JONDETECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Prospektet avseende företrädesemissionen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") om högst cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader har idag den 28 augusti 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.


JONDETECH PUBLISHES PROSPECTUS RELATING TO THE RIGHTS ISSUE

The prospectus relating to the rights issue in JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company") of approximately a maximum of MSEK 36.3 before issue costs has today on 28 August 2020 been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus is available on the Company's website www.jondetech.se as well as on Hagberg & Aneborn's website www.hagberganeborn.se.
Kallelse till extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma måndag den 10 augusti 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer bolagsstämman att genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.


Notice to attend an extraordinary general meeting in JonDeTech Sensors AB (publ)

An extraordinary general meeting of JonDeTech Sensors AB (publ), reg. no. 556951-8532 (the "Company") will be held on Monday, 10 August 2020. Due to the current circumstances the general meeting will be held by way of a postal voting procedure, meaning that no shareholders will be participating at the general meeting in person or by proxy. Instead, shareholders may participate at the general meeting by voting and asking questions in advance in accordance with the instructions below.


JONDETECH OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 36,45 MSEK SAMT RIKTAD EMISSION OM 18,45 MSEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra dels en 100% garanterad företrädesemission om 36,45 MSEK, dels en riktad emission om 18,45 MSEK. Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 10 kronor per aktie. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma, vilken planeras till den 10 augusti 2020.


JONDETECH ANNOUNCES A FULLY UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE OF MSEK 36.45 AND A DIRECTED ISSUE OF MSEK 18.45

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company") announces today that the board of directors has resolved to carry out a 100% underwritten rights issue of MSEK 36.45 as well as to carry out a directed share issue of MSEK 18.45. Both share issues are carried out at a subscription price of SEK 10.00 per share. The rights issue requires approval by an extraordinary general meeting, which is planned to be held on 10 August 2020.


JonDeTech och OFILM tecknar utvecklingsavtal om modul för närvarodetektion i bärbara datorer

Detta är det tredje projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans. Samarbetet har redan påbörjats och utvecklingsavtalet avser en modul för att detektera närvaro i bärbara datorer - en hörnsten i Intels innovationsprogram Project Athena. Genom att stänga av energikrävande funktioner när ingen befinner sig framför datorn minskar energiförbrukningen och batteritiden ökar.


JonDeTech and OFILM sign development agreement on presence detection module in laptops

This is the third project that JonDeTech and Chinese OFILM are working on together. The collaboration has already been initiated and the development agreement concerns a module to detect presence in laptops - a cornerstone in Intel's innovation program Project Athena. Turning off power-intensive functions when no one is in front of the computer reduces energy consumption and increases battery life.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted