KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för tredje kvartalet och för de nio månader som slutar den 30 september 2020, samt en produktionsprognos för 2020. Bolaget rapporterar stabila operativa resultat trots Covid-19-pandemin, vilken påverkar den alluviala gruvverksamheten.

Sammanfattning:

  • Tredje kvartalets totala produktion av guldekvivalenter (GE1) från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland ökade med 3 % från året innan till 18,1 koz (564 kg), jämfört med 17,6 koz (547 kg) under tredje kvartalet 2019, inklusive 29,5 koz (917 kg) silver.
  • 2020 års produktion av GE förväntas ligga mellan 52 koz och 54 koz, vilket är något över 2019 års produktionsnivå på 51,5 koz.
  • Guldförsäljningen för de första nio månaderna 2020 uppgick till 38,6 koz (1 199 kg), jämfört med 36,6 koz (1 138 kg) guldförsäljning för motsvarande period 2019.
  • Produktionstillväxten under tredje kvartalet beror på ökad produktionstakt vid Perevalnoe-anläggningen, som bearbetade 42 kt malm under tredje kvartalet 2020 jämfört med 35 kt under tredje kvartalet 2019, med en helårsproduktion på 160 kta (tusen ton per år) som mål 2020.
  • Produktionen för de första nio månaderna 2020 uppgick till 42 koz (1 306 kg), jämfört med 43,5 koz (1 354 kg) för motsvarande period 2019. Den minskade produktionen är främst hänförlig till den alluviala verksamheten som har påverkats och fortsatt påverkas av personalbrist till följd av reserestriktioner i samband med Covid-19.
  • Den alluviala gruvdriften (grustvätt) vid fyndigheterna Buor-Sala och Kagkan-Chudny har påverkats av reserestriktioner för Covid-19. Verksamheten inleddes i maj 2020 med förseningar och den förlorade produktionen har inte lyckats återhämtas på grund av betydande personalbrist under hela driftsäsongen. Detta har resulterat i en alluvial guldproduktion på 6,8 koz (212 kg) 2020 jämfört med 10,1 koz (314 kg) under motsvarande period 2019.
  • Bortsett från den alluviala gruvdriften har Covid-19-pandemin haft relativt liten effekt på den totala verksamheten: guldproduktion från berggrund, byggnadsarbeten och försäljning påverkas inte väsentligt. Skifttiderna har förlängts för att täcka upp för övergångsperioden eftersom resandet har begränsats i syfte att skydda bolagets avlägset belägna verksamheter och närliggande samhällen. 14 dagars karantän har införts för all personal som reser till gruvanläggningarna.
  • I september 2020 inleddes pilotproduktionen med höglakning vid Yubileyniy-anläggningen. 14 kt malm staplades och anläggningen producerade sina första 0,34 koz guld.
  • Som tillkännagavs den 16 oktober ökade företagets totala mineraltillgångar (Amur Zoloto- och Krasny-projekten) med 19 % till 2 756 koz guld inklusive malmreserver som också ökade med 19 % till 1 313 koz guld, efter framgångsrik prospektering 2019-2020 vid Krasivoe-fyndigheten inom Yubileyniy-projektet (Amur Zoloto).
  • Med stöd av reservökningen i Yubileyniy har bolaget reviderat utvecklingsprogrammet för CIP-anläggningen Yubileyniy: Efter den inledande kapacitetsökningen från nuvarande 130 kta till 250 kta år 2022 planeras nu ytterligare en utbyggnad till 400 kta år 2025.

1 Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För de första nio månaderna 2020 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:98 Ag/Au.

"Vi är glada att kunna rapportera starka operativa resultat för vår utökade verksamhet och vi förväntar oss att i år överskrida 2019 års produktionsnivåer, trots underprestation i den alluviala utvinningen på grund av reserestriktioner relaterade till Covid-19. Framgångsrik prospektering vid Krasivoe-fyndigheten har resulterat i en betydande ökning av guldreserverna och stärkt vår produktionstillväxtmodell. De operationella resultaten stärks ytterligare av historiskt höga guldpriser och en svag växelkurs RUB/USD, vilket har en direkt påverkan på omsättning och vinstmarginaler för guldutvinning", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Yubileyniy-projektet

Yubileiny-projektet inkluderar den verksamma underjordsgruvan Krasivoe och anrikningsverket Yubileiny. Krasivoe-gruvan påbörjade produktion 2004, initialt som ett dagbrott, och har varit en underjordsgruva sedan 2010. Yubileyniy är en konventionell CIP-anläggning med en installerad kapacitet om 130 000 ton per år (tpa) och en planerad utbyggnad till 250 000 tpa år 2022, följd av ytterligare utbyggnad till 400 000 tpa år 2025. Flödesschemat inkluderar framställande av gravitationskoncentrat som följs av intensiv cyanidbehandling av gravitationskoncentratet och flotationskoncentrat av anrikningssand, vilket följs av en CIP-process av flotationskoncentratet. Resultatet från anläggningen är guldlegering (dorétackor) med cirka 17-30 % guldinnehåll vilka raffineras till guldtackor vid ett externt smältverk.

Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas också till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under de första nio månaderna 2020 lakades totalt 271,47 ton gravitationskoncentrat och 4 308,48 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 22,43 koz (697,8 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet längre ner.

Yubileyniy-projektet

3 månader till den 30 september,

Förändring

9 månader till den 30 september,

Förändring

2020

2019

2020

2019

CIP

Bruten u-jordsmalm, 000' ton

42,90

36,90

16 %

132,40

76,40

73 %

Underjordsdrivning, meter

500

140

257 %

1 602

622

158 %

Underjordsmalm halt, g/t

4,00

5,22

-23 %

4,10

5,44

-25 %

Bearbetad malm, 000' ton

31,60

32,70

-3 %

96,00

92,20

4 %

Genomsnittlig halt, g/t

4,73

5,10

-7 %

4,88

5,44

-10 %

Producerat guld CIP, kg

118,90

126,90

-6 %

358,30

390,90

-8 %

Producerat guld CIP, koz

3,82

4,08

-6 %

11,52

12,57

-8 %

Höglakning (HL)

Malmstapling, 000'ton

14,00

14,00

Guldhalt, (g/t)

2,13

2,13

Guld i staplad malm, kg

29,80

29,80

Producerat guld HL, kg

11

11

Producerat guld HL, koz

0,34

0,34

Perevalnoe-projektet

Perevalnoe-projektet inkluderar anrikningsverket Perevalnoe och Perevalnoe-fyndigheten. Gruvdrift i dagbrottet Perevalnoe påbörjades 2015 och anrikningsverket driftsattes år 2017. Anläggningen producerar gravitations- och flotationskoncentrat på plats vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen i Yubileiny för produktion av dorétackor. Koncentratanläggningen i Perevalnoe (gravitation och flotation) med en konstruktionskapacitet på 125 000 tpa, behandlade i verkligheten 144 000 tpa år 2019, till följd av att flaskhalsar hade eliminerats. För 2020 förväntas den årliga produktionsvolymen uppgå till cirka 160 000 tpa.

Perevalnoe-fyndigheten representeras nu av två zoner, vilka betraktas som två separata fyndigheter: Brekchiyevaya-zonen och Priyatnoe-zonen. Malm bryts för närvarande från dagbrottet Brekchiyevaya och dagbrottet Priaytnoe och i framtiden från en underjordsgruva belägen under dagbrottet Brekchiyevaya. Den malm som bryts delas in i tre kategorier: höghaltig, låghaltig och "höglaknings"-haltig. Den höghaltiga malmen med halt över 5 g/t, blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan 3 och 5 g/t) för att få en huvudhalt om 5,5-6,5 g/t och anrikas sedan vid anläggningen Peravalnoe till gravitation- och flotationskoncentrat vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen Yubileiny. Låghaltig malm blandas delvis med höghaltig och lagras delvis på plats för framtida användning. "Höglakningsmalmen", som har en halt lägre än 2 g/t, lagras på plats till 2021 då höglakning med en kapacitet om 250 ktpa kommer att påbörjas.

Perevalnoe-projektet

3 månader till den
30 september,

För-ändr.

9 månader till den
30 september,

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000'm3

677,6

408,2

66 %

1 940,5

1 092,9

78 %

Bruten malm, 000' ton

85,4

60,9

40 %

193,8

190,8

2 %

Genomsnittlig halt, g/t

3,16

3,78

-16 %

3,44

4,43

-22 %

inklusive

Höghaltig malm, 000' ton

15,8

14,8

7 %

49,00

54,9

-11 %

Genomsnittlig halt, g/t

9,17

11,68

-21 %

8,82

10,6

-17 %

Låghaltig malm, 000' ton

1,70

46,10

-96 %

20,6

135,9

-85 %

Genomsnittlig halt, g/t

2,94

2,04

44 %

3,49

1,94

80 %

Höglakningsmalm, 000' ton

67,90

124,20

Genomsnittlig halt, g/t

1,19

1,31

Bearbetad malm, 000' ton

42,10

34,79

21 %

124,71

94,50

32 %

Genomsnittlig halt, g/t

7,13

6,18

15 %

6,07

7,55

-20 %

Producerat gravitationskoncentrat, 000' ton

94,30

88,01

7 %

277,28

262,64

6%

Genomsnittlig halt, g/t

1 258,38

964,86

30 %

918,69

1 094,25

-16 %

Producerat flotationskoncentrat, 000' ton

1 536,88

1 120,19

37 %

4 429,42

3 447,20

28 %

Genomsnittlig halt, g/t

104,79

107,64

-3 %

103,15

114,98

-10 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

274,70

217,70

26 %

697,80

628,50

11 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), koz

8,83

7,00

26 %

22,43

20,21

11 %

Alluvial utvinning

År 2020 producerar Amur Zoloto alluvialt guld vid de båda fyndigheterna Buor-Sala och Kagkan-Chudny som ligger nära Yubileyniy- respektive Perevalnoe-projekten. Dessa är grunda vattendrags-vaskavlagringsområden vilka skrapas samman av bulldozers och lastas på dumprar och transporteras till semi-mobila tvättanläggningar, alternativt transporteras av hjullastare. Jordavrymningsarbeten sker främst på hösten och tidig vår med grustvätt från maj till oktober.

Alluvial utvinning

3 månader till den
30 september,

Förändring

9 månader till den
30 september,

Förändring

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000' m3

635,70

464,90

37 %

1 457,10

1 020,10

43 %

Gruvbrytning, 000' m3

89,10

88,30

1 %

258,60

236,50

9 %

Alluvialt grus tvättat, 000' m3

327,60

509,30

-36 %

455,20

811,50

-44 %

Genomsnittlig halt, mg/m3

455,79

380,54

20 %

466,69

387,11

21 %

Producerat guld, kg

149,30

193,80

-23 %

212,40

314,10

-32 %

Producerat guld, koz

4,80

6,23

-23 %

6,83

10,10

-32 %

Kvalificerad person

Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen som rör verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

Ansvarig part

Kopy Goldfields AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Kopy Goldfields nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 8 408 933 50, e-post: info@hagberganeborn.se.

Aktien

Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 886 005 575

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kopy Goldfields kapitalmarknadsuppdatering 2020 idag klockan 09:00 CET

Idag den 27 oktober 2020 kl 09:00 CET kommer Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") hålla en webbsänd kapitalmarknadsuppdatering. VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera under eventet.


Kopy Goldfields 2020 Capital Markets Update to commence today at 09:00 CET

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") will today, October 27, 2020, at 09:00 CET, host its online 2020 Capital Markets Update. Mikhail Damrin, CEO and Tim Carlsson, CFO will be presenting.


Kopy Goldfields meddelar långsiktigt produktionsmål och bjuder in till Kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag Bolagets långsiktiga produktionsmål; >100 koz av guld och guldekvivalenter år 2025 genom organisk tillväxt. CAPEX för perioden 2020-2025 beräknas uppgå till cirka 130 miljoner USD (inklusive moms) vilket förväntas finansieras via befintlig produktion och av lånefaciliteter som finns tillgängliga för Bolaget. Vidare bjuder Kopy Goldfields in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsuppdatering den 27 oktober 2020, där Bolaget kommer uppdatera marknaden kring Kopy Goldfields strategiska ambitioner efter samgåendet med Amur Zoloto.


Kopy Goldfields announces long-term production target and invites to a Capital Markets Update on October 27, 2020

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces a production target of >100 koz of gold and gold equivalent by 2025 via organic growth. The CAPEX for 2020-2025 is estimated at approximately USD 130 million (including VAT) which is expected to be fully financed by current production and existing debt facilities. Furthermore, Kopy Goldfields invites investors, analysts and media to a Capital Markets Update on October 27, 2020, to provide an update on Kopy Goldfields' strategic ambitions following the merger with Amur Zoloto.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för tredje kvartalet och för de nio månader som slutar den 30 september 2020, samt en produktionsprognos för 2020. Bolaget rapporterar stabila operativa resultat trots Covid-19-pandemin, vilken påverkar den alluviala gruvverksamheten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q3 2020 OPERATIONAL UPDATE

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is hereby announcing an operational update for the third quarter and nine months ending September 30, 2020 as well as production forecast for 2020. The company reports solid operational results despite the COVID-19 pandemic affecting alluvial mining operations.


Kopy Goldfields publicerar uppdaterad beräkning av mineralresurser och malmreserver

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering avseende mineralresurser och malmreserver för den nyförvärvade verksamheten Amur Zoloto ("AZ"). Beräkningen visar totalt 1 859 koz berggrunds- och alluvialt guld i tillgångskategorierna Kända, Indikerade och Antagna mineralresurser, vilket motsvarar en ökning med 32% jämfört med den föregående beräkningen som gjordes 2019. I detta ingår 1 187 koz guld i kategorin Sannolika malmreserver, vilket är 22% högre än vad som tidigare rapporterats. Kopy Goldfields totala Kända, Indikerade och Antagna mineraltillgångar uppgår nu till 2 756 koz guld inklusive Sannolika malmreserver som uppgår till totalt 1 313 koz guld, vilket inkluderar hänförbara resurser och reserver i Krasny-projektet.


Kopy Goldfields reports updated Mineral Resources and Ore Reserves estimates

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") provides a Mineral Resources and Ore Reserves update for the newly acquired business Amur Zoloto ("AZ"). A total of 1,859 koz of gold in the Measured, Indicated and Inferred categories for hard rock and placer assets are estimated, corresponding to a 32% increase compared to the previous resource estimate made in 2019. This amount includes 1,187 koz of gold contained in Probable Ore Reserves, which is 22% higher than previously reported. Adding the attributable reserves and resources of the Krasny project, Kopy Goldfields' new total estimated M, I&I Mineral Resources amount to 2,756 koz of gold, including total new Probable Ore Reserves of 1,313 koz of gold.


Kopy Goldfields byter Certified Adviser

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har ingått avtal med Stockholm Certified Advisers AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Stockholm Certified Advisers tillträder som Certified Adviser den 1 november 2020.


Kopy Goldfields changes Certified Adviser

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") has entered into an agreement with Stockholm Certified Advisers AB regarding the service as a Certified Adviser. Stockholm Certified Advisers will take over as Certified Adviser on 1 November 2020.


Kopy Goldfields redovisar proforma-siffror med anledning av det omvända förvärvet av Amur Zoloto

Insiderinformation: Efter slutförandet av det omvända förvärvet ("Transaktionen") av OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), som meddelades den 9 september 2020, redovisar Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") idag proforma-siffror för det kombinerade bolaget för perioden 1 januari - 30 juni 2020.


Kopy Goldfields provides pro-forma financial information related to the reverse takeover of Amur Zoloto

Inside information: Following the completion of the reverse takeover ("the Transaction") of OOO Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), which was announced on 9 September 2020, Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today releases the pro-forma financial information for the combined company for the period 1 January - 30 June 2020.


KOPY GOLDFIELDS SLUTFÖR DET OMVÄNDA FÖRVÄRVET AV AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag slutförandet av det omvända förvärvet ("Transaktionen") av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") där Bolaget har förvärvat 100 procent av Amur Zoloto och således adderat betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och därmed bildat en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldprospektering och -produktion.


KOPY GOLDFIELDS COMPLETES THE REVERSE TAKEOVER OF AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces the completion of the reverse takeover (the "Transaction") of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") where the Company has acquired 100 percent of Amur Zoloto and added significant gold operations and thereby created a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.
KOPY GOLDFIELDS MEDDELAR ATT DE FÖRSTA STEGEN MOT SLUTFÖRANDE AV DET OMVÄNDA FÖRVÄRVET HAR TAGITS

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag att det omvända förvärvet ("Transaktionen") av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") har gått in i slutfasen sedan alla villkor har uppfyllts. Genom Transaktionen, vilken offentliggjordes den 29 maj 2020, förvärvar Bolaget 100 procent av Amur Zoloto och adderar betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och bildar en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldprospektering och -produktion. Transaktionen förväntas vara slutförd senast den 16 september 2020.


KOPY GOLDFIELDS ANNOUNCES THAT THE FIRST STEPS TOWARDS COMPLETION OF THE REVERSE TAKEOVER HAVE BEEN TAKEN

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that the reverse takeover of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto") (the "Transaction") has entered its final phase with all conditions for completion now satisfied. Through the Transaction, which was announced on May 29, 2020, the Company acquires 100 percent of Amur Zoloto and adds significant gold operations creating a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group. Completion of the transaction is expected no later than September 16, 2020.


KOPY GOLDFIELDS HAR ERHÅLLIT GODKÄNNANDE FÖR FÖRVÄRVET AV AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar idag att Federal Antimonopoly Service of Russia ("FAS") har utfärdat godkännande för förvärvet av 100% av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"). FAS godkännandet uppfyller det återstående villkoret för slutförande av det villkorade omvända förvärvet, vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 ("Transaktionen"). Genom Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet till sin nuvarande inriktning och bildar en ledande, Rysslands-fokuserad medelstor koncern inom guldexploatering och guldproduktion.


KOPY GOLDFIELDS HAS RECEIVED APPROVAL FOR THE ACQUISITION OF AMUR ZOLOTO

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that Federal Antimonopoly Service of Russia ("FAS") has issued consent for the acquisition of 100% of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"). The FAS approval meets the remaining condition for the completion of the conditional reverse takeover, which was announced by the Company on May 29, 2020 (the "Transaction"). Through the Transaction, Kopy Goldfields will add significant gold operations and create a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted