Delårsrapport 2017 för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 Q3

 • Resultatet efter finansiella poster 208,4 Mkr (268,4 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 208,4 Mkr (268,4 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 65,5 Mkr (52,3 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 63,1 Mkr (47,1 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar 2,3 Mkr (5,0 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr (0,2 Mkr)

 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2016-12-31. Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2017-09-30 till 61,1 Mkr (55,3 Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 22/2 2018.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 464,0 Mkr (1 508,3 Mkr)
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 208,4 Mkr (268,4 Mkr).
Detta är en minskning på 60,0 Mkr mot föregående år. Nedgången beror enbart på valutaeffekter. Med samma genomsnittliga pundkurs som under föregående år skulle resultatet istället ökat med 3 %.

Volymmässigt har vi ökat med 3 % mot föregående år, vilket är mycket bra med tanke på vädersituationen i norra Europa, inklusive vår huvudmarknad England, där det varit extremt dåligt väder sett ur dryckesindustrins perspektiv. De flesta större aktörer har noterat minskade volymer på den brittiska marknaden under perioden.

Att vi trots det ökat våra volymer beror på att vi fortsatt fokusera på vårt cidervarumärke Kopparberg Cider samt vid sidan härav lanserat nischprodukter så som Elk Warning, som är en craft cider, och Kopparkeg, en 5-liters ciderburk med tappkran.
Det är mycket positivt att våra konsumenter fortsätter att tycka om våra produkter och köper dem i större omfattning.

På den brittiska marknaden är Kopparberg Cider det mest sålda varumärket inom premiumsegmentet och tar man samtliga öl- och cidermärken på den brittiska marknaden kommer Kopparberg på en 7:e plats och det är jag extra stolt över.

Utöver vår huvudmarknad fortsätter länder som Spanien, Grekland, Cypern och Australien sin positiva utveckling.

Som jag skrev i rapporten för Q3 2016 har vi inlett ett arbete med att förbättra balansen i våra valutaflöden, framförallt för att minska vårt pundberoende.

Från och med sista kvartalet 2017 sker en större del av våra inköp av förpackningar, transporter och tjänster i pund. Än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli, det positiva är att vi har en ökande försäljning vilken vi räknar med skall hålla i sig, men valutakursutvecklingen är alltid en osäkerhetsfaktor.

Peter Bronsman
Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

 • Fortsatta framgångar i UK.

 • Lansering av Kopparberg Rum i UK.


Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
 • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.


Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted