VD; Mer om Imsys Roadmap 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Som Imsys VD är det angeläget att Bolagets aktieägare ges möjlighet att förstår och följa Imsys arbete. Jag har också ansvar att synliggöra Bolagets värden - särskilt vår teknologi och att tydliggöra Bolagets potential. Ett viktigt inslag i detta arbete är att löpande kommunicera viktiga händelser som sker inom Bolagets Roadmap.

Mer om Roadmap 2021

Syftet med Roadmap

Imsys Roadmap används både internt för att styra utvecklingsarbetet och externt i marknadsföring och i kundkontakter. Processmässigt ger vår Roadmap oss möjligheter till systematisk förbättring av vårt erbjudande och lösningar samt att tillsammans med våra partners skapa konkurrenskraftig teknik för deras AI applikationer.

Roadmap i korthet

Imsys Roadmap för 2021 innehåller tre olika strategiska mål:

· validera centrala systemfunktioner och verktyg

· demonstrera Imsys systemarkitektur

· demonstrera central teknologi på kiselkrets

Validering av centrala systemfunktioner handlar om att visa praktiska bevis. Genom tester visa att Imsys har fungerade teknik för enskilda funktioner inom vår mikroprocessorlösning. Det handlar bland annat om teknik för interna transporter av data, om teknik för styrning av beräkningsarbete, om teknik för externt kommunikation och om teknik för hantering av minne.

Arbetet med att demonstrera Imsys systemarkitektur är också ett praktisk test som sker i modellmiljö. Här sammanlänkas olika systemfunktioner och tekniker för att testa att systematik fungerar. I Imsys systemarkitektur används tusentals processorkärnor i en gemensam krets som utför beräkningsarbetet parallellt under ledning av en gemensam centralenhet. Imsys modellmiljö har fungerat väl sedan oktober 2020. Demonstration av systemarkitekturen följer tidplan i Roadmap och ger lovande resultat.

Det allra viktigaste målet är demonstrera Imsys lösning på en specialtillverkad kiselkrets. Att tillverka en komplett krets är inte kostnadseffektivt så man testar utvalda delar av teknologin på en mycket liten krets. Kretsen görs liten för att begränsa kostnader. Vi har därför nyligen knutit en spetskompetens till Bolaget för att förstärka våra möjligheter att genomföra detta arbete.

Resultat i slutet av februari

Genom att resultaten från de första två målen inom Roadmap 2021 följer plan och motsvarar de krav vi ställt upp, har vi tidigare än planerat satt igång förberedelsearbete för utformning och beställning av kiselkretsen.

Marknadsaktiviteter

Imsys marknadsarbete är inriktat på applikationer för Artificiell Intelligens (AI) inom fordons- och säkerhetssektorn. Arbetet har under februari tagit flera viktiga steg framåt. Ett intressant men krävande område är applikationer för bearbetning av radarsignaler. Information som samlas in genom radar innehåller mer data än motsvarande information från kamera och ställer samtidigt större krav på beräkningsarbetet. Här har lösningar för AI fantastiska möjligheter att skapa stora värden.

Marknaden

Aktiviteten i marknaden är växande. De ledande industriella aktörerna har redan beslutat om AI strategier för sina produkter. Intresset för AI och kunskapen om dess kommersiella betydelse är i ett inledningsskede. Vi vet med säkerhet att industriella applikationer inom AI förutspås få en mycket kraftig tillväxt under många år framöver. Imsys noterar särskilt ett ökande intresse för realtidsapplikationer med krav på massiv beräkningskraft och låg energiförbrukning . Detta skapar affärsmöjligheter för Imsys.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

IMSYS IN SHORT

Imsys AB (publ) is a Swedish based high tech microprocessor company with focus on AI, founded in 1981. The company is a lead designer and developer of high performance, low energy consumption, flexible microprocessor solutions for AI applications. Imsys ALICE technology offers advantages in EDGE AI applications for automotive, security, computer centers, 5G mobile communication, block-chain and image recognition.

The company's shares are listed on NGM SME market

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.
Imsys initiates collaboration for radar applications.

Imsys AB and My-Konsult System AB have today signed a letter of intent to evaluate the conditions for cooperation. My-Konsult System AB is active in advanced military systems and supplies integrated systems in radar technology. The preliminary intention for the parties is to evaluate each other's know-how and technology portfolios with the aim of cooperation.


Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted