Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)

Resultatet

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr).

Koncernförhållande

Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå

Banco Bryggeri AB, Skruv

Kopparbergs España SL

Kopparberg USA INC

Ipswich93 AB

Oy Kopparbergs Finland

Cider of Sweden South Africa

Kopparberg Australia

Följande delägda dotterbolag:

I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %

I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 34,8 Mkr (99,1 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 3,0 Mkr (43,8 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 37,0 Mkr (55,3 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -5,2 Mkr (0,0 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med

2018-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2019-12-31 till 202,6 Mkr (93,3 Mkr).

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas den 19/5 2019 kl.13.30 i Kopparberg.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 23/4 2020 på hemsidan www.kopparbergs.se.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 6,50 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1 19 maj 2020

Kvartal 2 19 augusti 2020

Kvartal 3 18 november 2020

Kvartal 4 24 februari 2021

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2019 uppgick till 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr).

Under perioden har vi fortsatt fokusera på vårt varumärke Kopparberg både vad det gäller cider samt gin.

Trots tuff konkurrens på den brittiska cidermarknaden fortsätter vi att hålla våra marknadsandelar såväl vad gäller on-trade som off-trade.

På den brittiska spritmarknaden har vår nylanserade produkt Kopparberg Pink Gin fortsatt sin positiva utveckling och vi har sedan lanseringen i maj på sju månader sålt drygt en miljon liter vilket givit oss en femte plats inom segmentet pink gin. Det innebär att vi etablerat oss på ännu ett expansivt och lönsamt marknadssegment för varumärket Kopparberg.

När nu Storbritannien går in i den slutliga Brexitförhandlingen står vi väl rustade vad gäller inköp, produktion och distribution och kan fortsätta leverera våra produkter utan avbrott.

På övriga exportmarknader som t.ex. Australien, Irland, Spanien, Grekland, Finland, Estland, Cypern samt Israel har försäljningen utvecklats enligt plan.

Inom cidersegmentet på Systembolaget har vi flyttat fram våra positioner och innehar såväl första- som andraplatsen med Kopparberg Päroncider samt Kopparberg Äpplecider.

Vårt mest sålda ölvarumärke Sofiero Original vidhåller sin tredjeplats och Sofiero Guld innehar en hedrande femtonde plats.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 275,5 Mkr (273,8 Mkr).

Starkt bidragande till den positiva resultatutvecklingen är den ovannämnda lanseringen av Kopparberg Pink Gin.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 6,50 kr (6,10 kr) per aktie.

Kopparberg 26 februari 2020

Peter Bronsman

Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020, kl.08:00 CET.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

 • Fortsatta framgångar i UK.

 • Lansering av Kopparberg Rum i UK.


Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
 • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.


Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Delårsrapport Q3 2019

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 258,3 Mkr (242,6 Mkr).

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 520,1 Mkr (1 552,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie 9,29 kr (8,48 kr).

 • Fortsatt lyckad ginlansering i UK.


Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 175,8 Mkr (161,6 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 971,2 Mkr (1 029,5 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie 6,47 kr (5,53 kr).
 • Lyckad ginlansering i UK.

Kommuniké från Kopparbergs Bryggeri AB årsstämma

Årsstämman den 21 maj 2019 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 6,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 23 maj 2019. Utdelningen beräknas sändas ut den 28 maj 2019.


Delårsrapport för perioden 2019-01-01-2019-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 41,4 Mkr (44,1 Mkr)
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 357,0 Mkr (342,7 Mkr)
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,52 kr (1,48 kr)
 • Lansering av varumärket Balans i UK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted