Kvartalsredogörelse för Intuitive Aerial juli - september 2018

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden juli - september 2018.

Perioden juli - september 2018

 • Nettoomsättning: 3 294 (2 064) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 116 (-1 203) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -142 (-1 586) kSEK
 • Resultat efter skatt: -220 (-1 631) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 46 477 973 (10 024 527)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,005 (-0,16) SEK

Väsentliga händelser under perioden

Juli

 • 10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system till sin första ryska kund.

Augusti

 • 28 augusti genomför Intuitive Aerial sista delleveransen av Spidercam-ordern bolaget meddelade marknaden den 28 mars 2018.

September

 • 14 - 18 september ställer Intuitive Aerial ut på branschmässan IBC (International Broadcast Convention) i Amsterdam tillsammans med sina partners Spidercam och Defy Products Inc.

Väsentliga händelser efter perioden

Oktober

 • 8 oktober meddelar Intuitive Aerial att incitamentsprogrammet "Teckningsoption serie 2018/2021" fulltecknats av ledning och anställda.
 • 10 oktober introducerar Intuitive Aerial ett nytt gyrostabiliserat kamerahuvud för TV-/broadcastindustrin - NEWTON S2 4K.

VD har ordet

Omsättningen ökade under det tredje kvartalet och bolaget uppvisar ett positivt EBITDA-resultat för perioden. 

Som tidigare kommunicerats har bolaget under 2018 satt som främsta mål att vända tidigare förluster till i närheten av ett nollresultat (EBITDA) för att uppnå lönsamhet från och med 2019. Budgeten för första halvåret kunde inte nås och målet reviderades i samband med halvårsrapporten till att uppnå budget för andra halvåret. Utfallet av det tredje kvartalet ligger nu i linje med våra förväntningar. Intäkterna är lägre än vad som ursprungligen budgeterats men som följd av tidigare genomförda kostnadssänkningar uppnås ett resultat helt enligt budget. 

Produktutvecklingen har fortsatt enligt plan. I början av kvartalet påbörjades leveranserna av vår nya generation gyrostabiliserade kamerahuvuden för TV-/ broadcastindustrin, NEWTON S2. Den nya produkten skapar en plattform för att möta marknadens ständigt ökande förväntningar på prestanda. Produkten ger oss även förbättrade marginaler och möjligheter till att adressera ett flertal centrala trender, som 4K/UltraHD och Augmented Reality (AR). De första systemen av NEWTON S2 i 4K-utförande planeras vara redo för leverans under november månad. Under den senaste tiden har vi märkt av en ökad efterfrågan av 4K, främst inom sportsammanhang där ett antal kunder visat intresse att köpa produkten inom de närmsta månaderna. Utvecklingsarbetet med AR har framskridit och tester i verklig miljö har påbörjats. AR-utvecklingen skapar möjligheter för ett nytt affärsområde där AR-funktionaliteten kan säljas som mjukvarulicens. Parallellt har vi arbetat med utveckling av nya support- och utbildningspaket som inom kort kommer att erbjudas till nya och befintliga kunder. 

Bolaget har under det tredje kvartalet omsatt lika mycket som under de två första kvartalen tillsammans. I början av perioden genomfördes slutleverans av den order med ett värde på 1,8 MSEK bolaget säkrade från Spidercam i mars 2018. Vi har erhållit ett flertal beställningar från befintliga och nya kunder samt levererat våra första produkter i Ryssland. Vår position har även stärkts på den amerikanska marknaden genom två nya order, varav en möjliggör NEWTON-användning vid inflytelserika event som Oscarsgalan, Grammy Awards och American Idol. 

I september ställde vi ut på branschmässan IBC (International Broadcast Convention) i Amsterdam tillsammans med våra partners Spidercam och Defy Products Inc. Detta resulterade i att ett antal nya affärsmöjligheter skapades samt att befintliga fördjupades. Dessa affärsmöjligheter bearbetas vidare och ett flertal förväntas stängas under fjärde kvartalet. Strax efter ställde vi även ut vid filmmässan Cinec i München tillsammans med en ungersk kund. 

Våra produkter fortsätter att leverera med hög driftsäkerhet vid stora underhållnings- och sportevenemang runt om i världen. Ett tydligt exempel på detta är produkterna som i början av året såldes för användning under Beyoncés och Jay-Z:s turné. Under perioden avslutades den sista av deras 48 konserter, där 4 NEWTON-system sammanlagt har genomfört cirka 800 driftstimmar utan tekniska problem. 

Det går även framåt med arbetet inom organisationen och det råder en positiv framåtanda inom hela personalstyrkan. Incitamentsprogrammet TO 6 som beslutades om på årsstämman i juni fulltecknades av personalen. Den nya styrelsen har introducerats i verksamhetsutvecklingen och ett antal interna innovations- och affärsprojekt har påbörjats inom området. Som en del av detta har vi beslutat att genomföra förändringar i den produktplan som presenterades i prospektet november 2017. Detta kommer ske i samband med lanseringen av NEWTON S2 4K. Dessa förändringar syftar till att skapa förutsättningar att ytterligare öka potentialen i vårt erbjudande till den globala mediamarknaden. 

Det kan slutligen konstateras att bolaget under perioden presterat på den nivå som krävs för att vända tidigare förluster till ett nollresultat. Vi gör vårt bästa kvartal sedan börsintroduktionen men bolaget står inför utmaningen att fortsätta denna trend i ett antal kvartal framöver med ökande lönsamhet. Sammanfattningsvis går utvecklingen framåt, förlusterna minskar, affärsmöjligheter bearbetas och produktutvecklingen är i fas. Ledningen bedömer därmed att förutsättningarna finns att också för fjärde kvartalet uppnå positivt EBITDA och behålla en god finansiell status i bolaget.

Linköping den 30 oktober 2018

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande

info@intuitiveaerial.com

+46 (0) 13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08:40.

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2021.


Newton Nordic får order om 1,2 MSEK för installation i amerikanska megakyrkor

Newton Nordic meddelar idag att man erhållit order från amerikanska Resonate Systems, LLC. Ordern omfattar NEWTON-system som kommer användas för online livesändning av gudstjänster och konserter i amerikanska megakyrkor.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2020.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 10 133 (13 036)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485)kSEK
 • Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884)kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 2 271 (3 481)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528)kSEK
 • Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104)kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) SEK

Newton Nordic erhåller order inför den amerikanska basketligan NBA

Newton Nordic har erhållit en ny order för användning av NEWTON-systemet inom amerikansk sport. Ordern består av ett NEWTON-system för användning under ett urval livesända matcher av den amerikanska basketligan NBA, som pågår mellan den 22 december 2020 och juli 2021.


Valberedningen utsedd i Newton Nordic AB inför årsstämma 2021

Newton Nordics valberedning ska enligt gällande arbetsordning och nomineringsprocess, beslutad av årsstämman 2020, bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en ska vara representant från styrelsen.


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7 är idag den 1 december 2020

Som tidigare har kommunicerats har Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") genomfört en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), en kompletterande riktad emission av units ("Överteckningsemissionen") och en riktad kvittningsemission av units till garanten i Företrädesemissionen ("Kvittningsemissionen"). Första dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är idag den 1 december 2020.


NEWTON NORDIC genomför riktad kvittningsemission till garant i den övertecknade företrädesemissionen

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30 oktober 2020 att företrädesemissionen om 28 780 967 units ("Företrädesemissionen") övertecknats. Formue Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i Företrädesemissionen, har valt att erhålla garantiersättning i form av units i enlighet med ingånget garantiavtal. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 april 2020, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 2 363 629 units ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,70 SEK per unit, vilket motsvarar priset per unit i Företrädesemissionen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted