KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för tredje kvartalet och för de nio månader som slutar den 30 september 2020, samt en produktionsprognos för 2020. Bolaget rapporterar stabila operativa resultat trots Covid-19-pandemin, vilken påverkar den alluviala gruvverksamheten.

Sammanfattning:

 • Tredje kvartalets totala produktion av guldekvivalenter (GE1) från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland ökade med 3 % från året innan till 18,1 koz (564 kg), jämfört med 17,6 koz (547 kg) under tredje kvartalet 2019, inklusive 29,5 koz (917 kg) silver.
 • 2020 års produktion av GE förväntas ligga mellan 52 koz och 54 koz, vilket är något över 2019 års produktionsnivå på 51,5 koz.
 • Guldförsäljningen för de första nio månaderna 2020 uppgick till 38,6 koz (1 199 kg), jämfört med 36,6 koz (1 138 kg) guldförsäljning för motsvarande period 2019.
 • Produktionstillväxten under tredje kvartalet beror på ökad produktionstakt vid Perevalnoe-anläggningen, som bearbetade 42 kt malm under tredje kvartalet 2020 jämfört med 35 kt under tredje kvartalet 2019, med en helårsproduktion på 160 kta (tusen ton per år) som mål 2020.
 • Produktionen för de första nio månaderna 2020 uppgick till 42 koz (1 306 kg), jämfört med 43,5 koz (1 354 kg) för motsvarande period 2019. Den minskade produktionen är främst hänförlig till den alluviala verksamheten som har påverkats och fortsatt påverkas av personalbrist till följd av reserestriktioner i samband med Covid-19.
 • Den alluviala gruvdriften (grustvätt) vid fyndigheterna Buor-Sala och Kagkan-Chudny har påverkats av reserestriktioner för Covid-19. Verksamheten inleddes i maj 2020 med förseningar och den förlorade produktionen har inte lyckats återhämtas på grund av betydande personalbrist under hela driftsäsongen. Detta har resulterat i en alluvial guldproduktion på 6,8 koz (212 kg) 2020 jämfört med 10,1 koz (314 kg) under motsvarande period 2019.
 • Bortsett från den alluviala gruvdriften har Covid-19-pandemin haft relativt liten effekt på den totala verksamheten: guldproduktion från berggrund, byggnadsarbeten och försäljning påverkas inte väsentligt. Skifttiderna har förlängts för att täcka upp för övergångsperioden eftersom resandet har begränsats i syfte att skydda bolagets avlägset belägna verksamheter och närliggande samhällen. 14 dagars karantän har införts för all personal som reser till gruvanläggningarna.
 • I september 2020 inleddes pilotproduktionen med höglakning vid Yubileyniy-anläggningen. 14 kt malm staplades och anläggningen producerade sina första 0,34 koz guld.
 • Som tillkännagavs den 16 oktober ökade företagets totala mineraltillgångar (Amur Zoloto- och Krasny-projekten) med 19 % till 2 756 koz guld inklusive malmreserver som också ökade med 19 % till 1 313 koz guld, efter framgångsrik prospektering 2019-2020 vid Krasivoe-fyndigheten inom Yubileyniy-projektet (Amur Zoloto).
 • Med stöd av reservökningen i Yubileyniy har bolaget reviderat utvecklingsprogrammet för CIP-anläggningen Yubileyniy: Efter den inledande kapacitetsökningen från nuvarande 130 kta till 250 kta år 2022 planeras nu ytterligare en utbyggnad till 400 kta år 2025.

1 Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För de första nio månaderna 2020 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:98 Ag/Au.

"Vi är glada att kunna rapportera starka operativa resultat för vår utökade verksamhet och vi förväntar oss att i år överskrida 2019 års produktionsnivåer, trots underprestation i den alluviala utvinningen på grund av reserestriktioner relaterade till Covid-19. Framgångsrik prospektering vid Krasivoe-fyndigheten har resulterat i en betydande ökning av guldreserverna och stärkt vår produktionstillväxtmodell. De operationella resultaten stärks ytterligare av historiskt höga guldpriser och en svag växelkurs RUB/USD, vilket har en direkt påverkan på omsättning och vinstmarginaler för guldutvinning", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Yubileyniy-projektet

Yubileiny-projektet inkluderar den verksamma underjordsgruvan Krasivoe och anrikningsverket Yubileiny. Krasivoe-gruvan påbörjade produktion 2004, initialt som ett dagbrott, och har varit en underjordsgruva sedan 2010. Yubileyniy är en konventionell CIP-anläggning med en installerad kapacitet om 130 000 ton per år (tpa) och en planerad utbyggnad till 250 000 tpa år 2022, följd av ytterligare utbyggnad till 400 000 tpa år 2025. Flödesschemat inkluderar framställande av gravitationskoncentrat som följs av intensiv cyanidbehandling av gravitationskoncentratet och flotationskoncentrat av anrikningssand, vilket följs av en CIP-process av flotationskoncentratet. Resultatet från anläggningen är guldlegering (dorétackor) med cirka 17-30 % guldinnehåll vilka raffineras till guldtackor vid ett externt smältverk.

Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas också till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under de första nio månaderna 2020 lakades totalt 271,47 ton gravitationskoncentrat och 4 308,48 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 22,43 koz (697,8 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet längre ner.

Yubileyniy-projektet

3 månader till den 30 september,

Förändring

9 månader till den 30 september,

Förändring

2020

2019

2020

2019

CIP

Bruten u-jordsmalm, 000' ton

42,90

36,90

16 %

132,40

76,40

73 %

Underjordsdrivning, meter

500

140

257 %

1 602

622

158 %

Underjordsmalm halt, g/t

4,00

5,22

-23 %

4,10

5,44

-25 %

Bearbetad malm, 000' ton

31,60

32,70

-3 %

96,00

92,20

4 %

Genomsnittlig halt, g/t

4,73

5,10

-7 %

4,88

5,44

-10 %

Producerat guld CIP, kg

118,90

126,90

-6 %

358,30

390,90

-8 %

Producerat guld CIP, koz

3,82

4,08

-6 %

11,52

12,57

-8 %

Höglakning (HL)

Malmstapling, 000'ton

14,00

14,00

Guldhalt, (g/t)

2,13

2,13

Guld i staplad malm, kg

29,80

29,80

Producerat guld HL, kg

11

11

Producerat guld HL, koz

0,34

0,34

Perevalnoe-projektet

Perevalnoe-projektet inkluderar anrikningsverket Perevalnoe och Perevalnoe-fyndigheten. Gruvdrift i dagbrottet Perevalnoe påbörjades 2015 och anrikningsverket driftsattes år 2017. Anläggningen producerar gravitations- och flotationskoncentrat på plats vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen i Yubileiny för produktion av dorétackor. Koncentratanläggningen i Perevalnoe (gravitation och flotation) med en konstruktionskapacitet på 125 000 tpa, behandlade i verkligheten 144 000 tpa år 2019, till följd av att flaskhalsar hade eliminerats. För 2020 förväntas den årliga produktionsvolymen uppgå till cirka 160 000 tpa.

Perevalnoe-fyndigheten representeras nu av två zoner, vilka betraktas som två separata fyndigheter: Brekchiyevaya-zonen och Priyatnoe-zonen. Malm bryts för närvarande från dagbrottet Brekchiyevaya och dagbrottet Priaytnoe och i framtiden från en underjordsgruva belägen under dagbrottet Brekchiyevaya. Den malm som bryts delas in i tre kategorier: höghaltig, låghaltig och "höglaknings"-haltig. Den höghaltiga malmen med halt över 5 g/t, blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan 3 och 5 g/t) för att få en huvudhalt om 5,5-6,5 g/t och anrikas sedan vid anläggningen Peravalnoe till gravitation- och flotationskoncentrat vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen Yubileiny. Låghaltig malm blandas delvis med höghaltig och lagras delvis på plats för framtida användning. "Höglakningsmalmen", som har en halt lägre än 2 g/t, lagras på plats till 2021 då höglakning med en kapacitet om 250 ktpa kommer att påbörjas.

Perevalnoe-projektet

3 månader till den
30 september,

För-ändr.

9 månader till den
30 september,

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000'm3

677,6

408,2

66 %

1 940,5

1 092,9

78 %

Bruten malm, 000' ton

85,4

60,9

40 %

193,8

190,8

2 %

Genomsnittlig halt, g/t

3,16

3,78

-16 %

3,44

4,43

-22 %

inklusive

Höghaltig malm, 000' ton

15,8

14,8

7 %

49,00

54,9

-11 %

Genomsnittlig halt, g/t

9,17

11,68

-21 %

8,82

10,6

-17 %

Låghaltig malm, 000' ton

1,70

46,10

-96 %

20,6

135,9

-85 %

Genomsnittlig halt, g/t

2,94

2,04

44 %

3,49

1,94

80 %

Höglakningsmalm, 000' ton

67,90

124,20

Genomsnittlig halt, g/t

1,19

1,31

Bearbetad malm, 000' ton

42,10

34,79

21 %

124,71

94,50

32 %

Genomsnittlig halt, g/t

7,13

6,18

15 %

6,07

7,55

-20 %

Producerat gravitationskoncentrat, 000' ton

94,30

88,01

7 %

277,28

262,64

6%

Genomsnittlig halt, g/t

1 258,38

964,86

30 %

918,69

1 094,25

-16 %

Producerat flotationskoncentrat, 000' ton

1 536,88

1 120,19

37 %

4 429,42

3 447,20

28 %

Genomsnittlig halt, g/t

104,79

107,64

-3 %

103,15

114,98

-10 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

274,70

217,70

26 %

697,80

628,50

11 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), koz

8,83

7,00

26 %

22,43

20,21

11 %

Alluvial utvinning

År 2020 producerar Amur Zoloto alluvialt guld vid de båda fyndigheterna Buor-Sala och Kagkan-Chudny som ligger nära Yubileyniy- respektive Perevalnoe-projekten. Dessa är grunda vattendrags-vaskavlagringsområden vilka skrapas samman av bulldozers och lastas på dumprar och transporteras till semi-mobila tvättanläggningar, alternativt transporteras av hjullastare. Jordavrymningsarbeten sker främst på hösten och tidig vår med grustvätt från maj till oktober.

Alluvial utvinning

3 månader till den
30 september,

Förändring

9 månader till den
30 september,

Förändring

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000' m3

635,70

464,90

37 %

1 457,10

1 020,10

43 %

Gruvbrytning, 000' m3

89,10

88,30

1 %

258,60

236,50

9 %

Alluvialt grus tvättat, 000' m3

327,60

509,30

-36 %

455,20

811,50

-44 %

Genomsnittlig halt, mg/m3

455,79

380,54

20 %

466,69

387,11

21 %

Producerat guld, kg

149,30

193,80

-23 %

212,40

314,10

-32 %

Producerat guld, koz

4,80

6,23

-23 %

6,83

10,10

-32 %

Kvalificerad person

Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen som rör verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

Ansvarig part

Kopy Goldfields AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Kopy Goldfields nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 8 408 933 50, e-post: info@hagberganeborn.se.

Aktien

Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 886 005 575

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Year-end Report January - December 2020

The consolidated financial statements of the Kopy Goldfields Group ("Kopy Goldfields", "the Company"), of which Kopy Goldfields AB (publ) with corporate identity number 556723-6335 is the parent company ("the Parent Company"), are hereby presented for the full-year period ended on 31 December 2020. Following the transaction with Amur Zoloto, Kopy Goldfields has chosen to change the presentation currency from Swedish krona (SEK) to US dollars (USD). In accordance with the Swedish Accounting Act, the Parent Company's financial information is reported in SEK and not the Group's presentation currency of USD.


Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields Bokslutskommuniké 2020 den 25 mars 2021

Kopy Goldfields AB (publ) kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 mars 2021 kl. 08:00 (CET). Bokslutskommunikén är den första konsoliderade finansiella rapporten sedan samgåendet av Kopy Goldfields och Amur Zoloto förra året. Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar på rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' 2020 Year End Report, on 25 March 2021

On 25 March 2021 at 8:00 am (CET), Kopy Goldfields AB (publ) will publish the 2020 Year End Report. The report is the first consolidated financial report after the merger between Kopy Goldfields and Amur Zoloto conducted last year. Accordingly, investors, asset managers, financial analysts and the press are invited to a presentation where CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.


KOPY GOLDFIELDS GER RIKTLINJER FÖR 2021 ÅRS GULDPRODUKTION OCH CAPEX

INSIDERINFORMATION: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har som mål att producera 56 koz till 59 koz guldekvivalenter (GE[1]) under 2021, en ökning med 5-11 % jämfört med 53,1 koz GE som producerades 2020. Bolaget planerar investeringar på cirka 56 miljoner USD under 2021 i projekt för produktionstillväxt och prospektering. Utgifterna kommer att finansieras genom befintliga lånefaciliteter och förväntat kassaflöde från produktionen.


KOPY GOLDFIELDS PROVIDES GUIDANCE FOR 2021 GOLD PRODUCTION AND CAPEX

INSIDE INFORMATION: Kopy Goldfields AB's (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") target is to produce 56 koz to 59 koz of gold equivalent (GE[1]) in 2021, an increase of 5-11% compared to 53.1 koz of GE produced in 2020. The Company plans capital expenditures of around USD 56 million in 2021 on production growth and exploration projects. The expenditures will be funded through existing available debt facilities and expected cash flow from production.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted