Intuitive Aerial offentliggör prospekt

Styrelsen i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial eller Bolaget") offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Finansiell information per 30 september 2017

Prospektet innehåller viss finansiell information som Intuitive Aerial inte tidigare har offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 september 2017 enligt nedan.

EGET KAPITAL OCH SKULDER*  
   
Belopp i tkr 2017-09-30
SKULDER  
Kortfristiga skulder  
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 5 081
  5 081
Långfristiga skulder  
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 3 721
  3 721
   
SUMMA SKULDER 8 802
   
EGET KAPITAL  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 1 804
Bundna reserver/reservfond 0
  1804
   
Fritt eget kapital  
Fria reserver/balanserat resultat 7 946
Periodens resultat -6 870
  1 076
   
   
SUMMA EGET KAPITAL 2 880
   
   
SUMMA KAPITALISERING 11 682

 

NETTOSKULDSÄTTNING  
A) Kassa och bank 2 926
B) Andra likvida medel 0
C) Kortfristiga finansiella placeringar 0
D) Likviditet (A+B+C) 2 926
   
E) Kortfristiga fordringar 806
   
F) Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 1 266
H) Andra kortfristiga skulder 3 815
I) Kortfristiga skulder (F+G+H) 5 081
   
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-D-E) 1 349
   
K) Långfristiga skulder till kreditinstitut 3 721
L) Utestående obligationslån 0
M) Andra långfristiga skulder exkl minoritetsintressen 0
N) Långfristiga skulder (K+L+M) 3 721
   
O) Nettoskuldsättning (J+N) 5 070

 

* Sammanställningen över skulder och eget kapital per 30 september 2017 har inte granskats av Bolagets revisor.

Prospekt för nedladdning eller beställning

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde ("Särskild anmälningssedel 2") kan laddas ner på:

Prospektet kommer också att kunna laddas ner på:

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde ("Särskild anmälningssedel 2") kan beställas från Intuitive Aerial:

Tryckt Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde ("Särskild anmälningssedel 2") kan också beställas genom att fylla i formulär på:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen

Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:

 1. tryckt Prospekt;
 2. vd-brev;
 3. emissionsredovisning;
 4. anmälningssedel för teckning med företräde
  ("Särskild anmälningssedel 1"); samt
 5. anmälningssedel för teckning utan företräde
  ("Särskild anmälningssedel 2").

Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):

 1. tryckt Prospekt;
 2. vd-brev; samt
 3. anmälningssedel för teckning utan företräde
  ("Särskild anmälningssedel 2").

Linköping den 17 november 2017

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller Schweiz eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, aktier, teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget offentliggör den 17 november 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units ("BTU") eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 kommer att registreras enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt United States Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.


KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA NEWTON NORDIC AB

Årsstämma i Newton Nordic AB har idag, onsdagen den 15 april 2020, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:


Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda

Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda. Från och med 1 aprilkommer alla i bolaget arbeta 40% där staten står för den största kostnaden ienlighet med regeringens förslag.RÄTTELSE AV PM "KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB"

Pressmeddelandet "Kallelse till Bolagsstämma i Newton Nordic AB" innehåller felaktiga uppgifter under "Förslag till beslut", punkt 13, villkor 1 och 5. Korrekt lydelse är:


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org.nr 556819-1984, kallas till bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan mm.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2020. 


NEWTON NORDIC TECKNAR AVTAL MED ABU DHABI MEDIA EFTER VUNNEN UPPHANDLING

Newton Nordic meddelar att bolaget nu mottagit en skriftlig order som en följdav det tilldelningsbrev som Bolaget den 29 oktober 2019 meddelade att demottagit. Ordern från Abu Dhabi Media i Förenade Arabemiraten har ett värde påca 2 MSEK med beräknad leverans i april.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2019

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2019 

 • Nettoomsättning: 13 036 (10 083) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 485 (-4 691) kSEK
 • Resultat efter skatt: -2 884 (-6 025) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,05 (-0,10) SEK

Newton Nordic får order från SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK

Newton Nordic AB har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK. Ordern omfattar ett flertal system ur produktserien NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske under perioden december 2019 till februari 2020. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted