HALVÅRSRAPPORT FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - JUNI 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avgerhärmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari - juni2020. KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2020

  • Nettoomsättning: 6 298 (6 233) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 269 (-1 285) kSEK
  • Resultat efter skatt: -537 (-1 963) kSEK 
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,01 (-0,03) SEK

 Väsentliga händelser under perioden 

13 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man har erhållit skriftlig order frånAbu Dhabi Media rörande upphandlingen som avgjordes i oktober 2019. Ordern harett värde av 2 MSEK och innefattar 2 vajerkamerasystem med partnern DefyProducts Inc. 

26 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man inför korttidspermittering församtliga anställda till följd av Corona-krisen. Från 1 april arbetar alla ibolaget 40% där staten står för den största kostnaden i enlighet med regeringensförslag. 

15 april hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman beslutade enligtvalberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och RobinKahlbom samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes om till styrelsensordförande och som ny revisor valdes Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisorCarlos Esterling. 

26 juni meddelar Newton Nordic att bolaget levererat och erhållit betalningför ordern från Abu Dhabi Media om cirka 2 MSEK. 

30 juni meddelar Newton Nordic att bolaget har sålt ett NEWTON-system till sinförsta kund inom den japanska TV-industrin och att detta beräknas ökaförsäljningspotentialen i landet. Väsentliga händelser efter perioden 

25 augusti meddelar Newton Nordic att ett NEWTON-system används på ettvajersystem i amerikanska baseballigan MLB, vilket beräknas öka efterfrågan inomamerikanska sportligor. 

VD har ordet 

Andra kvartalet har varit starkt präglat av den pågående coronapandemin, mentrots detta har vi lyckats bra ekonomiskt. Nettoomsättningen för andra kvartaletär rekord för bolaget och kompenserar för intäktsbortfallet under förstakvartalet. För halvåret som helhet ser vi en svag intäktsökning jämfört med samma period föregående år. Även resultatet förandra kvartalet är bra med ett EBITDA på 1,4 MSEK och ett resultat efter skattpå 0,8 MSEK. På halvårsbasis innebär detta positivt EBITDA för första gångensedan marknadsnoteringen. Trots det utmanande marknadsläget på grund av Corona, har vi under perioden haftförsäljning till både nya och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtycktprodukt med en stark position på marknaden som befintliga kunder vill ha fler avoch som trots osäkert marknadsläge attraherar nya kunder. I början av året hadevi en ström av förfrågningar från olika intressenter och jag är övertygad om attvi hade haft betydligt större försäljning om det inte varit för pandemin. Vi har under andra kvartalet tagit del av en del statliga stödåtgärder, främstinförande av korttidsarbete för samtliga anställda. Detta har dock endast delviskompenserat för förväntat intäktsbortfall. I början av året hade vi fleraprocesser för rekrytering till utvecklingsavdelningen igång, men dessa pausadesav kostnadsskäl. Vi har fortsatt att ha en mycket god kostnadskontroll, vilketvi kommer ha även framöver och tack vare detta har vi likviditet resten av åretäven utan ytterligare order. 

Under perioden levererade vi två kompletta vajerkamerasystem till det statligamediabolaget Abu Dhabi Media, som är en ledande aktör i Förenade Arabemiraten.Förutom att ha en ordentlig påverkan på omsättning och resultat, har dennaleverans en rad andra positiva effekter. Vi har ökat våra möjligheter att fåliknande order på hela kamerasystem framöver och vi har lärt oss integrera vårprodukt med omgivande system på ett effektivt sätt. Med denna starka lokalareferens kommer vi också att förbättra våra möjligheter till mer försäljning iregionen. Vi har arbetat vidare med utvecklingen av nästa generations kontrollpanel. En avvåra kunder i Norge, Empire Media, har använt en prototyp av den nyakontrollpanelen i en TV-produktion med teleskopisk kran och erhållit godaresultat. Empire Media har gett oss värdefull feedback för att ytterligarefinjustera känslan i användandet av produkten och vi räknar med att göra deförsta uppgraderingarna av kontrollpanelen till denna kund under tredjekvartalet. Vi har nu ett starkare erbjudande på kran och är övertygade om attförsäljningen inom detta segment ska öka. Sedan vi förra året la till funktionalitet för augmented reality, i kombinationmed vår samarbetspartner Spidercam, har det använts i en mängd produktioner.Denna funktion möjliggjorde att vi kunde leverera ett NEWTON-system, i samarbetemed Spidercam, till det kroatiska produktionsbolaget Croatel under andrakvartalet.

Detta system användes sedan för avancerade kameraåkningar medaugmented reality under den sex timmar långa valvakan av det kroatiskaparlamentsvalet i juli, vilket vi skrivit om på vår hemsida och sociala medier.Vi arbetar med att göra denna AR-funktionalitet generell för att kunna erbjudaden till alla våra kunder. Sedan en tid tillbaka för vi kommersielladiskussioner med både befintliga och nya kunder såväl som leverantörer av AR-funktionalitet för integration med NEWTON-systemet. Under tredje kvartalet kommer vissa organisationsförändringar att ske. NewtonNordic har i dagsläget en liten, slimmad organisation utan behov av enekonomichef på 100%, varför vår nuvarande ekonomichef Sanna Gustafsson valt attlämna bolaget. I samband med detta tar jag själv över ekonomichefsfunktionentills vidare medan resten av ekonomifunktionen helt kommer att outsourcas.Sammantaget kommer detta ge kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Framtiden är fortfarande oviss.

Även om Coronan är kvar hos oss under lång tidframöver, gör vi dock bedömningen att behovet av livesändning kommer vara stort,vare sig evenemangen sker med eller utan publik. Vi ser också en ökad aktivitetpå marknaden och antalet förfrågningar från nya och gamla kunder stiger. Dennaökade aktivitet gör att jag är hoppfull om att vi under hösten ska kunna gå uppi arbetstid och att vi även har möjlighet att rekrytera tillutvecklingsavdelningen igen. På så sätt ämnar vi fortsätta att säkerställa attvåra produkter ligger i framkant samt snabba vi upp utvecklingen av nyaprodukter för att utöka vår marknadspotential. Med goda resultat i ryggen, ökadaktivitet bland kunder och bättre position på marknaden, är jag övertygad om attframtiden ser ljus ut för Newton Nordic.

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB Linköping, 26 augusti 2020 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti2020 kl 08:45.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Lewander, VD
Newton Nordic ABhenrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00 

Om Newton Nordic 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuderspecialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrningav rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vidlivesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållningoch evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon:08-503 000 50. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Lewander Newton Nordic ABhenrik.l@newtonnordic.com+46 (0)10 222 16 18 Om Newton Nordic Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuderspecialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrningav rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vidlivesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållningoch evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon:

Newton Nordic ökar arbetstiden för samtliga anställda till 100%

Newton Nordic meddelar att bolaget avslutar korttidsarbetet från och med måndagen den 12:e oktober. Alla bolagets anställda kommer att återgå till normal sysselsättningsgrad.


Newton Nordic offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 12 oktober 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://newtonnordic.com/), Augment Partner AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. Newton Nordic erhåller order om drygt 1 MSEK från RemoteCamSystems i Schweiz

Newton Nordic meddelar idag att bolaget har säkrat en order från sin första kundpå den schweiziska marknaden, tjänstebolaget RemoteCamSystems GmbH. Ordernomfattar två NEWTON S2 kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka 1MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett NEWTON-system till ett värde av0,5 MSEK. Leverans kommer ske under första kvartalet 2021.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Newton Nordic AB

Rättelse: Sista datum för rösträttsregistrering är rättat, från tidigare 23 september 2020 till den 25 september 2020 med anledning av den lagändring i 7 kap 28 § aktiebolagslagen som trädde ikraft den 3 september 2020. Kallelsen är i övrigt oförändrad med utskicket från i förmiddags.
HALVÅRSRAPPORT FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - JUNI 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avgerhärmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari - juni2020. KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2020

  • Nettoomsättning: 6 298 (6 233) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 269 (-1 285) kSEK
  • Resultat efter skatt: -537 (-1 963) kSEK 
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,01 (-0,03) SEK


KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA NEWTON NORDIC AB

Årsstämma i Newton Nordic AB har idag, onsdagen den 15 april 2020, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted