KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, torsdagen den 14 juni 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

- Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

- Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) basbelopp samt till adjungerade ledamöter med ett (1) basbelopp samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade om omval av Helena Sandermark samt nyval av Pelle Hjortblad, Henrik Stangel och Magnus Sundelin samt att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande. Dessutom beslöts att adjungera Oscar Öberg till styrelsen. Se pressmeddelande "Valberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial" daterat 2018-05-31 för presentation av nyvalda styrelseledamöter.

- Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund.

- Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

   § 11 Avstämningsförbehåll i bolagets bolagsordning ändras från "Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." till "Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

- Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till personal och styrelse, med huvudsakliga villkor enligt nedan:

   1) Högst två miljoner åttahundra tusen (2 800 000) teckningsoptioner serie 2018/2021 (incitamentsprogram) emitteras till Intuitive Aerial Värdepapper AB, org.nr. 559034-7257 ("Dotterbolaget"), ett av Bolaget helägt dotterbolag.

   2) Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial.

   3) Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske, uppgår till 0,56 kronor. Kommuniké årsstämma 2018-06-14

   4) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2021 till 15 oktober 2021. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

   5) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget. Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar ledande befattningshavare, övriga anställda samt styrelsen.

   6) Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:
       a) Ledande befattningshavare inklusive vd (ca 4 stycken): högst 200 000 teckningsoptioner per person;
       b) Övrig personal (ca 10 stycken): högst 100 000 teckningsoptioner per person; och
       c) Styrelseledamöter (högst 5 stycken): högst 200 000 teckningsoptioner per person.

   7) För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie, motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes- formeln.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades enhälligt. 

                                                      _______________

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com

2018-06-14

För mer information
Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.Resultat av lösen av teckningsoptioner TO 5

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.


Intuitive Aerial genomför första leverans av nya produkten NEWTON S2 4K

Den 10 oktober 2018 meddelade Intuitive Aerial att försäljningsarbetet av den nya produkten NEWTON S2 4K inletts och att de första systemen planeras vara redo för leverans under november 2018. Den första leveransen av NEWTON S2 4K har nu genomförts enligt utsatt tidplan. Leveransen görs till kunden och samarbetspartnern SpiderCam och innefattar ett system.


Sista dag för handel med teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Idag, tisdagen den 13 november 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.


Start på lösenperiod för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november - 15 november 2018.


Kvartalsredogörelse för Intuitive Aerial juli - september 2018

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden juli - september 2018.

Perioden juli - september 2018

  • Nettoomsättning: 3 294 (2 064) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 116 (-1 203) kSEK
  • Rörelseresultat efter avskrivningar: -142 (-1 586) kSEK
  • Resultat efter skatt: -220 (-1 631) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 46 477 973 (10 024 527)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,005 (-0,16) SEK

Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 bestämd

Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 november - 15 november 2018.


Intuitive Aerial tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Intuitive Aerial AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2018. Nytt datum för publicering av kvartalsredogörelsen är den 30 oktober 2018, istället för det tidigare aviserade datumet den 22 november 2018.


Introducerar nytt gyro-stabiliseringssystem för TV-/broadcastindustrin, NEWTON S2 4K

Intuitive Aerial AB inleder idag försäljningsarbetet av en ny produkt, NEWTON S2 4K. Produkten är den första av bolagets gyrostabiliserade kamerahuvuden med stöd för videoöverföringar med upplösning upp till 8K. Listpriset kommer vara cirka 60 000 euro.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: