Kopy Goldfields joins Union of Gold Producers of Russia and participates in China Gold Congress

Kopy Goldfields has joined the Union of Gold Producers of Russia and will give a presentation in the Mining in Russia session during the China Gold Congress in Beijing on July 24, 2018.

Union of Gold Producers of Russia (UGPR) is a non-commercial organization (association) which was founded in 1995. Members of the Union include companies producing precious metals, refineries, commercial banks and engineering companies, as well as regional gold associations. The main purpose of UGPR is coordination of efforts of UGPR's members to prepare and realize concrete actions for developing gold mining and precious metals industry in Russia, as well as lobbing interests of UGPR's members in governmental institutions of Russian Federation. The Union of Gold Producers of Russia have a partnership with a variety of Russian and foreign organizations, and actively participates in international bullion market events. http://en.goldminingunion.ru/

UGPR is a cooperation partner to the China Gold Congress, which will be held on July 24-26, 2018 in China National Convention Center (Beijing), hosted by China Gold Association and World Gold Council. Being the largest precious metal Event in China, China Gold is the premier display platform for gold in the country. In addition to performing this function, the exhibition is the platform for showcasing gold industry trends and promoting investment and trading in gold. http://en.china-gold.org/

Kopy Goldfields has been invited to give a company presentation during the Mining in Russia session on July 24 at 16.00 - 17.30. The presentation will be given by Mikhail Damrin, CEO.

Stockholm, July 20, 2018

For more information, please contact:

Mikhail Damrin, CEO, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

About Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), listed at NASDAQ First North in Stockholm is a gold exploration and production company operating in eastern Russia. The company holds 11 gold exploration- and production licenses. Kopy Goldfields' objective is to become a near-term gold producer in cooperation with a producing partner under a JV agreement.

Kopy Goldfields AB applies International Financial Reporting Standards (IFRS), as approved by the European Union. Hagberg & Aneborn Fondkommission acts as Certified Adviser, contact number: +46-8-408 933 50.

The Share
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Outstanding shares: 79,866,054     

Idag är första dag för handel i Kopy Goldfields aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutade styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter för Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Idag är sista dag för handel i Kopy Goldfields aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutade styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter för Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Kopy Goldfields: Today is the last day for trading in Kopy Goldfields' shares including the right to participate in the Rights Issue

In accordance with what has previously been announced, the Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") decided on October 9, 2018, with authorization from the AGM on May 29, 2018, to issue new shares with preferential rights for shareholders in Kopy Goldfields of approximately MSEK 25.2 before transaction costs (the "Rights Issue"). The Rights Issue is underwritten to 75 per cent via subscription and underwriting commitments. The funds will mainly be used to finance the sales activities of the Krasny project and the 2018 exploration program on Krasny.


Kopy Goldfields genomför en till 75% säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Kopy Goldfields om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för att finansiera försäljningsaktiviteter av Krasny projektet samt 2018 års prospektering på Krasny.


Kopy Goldfields announces 75% underwritten rights issue of approximately MSEK 25

The Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") decided on October 9, 2018, with authorization from the AGM on May 29, 2018, to issue new shares with preferential rights for shareholders in Kopy Goldfields of approximately MSEK 25.2 before transaction costs (the "Rights Issue"). The Rights Issue is underwritten to 75 per cent via subscription undertakings and underwriting commitments. The funds will mainly be used to finance the sales activities of the Krasny project and the 2018 exploration program on Krasny.


Kopy Goldfields ökar prospekteringspotentialen genom förvärv av licensområde på 187 km2

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") förvärvar en ny prospekteringslicens som heter Verkhovya Tamaraka (83 km2) i Bodaibo-området och slutför det tidigare aviserade förvärvet av det nya prospekteringsprojektet i Amur-regionen (104,42 km2). Förvärven ökar det totala prospekteringsområdet med 10 % och lägger till ytterligare prospekteringspotential både i Bodaibo och Amur.


Kopy Goldfields increases exploration upside by adding 187 sq. km of license area

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") acquires a new exploration property called Verkhovya Tamaraka (83 sq. km) in the Bodaibo area and completes the previously announced acquisition of the new exploration project in the Amur region (104.42 sq. km). The acquisitions increase the total exploration area by 10% and add further exploration upside both in Bodaibo and Amur.


CEO of Kopy Goldfields invited to speak at the Eastern Economic Forum

CEO of Kopy Goldfields invited to speak at the Eastern Economic Forum Mikhail Damrin, CEO of Kopy Goldfields, will be one of the panelists at the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia, on September 11 - 13, 2018. Mikhail Damrin has been invited to represent Kopy Goldfields and speak on the discussion topic "Improving Legislation on Geological Prospecting: Subsoil Users Speak". Kopy Goldfields AB will be the only public junior exploration company represented at this discussion, which will involve top Russian gold producers and government officials.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell information för första halvåret 2018

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -9,3 MSEK (-8,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,12 SEK (-0,10)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,0 MSEK (-4,9)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0,9 MSEK (0,1)
 • Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,8 MSEK (5,8)

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Half Year Report January - June 2018

Financial information half year 2018

 • The Company does not report any revenue
 • Net income MSEK -9.3 (-8.2)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.12 (-0.10)
 • Total cash flow of MSEK 8.0 (-4.9)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 0.9 (0.1)
 • Investments into joint ventures MSEK 0 (0)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 13.8 (5.8) at period end

Kopy Goldfields joins Union of Gold Producers of Russia and participates in China Gold Congress

Kopy Goldfields has joined the Union of Gold Producers of Russia and will give a presentation in the Mining in Russia session during the China Gold Congress in Beijing on July 24, 2018.

Kopy Goldfields slutför förhandling om försäljning av Kopylovskoye-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage att förhandlingar om en kontantförsäljning av Kopylovskoye-projektet för 6 miljoner USD har slutförts. Kopylovskoye-projektet består av fyra berggrundslicenser, Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny and Takhtykan. Ett avtal har tagits fram och förväntas bli undertecknat under tredje kvartalet 2018.


Nytt prospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage ett nytt guldprospekteringsprojekt i ryska Fjärran Östern. En avsiktsförklaring har undertecknats och förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2018. Projektet är ett alluvialt guldprojekt i tidigt stadie som Kopy Goldfields kommer att förvärva andelar i genom att investera i projektet (sk. "earn- in"). Den totala licensarealen överstiger 115 km2 och ligger i en historiskt aktiv guldregion med välutvecklad infrastruktur. Projektet bedöms ha en utmärkt prospekteringspotential och relativt kort ledtid till guldproduktion i jämförelse med bergrundsguld.


New exploration project in the Russian Far East

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce a new gold exploration project in the Russian Far East. A Letter of Intent has been signed, and completion of the acquisition is expected during Q3 2018. Kopy Goldfields will enter this early stage alluvial project on an earn-in basis. The total license area exceeds 115 sq. km, located in an historic gold mining area with well-developed infrastructure. The project has great exploration potential, and relatively short lead time to gold production compared to bedrock gold projects.


Krasny-projektet: Uppdatering av mineraltillgångar visar 32% ökning till 1,832 Moz guldresurser enligt JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en signifikant ökning av mineraltillgångar för Krasny-licensen. Mineraltillgångarna rapporteras enligt JORC-koden (2012). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 492 koz guld, inklusive 257 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 338 koz. Den uppdaterade beräkningen baseras på prospekteringsresultat per den 18 februari 2018 och har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").


Krasny project resource update: 32% increase of total gold resources to 1.832 Moz in accordance with JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is pleased to announce a significant increase of resources for the Krasny license area.  The mineral resources are reported in accordance with the JORC Code (2012). For Krasny, the resource estimation demonstrates a total of 1,492 koz contained in Indicated and Inferred mineral resources. This amount includes 257 koz of gold contained in Probable ore reserves. Vostochny shows a total of 338 koz of gold contained in Inferred mineral resources. The updated estimate is based on exploration results as of February 18, 2018 and is issued by Micon International Co Limited ("Micon").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: