CEO of GV Gold being interviewed regarding the Krasny project: "we will and we are ready to build the mine"

In September 2017, the Russian Internet news portal Prime Gold - Vestnik Zolotopromyshlennika (https://gold.1prime.ru), specializing on mining industry information, published an interview with German Pikhoya, CEO of GV Gold, regarding the GV Gold's development plans, including the Krasny project. The interview was given in connection with the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia and was published in Russian, see attachment for the original Russian article.

In the interview, German Pikhoya discusses the development plans of GV Gold in the Irkutsk and Yakutia regions, production targets, as well as plans for an IPO in 2018. Part of the interview also concerns the Krasny project development, which is translated as follows:

"Question: What is the current development stage for the Krasny project in Bodaibo?

- For this project, we have just completed the exploration phase. We have not yet decided in which format we shall produce this deposit. There are several options: A processing plant with 800 ktons of ore capacity, the second option - twice as large operations. We will either develop a big open pit from the beginning, or we develop the operations in stages. Currently the Investment justification report for the project is completed. We will bring the matter for decision of our directors and shareholders in the near future. I believe that we will proceed with project design and construction under one of the options during the next year. Our partner in this project, Kopy Goldfields, owns 49% in the project, so we will discuss the production options with them and their participation in financing. Under any circumstances, we will and we are ready to build the mine."

Source: https://gold.1prime.ru/interview/20170912/223634.html

This is an in-house translation. In case of any discrepancy between the English and the Russian version, the Russian version shall take precedence.

Please read the full text of the interview for details, attached as a separate document.

Stockholm, October 18, 2017

For more information, please contact:
Mikhail Damrin, CEO, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

About Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listed at NASDAQ First North in Stockholm is a gold exploration and production company operating in one of the most gold rich areas in the world; Lena Goldfields, Bodaibo, Russia. The company holds 12 bedrock exploration- and production licenses and one alluvial license covering in total 2,049 sq km, of which the Krasny licenses (2 bedrock and 1 alluvial) are held 49% by the company. The target for Kopy Goldfields is to become a near-term gold producer in cooperation with a producing partner under JV agreement.

Kopy Goldfields AB applies International Financial Reporting Standards (IFRS), as approved by the European Union. Aqurat Fondkommission acts as Certified Adviser, contact number: +46-8-684 05 800.

The Share
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Outstanding shares: 79,866,054

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2017

 • Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -5,6 MSEK (-1,7), för helåret -13,9 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,02), för helåret -0,17 SEK (-0,08)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (1,6), för helåret -4,8 MSEK (9,3)
 • Investeringar i prospektering och licenser 2,2 MSEK (1,8), för helåret 2,3 MSEK (1,9)
 • Investeringar i joint venture 8,5 MSEK (8,6), för helåret 8,5 (8,6)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,9 MSEK (10,7)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2017

Financial information July - December and full year 2017

 • The Company does not yet report any revenue
 • Net income MSEK -5.6 (-1.7), full year -13.9 (5.0)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.07 (-0.02), full year -0.17 (-0.08)
 • Total cash flow of MSEK 0.1 (1.6), full year -4.8 (9.3)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 2.2 (1.8), full year 2.3 (1.9)
 • Investments into joint ventures MSEK 8.5 (8.6), full year 8.5 (8.6)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 5.9 (10.7) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny. På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.


Krasny project: Discovery of the Vostochny lower structure is the major exploration outcome of 2017

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is happy to announce new drilling results, confirming the discovery of a lower structure within Vostochny. Similar to the lower structure of Krasny, the Vostochny lower structure is thicker than the upper structure. In addition, the Vostochny lower structure is located closer to the surface and potentially outcrops on the western strike extension.


Projektet Norra Territoriet: Resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 är positiva och uppvisar 3 guldanomalier för vidare prospektering

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att presentera resultaten från 2017 års prospekteringsprogram inom projektet Norra Territoriet. Tre guldanomalier har identifierats och rekommenderats för ytterligare kärnborrning och provtagning genom dikning. Resultaten följer förväntan och bekräftar en stark prospekteringspotential.


Northern Territories project: Results from exploration program 2017 successful and show 3 gold anomalies for further exploration

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce the results of the 2017 exploration program on the Northern Territories project. Three gold anomalies were identified and recommended for further core drilling and trench sampling. The results are as expected and confirm a strong exploration potential.

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference Kopy Goldfields will participate in the PDAC 2018 conference in Toronto on March 4-7, 2018.


Kopy Goldfields erhåller lån om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") meddelar att ett lån om 15 MSEK har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB. Lånet kommer att utbetalas vid två tillfällen, den 3 mars 2018 och den 3 maj 2018.


Kopy Goldfields receives SEK 15 million loan

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that a loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB. The loan will be received in two installments, on March 3, 2018 and May 3, 2018.


Krasny-projektet: Resultat visar en signifikant ökning av guldmineraliseringen

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage nya borresultat, vilka bekräftar en 160 meters förlängning av Krasny-mineraliseringen samt en 620 meters förlängning av Vostochny-mineraliseringen västerut i strykningsriktningen. Resultaten lämnar båda mineraliseringarna öppna i strykningsriktningen och utgör bevis för en viktig utbredning av guldmineraliseringarna västerut, vilket bidrar till att potentialen för ytterligare mineraltillgångar ökar.


Krasny project: Results show a significant increase of gold mineralization

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce new drill results, confirming 160 meters extension of the Krasny mineralization, and 620 meters extension of the Vostochny mineralization to the west along the strike. The new drill results leave both mineralizations open along the strike and provide evidences of an important extension of the gold mineralizations to the west, increasing the gold resource upside potential.


Borrning på Krasny-projektet har slutförts

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar att borrningen av 2017 års prospekteringsprogram på Krasny-projektet har slutförts.


Drilling on the Krasny project has been completed

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs that drilling under the 2017 exploration program on the Krasny project has been completed.


Ny preliminär förstudie av Krasny projektet visar fortsatt positiva resultat

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage positiva preliminära resultat från en Scoping Study ("preliminär förstudie") av guldfyndigheten Krasny. Genom förstudien har olika scenarion för guldproduktion utvärderats, så som produktion av endast den övre mineraliseringen eller av både den övre och den undre mineraliseringen, samt produktion genom endast dagbrottgruva eller genom en kombination av dagbrott och underjordsgruva. Samtliga produktionsscenarion visade positiva fria kassaflöden. Bäst utfall förväntas vid produktion av både den övre och undre mineraliseringen i ett dagbrott, vilket beräknas till 373 miljoner USD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz. Den preliminära förstudien är inte helt slutförd och resultaten kan därför komma att förändras i en slutlig version. 


Further positive results from a new scoping study on the Krasny project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is glad to announce positive intermediary results from a scoping study on the Krasny gold project. The study evaluated different gold production options; including development of, either, only the Upper mineralization, or, both the Upper and Lower mineralizations, as well as only open pit production, or a combination of open pit and underground mining. All production scenarios returned positive free cash flows. The best outcome is estimated when producing both the Upper and Lower mineralizations in an open pit with total undiscounted free cash flow of USD 373 million, at a fixed gold price of 1,250 USD/oz and production costs of 601 USD/oz. The study is not yet fully completed; hence, the results may be subject to change.GV Gold föreslår att Krasny-projektet skall tas vidare till lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser under 2018

GV Gold föreslår att lönsamhetsstudier och tillståndsprocesser skall inledas på Krasny-projektet för att kunna förbereda projektet för byggstart i slutet av 2018. En uppdatering av den ryska reservrapporten kommer att påbörjas i början av 2018 och ytterligare prospektering inom Krasny och Batyi licenserna kommer att fortsätta för att öka och uppgradera guldresurser och reserver. En ny projektledare för Krasny har utsetts av GV Gold och Kopy Goldfields.


GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process in 2018

GV Gold proposes to take the Krasny project into Feasibility Studies and permitting process, in order to prepare the project for construction start by the end of 2018. An update of the Russian reserve report will be initiated in the beginning of 2018 and further exploration within the Krasny and Batyi license areas will continue, to increase and upgrade gold resources and reserves. A new project leader for Krasny has been appointed by GV Gold and Kopy Goldfields.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: