KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell information för första halvåret 2018

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -9,3 MSEK (-8,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,12 SEK (-0,10)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,0 MSEK (-4,9)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0,9 MSEK (0,1)
 • Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,8 MSEK (5,8)

Väsentliga händelser under januari-juni 2018

I juni 2018 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny-fyndigheten

 • Rapporten togs fram av Micon International, som även gjorde förra årets mineraltillgångsberäkning enligt JORC. Rapporten bygger på prospekteringsdata som inhämtats till och med mars 2018.
 • Rapporten visar en ökning av guldresurserna om 32 procent, till 1832 koz, för Krasny-projektet jämfört med föregående år, vilket är en återspegling av de framgångsrika prospekteringsaktiviteterna under 2017.
 • Mineraltillgångsberäkningen inkluderar både "Krasny" och "Vostochny" (tidigare benämnd "Norra Krasny") Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen indikerade mineraltillgångar om 291 koz (7 539 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,20 g/t) och antagna mineraltillgångar om 1 202 koz (18 515 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 2,02 g/t). Vostochny visar totala antagna mineraltillgångar om 339 koz (6 689 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,57 g/t). Samtliga mineraltillgångar är beräknade inom ramen för ekonomiskt utvinningsbara dagbrott. Rapporten inkluderar även 257 koz av sannolika guldreserver.

Under första kvartalet 2018 slutfördes ett nytt mineralanrikningstest för guldmineraliseringen vid Vostochny

 • Anrikningstestet utfördes av konsultföretaget TOMS Engineering från Irkutsk i Ryssland. Fokus låg på att utvärdera möjligheten att anrika guldmalmen från Vostochny-mineraliseringen med hjälp av det processflödesschema som tidigare föreslagits för guldmalmen inom Krasny.
 • Rapporten bekräftade att guldmalmen från Vostochny-mineraliseringen kan anrikas med hjälp av det processflödesschema som föreslagits för Krasny-malmen. Det totala guldutbytet för Vostochny-guldmalmen rapporterades vara 90,19 procent med det processflödesschema som föreslagits för Krasny-malmen.
 • Rapporten bekräftade att guldmalmen från Vostochny kan blandas i valfri proportion med malmen från Krasny-fyndigheten utan att guldutbytet minskar.
 • Man kunde bekräfta att Vostochny är en typ av guldmineralisering som liknar Krasny och kan betraktas som en satellitfyndighet till Krasny, vilket innebär att de kan utvecklas tillsammans och dela samma infrastruktur och ett centralt anrikningsverk. 

Resultatet av 2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet redovisades i februari 2018

 • Prospekteringsprogrammet omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Dessa sju målområden täcker ett område på 122 km2 och 12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element plus guld.
 • Resultaten bekräftar förväntningarna om att NT är ett område med stor prospekteringspotential och i linje med uppsatt mål kunde ytan för prospekteringsområdet skalas ned ytterligare.
 • Tre områden med geokemiska anomalier identifierades med en total areal om 10,2 km2 som nu är klara för borrning och dikning.

I februari 2018 erhölls ett lån om 15 miljoner kronor från Scandinavian Credit Fund I AB

 • Lånet betalades ut i två delbetalningar: 10 miljoner kronor den 5 mars 2018 och 5 miljoner kronor den 3 maj 2018.
 • Lånet löper över två år, till och med den 3 mars 2020, men kan återbetalas, helt eller delvis, efter de första 12 månaderna. Lånet har en årlig ränta på 11,75 procent, men ingen uppläggningsavgift. 

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

I juli 2018 undertecknades försäljningen av Kopylovskoye-projektet

 • Ett juridiskt bindande avtal om försäljning av 100 procent av LLC Taiga godkändes den 13 juli 2018 av notarius publicus i Moskva. LLC Taiga är ett helägt dotterbolag till Kopy Goldfields AB, som innehar rättigheterna till de fyra berggrundslicenserna Kopylovskoye, Vostochnaya Ploshad, Pravovesenny och Takhtykan. Kopylovskoye-fyndigheten har redovisat 7,4 ton C1+C2-guldreserver i berggrunden.
 • Köparen utgörs av en grupp ryska privatinvesterare.
 • Den totala köpeskillingen motsvarar 6 miljoner USD och kommer att betalas i flera delbetalningar under 36 månader. 10 miljoner RUB, vilket motsvarar 1,4 miljoner SEK, förföll till betalning en tid efter det att avtalet undertecknades. Det resterande beloppet kommer att betalas i flera delbetalningar under 36 månader. Om betalningen sker i snabbare takt och är slutförd inom 24 månader görs dock ett avdrag på 1 miljon USD och köpeskillingen uppgår då till 5 miljoner USD. Fram tills att hela betalningen genomförts kommer projektet att vara pantsatt till fördel för Kopy Goldfields.
 • Köparen har vid utgivandet av denna delårsrapport ännu ej infriat avtalad första delbetalning avseende köpeskillingen för de första 10 miljoner RUB och för närvarande vidtas åtgärder för att erhålla betalning.

I juli 2018 inleddes förvärvet av flera nya licenser i Amur-regionen i Ryssland

 • Den 11 juli 2018 undertecknades köpeavtal och joint venture-avtal med LLC Stanovoy, LLC Zolt och LLC Enercom i Amur-regionen i Ryssland. Vart och ett av dotterbolagen innehar en befintlig prospekteringslicens för alluvialt guld eller befinner sig i en process där en sådan licens håller på att utfärdas. De redan utfärdade licenserna Bolshaya Kamenushka och Evtukan omfattar totalt 45,26 km2.
 • Kopy Goldfields betalar ingen köpeskilling för licenserna, utan kommer istället att få andel i projektet genom att investera i prospekteringsaktiviteterna. Våra partners i projektet är väletablerade lokala entreprenörer.
 • Under återstoden av 2018 kommer förvärvsprocessen i projektet att slutföras och ett mycket begränsat prospekteringsprogram att genomföras. Det kommer att utgöra grunden för framtida investeringsbeslut.

Kommentarer från VD

Bästa aktieägare!

Det finns många skäl till att 2018 kan bli annorlunda än tidigare år. Från att tidigare ha koncentrerat verksamheten till prospekteringsaktiviteter på befintliga projekt är vårt fokus nu att marknadsföra våra befintliga projekt för att realisera största möjliga värde från dem.

Prospekteringen på Krasny-projektet är nästan slutförd. Från 2010 fram till i början av 2018 har vårt företag ansvarat för prospekteringsaktiviteterna på Krasny. Vi är glada och stolta över att vi har utvecklat Krasny-projektet från ett oexploaterat område till det nuvarande "prefeasibility"-stadiet. Det har resulterat i guldtillgångar på 1,8 Moz, enligt Micons rapport från maj 2018. Även om vi ser att det finns ytterligare potential för guldtillgångar i den närliggande Batiy-licensen anser vi att det är rätt tid att ta hem värdet från projektet och vi utvärderar nu olika alternativ för att göra en exit. Prospekteringsaktiviteterna inom Krasny sköts numera av huvudägaren GV Gold och har skalats ned avsevärt jämfört med de inledande planerna i början av 2018. Vi diskuterar för närvarande olika utvecklingsalternativ för Krasny med vår partner.

Vi håller också på att sälja vårt Kopylovskoye-projekt, som omfattar fyra licenser - Kopylovskoye, Vostochnaya, Pravovesenny och Takhtykan. I juli 2018, efter flera månader av intensiva förhandlingar, undertecknade vi ett bindande avtal om försäljning av 100 procent av OOO "Taiga", som har rättigheterna till alla de 4 licenser som utgör Kopylovskoye-projektet. Köparen utgör ett konsortium av ryska privatinvesterare. Som meddelades i vårt pressmeddelande av den 28 juni 2018 är den totala köpeskillingen 6 miljoner USD, som ska betalas inom 36 månader. Om hela köpeskillingen betalas inom 24 månader minskas köpeskillingen till 5 miljoner USD. Avtalsvillkoren är gynnsamma för oss, även om merparten av köpeskillingen ska betalas under den senare delen av den 3-åriga betalningsperioden. Köparen har dock inte infriat första betalning av köpeskillingen, varför vi vidtar olika åtgärder för att driva in betalning.

När vi har uppnått strategin för Krasny och Kopylovskoye kommer vi att gå vidare med det lovande projektet i Bodaibo-regionen som återstår i Norra Territoriet. Efter 10 år av framgångsrik verksamhet i regionen har vi nu mycket goda kunskaper om geologin och potentialen inom Lena Goldfields. För att kunna utnyttja vår kompetens inom prospektering kommer vi hela tiden fortsätta leta efter nya projekt i området.

Under andra kvartalet 2018 gick vi in i ett alluvialt prospekteringsprojekt i Amur-regionen i Ryssland. Vi gick in i projektet utan att betala något, men kommer i gengäld att investera i prospekteringen. Som vi meddelade i vårt pressmeddelande av den 27 juni 2018 fattade vi beslutet om att gå in mot bakgrund av den mycket goda prospekterings- och produktionspotentialen. Vi menar också att det är ett bra sätt att diversifiera verksamheten. Projektet kombinerar flera alluviala prospekteringslicenser i ett område med en lång historik av alluvial guldproduktion. Det är också ett område som erbjuder en långt mer avancerad infrastruktur än i Bodaibo. Vi håller för närvarande på att slutföra förvärvsprocessen, men under sommaren har vi redan inlett ett mycket begränsat prospekteringsprogram inom projektet i syfte att verifiera tidigare prospekteringsresultat. Baserat på resultatet av verifieringsprogrammet kommer vi att fatta ytterligare beslut om våra investeringar i Amur-projektet i slutet av året.

Jag är glad att kunna konstatera att vi, trots att vi är ett relativt litet företag, tas emot väl i guldprospekterings- och utvinningsbranschen i Ryssland. Under sommaren har vi bjudits in för att tala vid två olika konferenser, Minex Far East i Magadan och sessionen "Mining in Russia" under China Gold Congress i Peking. I september 2018 kommer jag också att vara en av paneldeltagarna vid Eastern Economic Forum 2018 i Vladivostok, dit jag bjudits in för att tala under rubriken "Improving legislation on Geological Prospecting Subsoil Users Speak". Den ryska ministern med ansvar för naturresurser och miljö kommer också att delta i panelen.

Jag konstaterar att aktiekursen har stigit med 8 procent sedan årets början, efter flera år med stark tillväxt. Jag är medveten om att aktiekursens utveckling inte fullt ut återspeglar den potentiella värdeökningen hos vårt bolag och vi kommer att arbeta hårdare för att lyfta fram detta för marknaden. 

Vänliga hälsningar
Mikhail Damrin

Stockholm, 23 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.45 CEST.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag som verkar i östra Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva guldlicenser för både prospektering och produktion. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 30 juni 2020. Vid årsstämman fattade aktieägarna bland annat beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") med betalning genom apportemission vilket varit ett, av flera, villkor för att kunna slutföra transaktionen där bolaget köper 100 procent av Amur Zoloto. Fortfarande kvarstår villkor om erhållande av vissa myndighetstillstånd, såsom konkurrensgodkännande, samt slutförande av bekräftande due diligence granskning.


Resolutions from Annual General Meeting in Kopy Goldfields

The Annual General Meeting of shareholders in Kopy Goldfields AB (publ) was held on 30 June 2020. At the annual general meeting the shareholders resolved, among other things, about acquisition of Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") with payment through a non-cash issue which has been one, out of several, conditions in order to complete the transaction where the company acquires 100 per cent of Amur Zoloto. There are conditions remaining on certain regulatory approvals such as merger control clearance, and completion of confirmatory due diligence.


KOPY GOLDFIELDS AB GODKÄNNS FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH PUBLICERAR SIN BOLAGSBESKRIVNING

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") offentliggör idag att Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") har godkänt Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq, samt bolagsbeskrivningen, vilken Kopy Goldfields har tagit fram till följd av detta. Godkännandet för fortsatt notering möter ett av villkoren för slutförandet av det villkorade omvända förvärvet där Bolaget köper 100 procent av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 ("Transaktionen"). Genom Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet och bildar en ledande rysk Mid-Cap guldprospekterings- och produktionskoncern.


KOPY GOLDFIELDS AB IS APPROVED FOR CONTINUED LISTING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET AND PUBLISHES ITS COMPANY DESCRIPTION

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") has approved the Company for continued listing on Nasdaq and the Company Description which Kopy Goldfields' has prepared as a consequence thereof. The listing approval meets one of the conditions for the completion of the conditional reverse takeover, where the Company acquires 100 percent of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), which was announced by the Company on May 29, 2020 (the "Transaction"). Through the Transaction, Kopy Goldfields will add significant gold operations and create a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


Kopy Goldfields ger en digital bolagspresentation den 10 juni kl 8.00

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Småbolagsdagarna 2020 i Aktiespararnas regi, onsdagen den 10 juni 2020 kl 8.00. Presentationen sänds online och kan även ses i efterhand.


Kopy Goldfields give an online company presentation on June 10, 8:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") will participate in the digital event "Småbolagsdagarna 2020" held by Aktiespararna on Wednesday, June 10, 2020, at 8.00 am CEST. The presentation will be sent live and will also be available on demand, after the event.
Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Invitation to the Annual General Meeting of Kopy Goldfields

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ) are summoned to attend the annual general meeting to be held at 10 am on Tuesday, 30 June 2020 in Näringslivets Hus at Storgatan 19, Stockholm. Registration as from 9.30am.


Invitation to Investor and Media Call on May 29, 10:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) would hereby like to invite you to a conference call to present the acquisition of Amur Zoloto and the creation of a leading Russian Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


KOPY GOLDFIELDS ADDERAR BETYDANDE GULDVERKSAMHET GENOM ETT VILLKORAT OMVÄNT FÖRVÄRV AV AMUR ZOLOTO BILDAR EN LEDANDE RYSK MID-CAP GULDEXPLOATERINGS- OCH PRODUKTIONSKONCERN

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIG LAG.


KOPY GOLDFIELDS TO ADD SIGNIFICANT GOLD OPERATIONS VIA A CONDITIONAL REVERSE TAKEOVER OF AMUR ZOLOTO CREATING A LEADING RUSSIA-FOCUSED MID-CAP GOLD EXPLORATION AND PRODUCTION GROUP

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad - Rättelse - felaktig hänvisning till MAR i tidigare PM, nu borttagen nedan

Kopy Goldfields AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 22 april 2020 kl. 15:30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Krasny värderas till 400 MSEK i en budprocess mellan de två ägarna av guldprojektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har erbjudit GV Gold som är majoritetsägare av Krasny-projektet att antingen köpa eller sälja resterande andel i Krasny-projektet till en värdering av 39,2 miljoner USD, motsvarande cirka 400 miljoner SEK.


The gold project Krasny is valued at MSEK 400 within bidding process between its two owners

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has offered the majority owner of the Krasny project, GV Gold, to buy or sell the stake in the Krasny project at a total valuation of USD 39.2 million, corresponding to approximately SEK 400 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted