hubbr offentliggör preliminär rekonstruktionsplan

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr AB (publ) kommer rekonstruktören offentliggöra en preliminär rekonstruktionsplan, varför denna bifogas även detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i rekonstruktionsplanen är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. De nu publicerade ekonomiska utfallen innehåller internfakturering mellan koncernbolagen, vilket kommer att elimineras i koncernredovisningen som publiceras i samband med Q2 rapporten som lämnas senast 2017-08-25.

Bromma den 8 augusti 2017

Kontakt vid frågor:

Peter Öster, VD hubbr AB
E-post: peter.oster@hubbr.se

Viktig information: Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 17:30 CET.


Tingsrätten har fattat beslut om att hubbr AB's dotterbolag Makalös AB's företagsrekonstruktion skall avslutas

Som kommunicerats i pressmeddelanden mellan den 10 juli 2017 och den 14 augusti 2017 är hubbr AB inkl. fyra av dess dotterbolag under företagsrekonstruktion. Styrelsens bedömning är att det i grund och botten finns en frisk verksamhet och vidtagna besparingsåtgärder börjar ge önskad effekt, men likviditetspåverkan har infunnit sig för sent i tiden.


hubbr AB's dotterbolag Makalös AB har tillskrivit tingsrätten med en begäran om att företagsrekonstruktionen skall avslutas

Som kommunicerats i pressmeddelanden mellan den 10 juli 2017 och den 14 augusti 2017 är hubbr AB inkl. fyra av dess dotterbolag under företagsrekonstruktion. Styrelsens bedömning är att det i grund och botten finns en frisk verksamhet och vidtagna besparingsåtgärder börjar ge önskad effekt, men likviditetspåverkan har infunnit sig för sent i tiden.


hubbr AB's dotterbolag Makalös AB utreder förutsättningarna för att ansöka om att avsluta företagsrekonstruktionen för att istället genomföra ett underhandsackord med de större fordringsägarna

Som kommunicerats i pressmeddelanden mellan den 10 juli 2017 och den 14 augusti 2017 är hubbr AB inkl. fyra av dess dotterbolag under företagsrekonstruktion. Styrelsens bedömning är att det i grund och botten finns en frisk verksamhet och vidtagna besparingsåtgärder börjar ge önskad effekt, men likviditetspåverkan har infunnit sig för sent i tiden.

Beslut vid extra bolagsstämma i hubbr den 6 september 2017

Vid bolagsstämma denna dag beslutade aktieägarna i hubbr AB i huvudsak att enligt styrelsens förslag:

  • ändra gränserna för bolagets aktiekapital till lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor,
  • ändra bolagsordningen angående aktiekapital,
  • minska bolagets reservfond med 24.141.398,80 kronor för avsättning till fritt eget kapital,
  • minska bolagets aktiekapital med 11.374.526,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 598.695,30 kronor fördelat på 5.986.593 aktier,
  • bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission inom den vid bolagsstämman beslutade bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.

hubbr har träffat förlikningsavtal gällande tvist

hubbr AB har träffat förlikningsavtal gällande den tvist å 3.115.754 kr som vi informerat om i pressmeddelande av den 23 augusti i år. Enligt förlikningsavtalet skall hubbr AB utbetala 1.500.000 kr eller det lägre belopp som blir följden av ett eventuellt framtida ackord. Utbetalning skall antingen ske enligt ackordets villkor eller, om något ackord ej kommer till stånd, så snart Företagsrekonstruktionen upphör.


Delårsrapport januari-juni 2017

Andra kvartalet april - juni 2017

  • Nettoomsättningen för perioden var 21,0 Mkr (24,9) vilket är en minskning med 15 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till -1,3 Mkr (-6,2) vilket är en förbättring med 4,9 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till -7,3% (-26,1%)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,5 Mkr (-6,5) vilket är en förbättring med 5,0 Mkr jämfört med andra kvar- talet 2016
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (-1,19)
  • Kassaflödet för perioden är 1,4 Mkr (-0,5), vilket är en förbättring med 1,9 Mkr jämfört med samma period föregående år och även en förbättring jämför med föregående kvartal


hubbr har en tvist


hubbr AB's företagsrekonstruktion får fortgå

Tingsrätterna i Solna respektive Stockholm har idag fattat beslut om att företagsrekonstruktionerna för hubbr AB (publ) samt dotterbolagen hubbr Contact Center AB, Vendator Callcenter AB, hubbr People AB och Makalös AB får fortgå till åtminstone 2017-10- 10.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: