Delårsrapport Q1 2018

 • Resultatet efter finansiella poster 44,1 Mkr (37,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 342,7 Mkr (361,9 Mkr)
 • Fortsatta exportframgångar

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 342,7 Mkr (361,9 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 44,1 Mkr (37,8 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 6,2 Mkr (18,5 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 13,1 Mkr (18,5 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar -6,9 Mkr (0,0 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,2 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2017-12-31. Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2018-03-31 till 93,4 Mkr (87,3).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 28/8 2018.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 342,7 Mkr (361,9 Mkr).

Vi har under perioden haft fortsatt fokus på våra starka varumärken. På Systembolaget behåller Kopparberg Päroncider och Sofiero Original sina positioner inom respektive segment.

Vår strategiska fokus på den brittiska cidermarknaden fortsätter. Volymen där ligger i nivå med samma period föregående år, vilket är mycket positivt med hänsyn till att vi inte lanserat några nyheter.

Inom pubarna (on-trade) behåller Kopparberg Cider sin position som det mest sålda varumärket på flaska och på dagligvarukedjorna (off-trade) är vi fortfarande det näst mest sålda varumärket.

Övriga exportländer har börjat bra och vi har positionerat oss som ett premiumvarumärke på de flesta marknader där vi är verksamma. Resultatet för perioden var efter finansiella poster 44,1 Mkr (37,8 Mkr)

Året har börjat mycket bra, med det bästa resultatet någonsin för perioden. Resultatförbättringen härrör sig bland annat till att pundet har återgått till en mer normal nivå jämfört med perioden föregående år. Än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli då de stora osäkerhetsfaktorerna är valutakursutvecklingen framförallt på pundet, samt hur vädret blir under sommarmånaderna.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Peter Bronsman
VD Kopparbergs Bryggeri AB

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

 • Fortsatta framgångar i UK.

 • Lansering av Kopparberg Rum i UK.


Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
 • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.


Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted