkor för att kunna slutföra transaktionen där bolaget köper 100 procent av Amur Zoloto. Fortfarande kvarstår villkor om erhållande av vissa myndighetstillstånd, såsom konkurrensgodkännande, samt slutförande av bekräftande due diligence granskning.


Resolutions from Annual General Meeting in Kopy Goldfields

The Annual General Meeting of shareholders in Kopy Goldfields AB (publ) was held on 30 June 2020. At the annual general meeting the shareholders resolved, among other things, about acquisition of Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") with payment through a non-cash issue which has been one, out of several, conditions in order to complete the transaction where the company acquires 100 per cent of Amur Zoloto. There are conditions remaining on certain regulatory approvals such as merger control clearance, and completion of confirmatory due diligence.


KOPY GOLDFIELDS AB GODKÄNNS FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH PUBLICERAR SIN BOLAGSBESKRIVNING

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") offentliggör idag att Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") har godkänt Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq, samt bolagsbeskrivningen, vilken Kopy Goldfields har tagit fram till följd av detta. Godkännandet för fortsatt notering möter ett av villkoren för slutförandet av det villkorade omvända förvärvet där Bolaget köper 100 procent av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 ("Transaktionen"). Genom Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet och bildar en ledande rysk Mid-Cap guldprospekterings- och produktionskoncern.


KOPY GOLDFIELDS AB IS APPROVED FOR CONTINUED LISTING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET AND PUBLISHES ITS COMPANY DESCRIPTION

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") has approved the Company for continued listing on Nasdaq and the Company Description which Kopy Goldfields' has prepared as a consequence thereof. The listing approval meets one of the conditions for the completion of the conditional reverse takeover, where the Company acquires 100 percent of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), which was announced by the Company on May 29, 2020 (the "Transaction"). Through the Transaction, Kopy Goldfields will add significant gold operations and create a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


Kopy Goldfields ger en digital bolagspresentation den 10 juni kl 8.00

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Småbolagsdagarna 2020 i Aktiespararnas regi, onsdagen den 10 juni 2020 kl 8.00. Presentationen sänds online och kan även ses i efterhand.


Kopy Goldfields give an online company presentation on June 10, 8:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") will participate in the digital event "Småbolagsdagarna 2020" held by Aktiespararna on Wednesday, June 10, 2020, at 8.00 am CEST. The presentation will be sent live and will also be available on demand, after the event.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted