Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ), 556556-5289, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 januari 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 januari 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 26 januari 2018 skriftligen till Infrea AB, Birger Jarlsgatan 10; 114 34 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till lars.solin@infrea.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 25 januari 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Styrelsens förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 innefattande emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare i bolaget.
 8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 (punkt 7)

Styrelsens föreslår till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2018/2021 genom emission av 200 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till bolagets VD Tony Andersson och 100 000 teckningsoptioner till bolagets CFO Lars Solin ("Ledande befattningshavare").

Styrelsens finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att Ledande befattningshavare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom Bolaget.

Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 300 000 stycken vilket ger knappt 2 procent utspädning av antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

 1. Emission av teckningsoptioner

Emissionen, vilken omfattar högst 300 000 teckningsoptioner 2018/2021 ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

2. Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Tony Andersson och Lars Solin enligt särskilda villkor. Överteckning kan inte ske.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska ges ut mot ett vederlag om 1,30 kronor per teckningsoption. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas inom tre bankdagar från registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden 1 -2 februari 2018 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

5. Optionsbevis

Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller order.

6. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 12 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett).

7. Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska vara 32 kronor.

8. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden den 1 november 2020 - 28 februari 2021.

9. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Styrelse önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Ledande befattningshavare möjlighet att ta del i Bolagets långsiktiga värdeutveckling.

10. Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

11. Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

12. Bolagsordning

Bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna på Bolagets adress i Stockholm. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga, som hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.infrea.se.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det föreslagna Incitamentsprogrammen har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från aktieägare och oberoende experter.

Värdering m.m.

Ledande befattningshavares förvärv av teckningsoptionerna ska ske till externt bedömt marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av en oberoende värderare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte Incitamentsprogrammen i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 32 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om knappt 10 miljoner kronor.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.infrea.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen startar året starkt med nya uppdrag för 27,6 miljoner

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har haft en stark start med flera nya projekt på ett sammanlagt ordervärde på 27,6 miljoner. Det är långsiktiga relationer och god kännedom om den lokala marknaden som ligger till grund för de nya uppdragen.


Rättelse avseende Infreas pressrelease den 28 februari

I Infreas pressrelease som publicerades den 28 februari om att Asfaltsgruppen tecknar avtal med Trafikverket benämndes felaktigt det avtal som ingåtts med Trafikverket som ett ramavtal. Avtalet är ett objektspecifikt avtal.


Infreas VD Tony Andersson köper aktier i Infrea

Tony Andersson, VD och koncernchef i Infrea har den 4 mars förvärvat 76 000 stycken aktier i Infrea AB. Köpet uppgår till 1 966 565 miljoner kronor, vilket motsvarar 25,88 kronor per aktie.


Infrea investerar för fortsatt organisktillväxt - investerar 30 miljoner i nytt asfaltverk

Infrea har beslutat att investera genom sitt dotterbolag Asfaltsgruppen i ett helt nytt asfaltverk i Vagnhärad, en investering på 30 MSEK. Verket planeras vara klart för full produktion under september 2020.


Ramavtal med Stockholm Vatten startskottet för ny etablering i Stockholmsregionen där flera nya arbetstillfällen ges

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen tecknar treårigt ramavtal med Stockholm Vatten med möjlighet till förlängning. Avtalet beräknas ge intäkter om cirka 10.0Mkr årligen.


Infrea förvärvar BRAMARK och får starkare position i Göteborg

Infrea förvärvar Göteborgsbaserade bolaget BRAMARK Entreprenad i Göteborg AB till 100 procent. Samtidigt går bolaget samman med sedan tidigare förvärvade Mark & VA i Göteborg AB och drivs fortsättningsvis som BRAMARK & VA, under VD Carl-Johan Grimslätt.


Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner treårigt avtal med Trafikverket Östergötland

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner och har förnyat ramavtalet med Trafikverket Östergötland. Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning på ett år. Ett starkt bevis på Infreas konkurrenskraft som stärker den fortsatta utvecklingen av koncernen.


Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.


Bokslutskommuniké 2019

1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).
 • EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9).
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5).
 • Resultat per aktie 0,2 kr (0,53).
 • Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5). Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bolagen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.
 • Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.
 • På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 klockan 10.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Detta mot bakgrund av att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt en extra bolagsstämma för att behandla fråga om val av styrelseledamot.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär