H&D Wireless företrädesemission tecknad till cirka 37,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 2 600 000 A-aktier och 11 631 705 B-aktier. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande totalt 10 768 295 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent, vilket innebär att H&D Wireless tillförs cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.

"Vi tackar för förtroendet för de 37,5MSEK som emissionen inbringade, vilket möjliggör att vi tillsammans med de effektiviseringar som genomförs kan ha fortsatt fokus på att utveckla våra affärer", säger grundare och VD Pär Bergsten

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var registrerad som aktieägare i H&D Wireless ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhölls en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 A-aktier och 32 363 659 B-aktier. Företrädesemissionen täcktes upp till cirka 37,5 MSEK av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 40,7 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 30,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent. Genom företrädesemissionen kommer totalt 25 000 000 nya aktier att emitteras, fördelat på:

- 2 600 000 aktier av serie A tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 7,4 procent av Erbjudandet

- 11 631 705 aktier av serie B tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 33,3 procent av Erbjudandet

- 1 715 438 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt samt vilket motsvarar cirka 4,9 procent av Erbjudandet

- 9 052 857 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt genom infriande av garantiåtaganden vilket motsvarar cirka 25,9 procent av Erbjudandet

Bolaget tillförs därmed cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Betalning för tecknade B-aktier till ett belopp om cirka 6,5 MSEK kommer att erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget med anledning av brygglån. Därtill kommer cirka 4,0 MSEK av den kontanta emissionslikviden att användas för återbetalning av brygglån.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 21 november 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 25 november 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom registreringen hos Bolagsverket av tecknade aktier i Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 1 250 000 SEK till sammanlagt 2 998 182,95 SEK. Antalet aktier av serie A i Bolaget kommer att öka med 2 600 000 aktier till 5 200 000 aktier. Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer öka med 22 400 000 aktier till 54 763 659 aktier. Således kommer det finnas totalt 59 963 659 aktier i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen för de B-aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 40,9 procent.

För det fall en eller flera av emissionsgaranterna, istället för kontant garantiersättning, väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, kommer aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan eventuell riktad nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i ett separat pressmeddelande.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49 2019. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:30 CET den 21 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Nerladdningsbara filer

H&D Wireless anlitar Corfind för IR-tjänster

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, STARTAR SAMARBETE MED CORFIND SOM STRATEGISK PARTNER FÖR IR OCH KOMMUNIKATION


H&D Wireless erhållit 0,5MSEK order från en stor lastbilstillverkare

H&D Wireless har erhållit 0,5MSEK order från en stor lastbilstillverkare.


H&D Wireless har erhållit 0,5MSEK order från Precomp Solutions

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde MVV Industry LAB fått en order från Precomp Solutions AB för automatisering av pressverktyg gällande förmontering av en bilsäkerhetskomponent. MVV Labs har tidigare utvecklat och tillverkat liknande utrustning till Precomp Solutions i sin verkstad i Dalum och har nu alltså fått förtroendet för ytterligare utrustning. Ordervärdet är cirka 0,5MSEK.


Scania beställer uppgradering och drift till Smart Factory.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har fått en tilläggsorder från Scania Smart Factory på 0,2MSEK. Scania köper nya lösningar och uppdragering till Smart Factory för att gemensamt med H&D Wireless fortsätta arbeta med realtidspositionering och maskindata. Avtalet sträcker sig över 12 månader med möjlighet till förlängning.


H&D Wireless företrädesemission tecknad till cirka 37,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


H&D Wireless offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


H&D Wireless erhåller ny strategisk order från telekombolag

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget, har erhållit en order på en Raven IoT Sensor Box827 ("Box827") om 0,2 MSEK. Affären är av strategisk vikt då samarbetet öppnar en kanal till flera stora operatörer.


H&D Wireless erhåller tilläggsorder från Keolis

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat om order från bussoperatören Keolis som har installerat Bolagets RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den nya ordern gäller installation av GEPS positioneringssystem i den delen av Hornsbergsdepån som brann ned i december 2018 och som nu har byggts upp igen. Ordern om drygt 0,1MSEK är även strategiskt viktig då den validerar effektiviseringen ytterligare genom GEPS® for Yard Management.


H&D Wireless genomför effektiviseringsprogram -fokus på mjukvara, konsulter och IoT-tjänster

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") genomför ett effektiviseringsprogram. Då mycket avseende Bolagets mjukvaruplattformar Casat™ och GEPS® är färdigutvecklat, fortsätter H&D Wireless omställningen för att möta efterfrågan på kundanpassningar, fokusera på försäljning av tjänster samt mjukvara och samtidigt bli mer effektiv. Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 MSEK och tillsammans med successivt ökade intäkter estimerar Bolaget förbättrade marginaler och reducerad burn-rate. Utfallet av effektiviseringsprogrammet väntas börja få full effekt under Q1-2020.


H&D Wireless erhållit 1,7MSEK order från Mann Teknik

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde MVV Industry LABS fått en order från Mann Teknik AB för att ta fram en ny generation av produktionstestutrustning för Mann Tekniks produktion. MVV Labs har tidigare utvecklat och tillverkat liknande utrustning till Mann Teknik i sin verkstad i Dalum och har nu alltså fått förtroendet för ytterligare utrustning. Ordervärdet är cirka 1,7MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär