H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag den 20 september 2019. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 21 oktober 2019.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan för att ge H&D Wireless nödvändigt utrymme till att kunna accelerera mjukvaruförsäljningen inom de viktigaste produktområdena och därmed kunna slutföra affärer i den stora pipeline av svenska och internationella kunder som Bolaget besitter. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier genererade från förvärvet av MVV Holding AB ("MVV"), samt möjliggör återbetalning av brygglån vilket stärker Bolagets kapitalstruktur.

Sammanfattning av villkoren

- Företrädesemission av aktier av serie A och B om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.
- För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 21 oktober 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen, varav 7,5 MSEK avser teckningsåtaganden och 30,0 MSEK avser emissionsgarantier.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2019.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Bakgrund och motiv

H&D Wireless är en leverantör av mjukvara och tjänster inom realtidspositionering och IoT. Bolaget utvecklar och säljer lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner genom den egenutvecklade molnplattformen Griffin Enterprise Positioning Service - GEPS®. Sedan 2019 ingår även MVV i koncernen, varvid Bolaget erhållit ytterligare en mjukvara i MES-systemet Casat™. Genom MVV tillkommer en stabil nettoförsäljning, tekniskt kunnande samt ett starkt kontaktnät för att nå slutkunder med hela Bolagets erbjudande. H&D Wireless/MVV har flertalet stora industribolag som bland annat Volvo och Scania som kunder i utvärderingsfas samt inom olika pilotprojekt.

Bolaget grundades 2009 och har levererat över en miljon trådlösa produkter för IoT-lösningar globalt. 2015 fattade H&D Wireless ett strategiskt beslut att fokusera på erbjudandet av tjänster och licenser genom GEPS®. Därigenom kan Bolaget erbjuda kunder, inom bland annat industri och bygg, möjlighet att följa samt optimera processflöden, vilket visualiserar eventuella flaskhalsar i produktionen, minimerar onödiga ledtider, minskar risken för arbetsplatsrelaterade skador och möjliggör att kunder kan maximera nyttan av en given tillgång i produktionsflödet.

Inom produktområdet GEPS® har H&D Wireless kunder som bussoperatören Keolis och nöjescentret Exploria, samt en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser.

Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket ger signifikanta återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV samt att integrationskostnaderna blivit högre än initialt bedömt. Dessutom erhålls kapital för återbetalning av brygglån vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.

Företrädesemissionen

H&D Wireless styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 aktier av serie A och högst 32 363 659 aktier av serie B. Per den 20 september 2019 har Bolaget totalt 34 129 794 aktier registrerade, fördelat på 2 600 000 aktier av serie A och 31 529 794 aktier av serie B. Ytterligare 833 865 aktier av serie B hänförliga till apportemissionen för betalning i förvärvet av MVV är under registrering, varvid antalet aktier på avstämningsdagen kommer uppgå till 34 963 659. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 748 182,95 SEK, från 1 748 182,95 SEK till 3 496 365,90 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 50,0 procent.

Den som är registrerad som aktieägare i H&D Wireless på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 28 oktober 2019 äger rätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller B erhålla en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie, berättigande till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Investerarkonsortium

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har lämnats av ett investerarkonsortium bestående av ett fåtal professionella investerare. 7,5 MSEK, motsvarande 14,3 procent av Företrädesmissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 30,0 MSEK, motsvarande 57,2 procent av Företrädesemissionen, omfattas av emissionsgarantier.

Prospekt

H&D Wireless kommer, med anledning av Företrädesemissionen samt under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om genomförandet av densamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 43, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

21 oktober 2019

Offentliggörande av prospekt

Vecka 43, 2019

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt

24 oktober 2019

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt

25 oktober 2019

Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen

28 oktober 2019

Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B

30 oktober - 14 november 2019

Handel i BTA avseende aktier av serie B

Fr.o.m. 30 oktober 2019

Teckningsperiod

30 oktober - 18 november 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

21 november 2019

Likviddag

25 november 2019

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 21 oktober 2019.

Incitamentsprogram

Styrelsen avser att inom kort återkomma med förslag till ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

20 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD, H&D Wireless
Email: investors@hd-wireless.se
Tel: +46-8-55118460

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 14:15 CET.

Kort om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Nevs och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. E-post info@fnca.se mailto:info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se http://www.fnca.se 

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 8 maj 2020. Totalt var 51 137 684 röster av 106 763 659 (47,90%) närvarande.


Nya ledamöter föreslagna till styrelsen

Huvudägaren i H&D Wireless föreslår Christer Färegård och Per Melin som nya ledamöter i styrelsen för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) i samband med årsstämman 2020 den 8 maj.


Årsredovisning 2019

Bolagets Årsredovisning för 2019 nu redo.


Delårsrapport kvartal 1 2020

H&D Wireless gick i mars in i regeringens hjälppaket med korttidspermitteringar och uppskjuten skatt. Detta som ett resultat av att alla våra huvudkunder drabbats av Covid-19 och stängt fabrikerna. I april tvingades bolaget begära dotterbolaget MVV International i konkurs som har haft mycket konsulter hos de stora verkstadsbolagen. Produktmässigt så är nu de viktigaste produkterna och tjänsterna godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. Eftersom GEPS, Griffin IoT och Casat nu är tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund så justerar bolaget om strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.


MVV International AB, ett bolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV International AB har idag måndag den 20 april fattat beslut om att ansöka om konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.


Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 8 maj 2020 - Korrigering av PM från 10 april

Nedan text skickades ut 10 april 2020 som kallelse till ordinarie årsstämma den 8 maj 2020, men paragraferna 10 samt 11 i bilagan om ändringar av bolagsordning av aktiekapitalets gränser och antal samt mandat till styrelse kom inte med i själva PM vilket nu korrigeras. Dessa paragrafer var också anledningen till MAR-etiketten.


Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 8 maj 2020

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ) har kallat till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 09:00 hos bolaget, Kista Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 2 maj 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 4 maj 2020, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.


H&D Wireless flyttar årsstämman

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) flyttar datum för ordinarie Årsmöte 2020 från fredagen den 24 april 2020 till fredagen den 8 maj 2020.


Corfind intervjuar VD om åtgärderna

H&D Wireless AB, listat på Nasdaq First North Growth Market, VD Pär Bergsten intervjuas om åtgärderna som bolaget gick ut med i går.


H&D Wireless tar hjälp av regeringens hjälppaket.

H&D Wireless AB kommer att använda alla de hjälppaket som regeringen erbjuder för att mildra effekterna av Coronakrisen. Den senaste veckan så har många av våra kunder inom verkstadsindustrin tvingats stänga sina fabriker och skicka hem sina anställda genom permitteringar. Med anledning av detta samt den utveckling som skett i vårt samhälle på grund av Corona-virusets spridning, så har vi beslutat att ta till mer omfattande åtgärder för att ta oss igenom den här djupa krisen .


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär