Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 273,8 Mkr (247,2 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 009,1 Mkr (1 936,0 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,49 kr (8,35 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,10 kr per aktie (5,90 Kr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 2 009,1 Mkr (1 936,0 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 273,8 Mkr (247,2 Mkr).

Koncernförhållande
Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå
Banco Bryggeri AB, Skruv
Kopparbergs España SL
Kopparberg USA INC
Ipswich93 AB
Oy Kopparbergs Finland
Cider of Sweden South Africa
Kopparberg Australia

Följande delägda dotterbolag:
I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %
I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 68,0 Mkr (121,0 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 43,8 Mkr (79,7 Mkr)                                  
Immateriella anläggningstillgångar 39,1 Mkr (2,3 Mkr)      
Finansiella anläggningstillgångar -14,9 Mkr (39,0 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,4 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2017-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2018-12-31 till 87,2 Mkr (86,8 Mkr).

Årsstämma
Årsstämman kommer att avhållas den 21/5 2019 kl.13.30 i Kopparberg.                    
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 26/4 2019 på hemsidan www.kopparbergs.se.
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 6,10 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1      21 maj 2019
Kvartal 2      21 augusti 2019
Kvartal 3      20 november 2019
Kvartal 4      26 februari 2020
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2018 ökade med 3,8 % och uppgick till 2 009,1 Mkr (1 936,0 Mkr).

Under perioden har vi fortsatt fokusera på vårt cidervarumärke Kopparberg.

På Systembolaget håller vi våra positioner både vad det gäller cider och öl. Inom cidersegmentet innehar vi både första- och tredjeplatsen med Kopparberg Päroncider samt Kopparberg Äpplecider. Detta segment har under året ökat med 13 % på Systembolaget, samtidigt har våra ciderprodukter ökat med 19 %. Det är sedan tidigare känt att varmt väder gynnar cider mer än övriga kategorier.

Inom ölsegmentet håller Sofiero Original, Sofiero Guld, Höga Kusten och Fagerhult sina positioner.

På den brittiska marknaden fortsätter vårt varumärke att stärkas och vi håller våra ställningar. Inom samtliga öl och cider på off-trade är Kopparberg det 7:e mest sålda varumärket. Inom segmentet öl, cider, vin och sprit det 14:e mest sålda. Här låg vi på en 15:e plats året innan så dessa placeringar är självklart något vi är väldigt stolta över.

Vi är väl förberedda inför Brexit vad det gäller inköp, produktion och distribution så att vi ser ut att kunna fortsätta leverera våra produkter utan störning oavsett Brexitutgången.

Övriga exportmarknader som t.ex. Australien, Irland, Spanien, Grekland, Finland, Estland samt Cypern följer planenligt och vi fortsätter att stärka vårt premiumvarumärke Kopparberg.

Vädermässigt har det varit en fantastisk sommar 2018 på våra huvudmarknader.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 273,8 Mkr (247,2 Mkr), en ökning med 10,8 %.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 6,10 kr (5,90 kr) per aktie.

Peter Bronsman
Verkställande direktör

Kopparberg 21 februari 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019, kl.08:00 CET.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

 • Fortsatta framgångar i UK.

 • Lansering av Kopparberg Rum i UK.


Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
 • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.


Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted