H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag den 20 september 2019. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 21 oktober 2019.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen är en del i Bolagets finansieringsplan för att ge H&D Wireless nödvändigt utrymme till att kunna accelerera mjukvaruförsäljningen inom de viktigaste produktområdena och därmed kunna slutföra affärer i den stora pipeline av svenska och internationella kunder som Bolaget besitter. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier genererade från förvärvet av MVV Holding AB ("MVV"), samt möjliggör återbetalning av brygglån vilket stärker Bolagets kapitalstruktur.

Sammanfattning av villkoren

- Företrädesemission av aktier av serie A och B om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.
- För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 21 oktober 2019. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen, varav 7,5 MSEK avser teckningsåtaganden och 30,0 MSEK avser emissionsgarantier.
- Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2019.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Bakgrund och motiv

H&D Wireless är en leverantör av mjukvara och tjänster inom realtidspositionering och IoT. Bolaget utvecklar och säljer lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner genom den egenutvecklade molnplattformen Griffin Enterprise Positioning Service - GEPS®. Sedan 2019 ingår även MVV i koncernen, varvid Bolaget erhållit ytterligare en mjukvara i MES-systemet Casat™. Genom MVV tillkommer en stabil nettoförsäljning, tekniskt kunnande samt ett starkt kontaktnät för att nå slutkunder med hela Bolagets erbjudande. H&D Wireless/MVV har flertalet stora industribolag som bland annat Volvo och Scania som kunder i utvärderingsfas samt inom olika pilotprojekt.

Bolaget grundades 2009 och har levererat över en miljon trådlösa produkter för IoT-lösningar globalt. 2015 fattade H&D Wireless ett strategiskt beslut att fokusera på erbjudandet av tjänster och licenser genom GEPS®. Därigenom kan Bolaget erbjuda kunder, inom bland annat industri och bygg, möjlighet att följa samt optimera processflöden, vilket visualiserar eventuella flaskhalsar i produktionen, minimerar onödiga ledtider, minskar risken för arbetsplatsrelaterade skador och möjliggör att kunder kan maximera nyttan av en given tillgång i produktionsflödet.

Inom produktområdet GEPS® har H&D Wireless kunder som bussoperatören Keolis och nöjescentret Exploria, samt en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser.

Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket ger signifikanta återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemissionen erforderligt rörelsekapital samt tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV samt att integrationskostnaderna blivit högre än initialt bedömt. Dessutom erhålls kapital för återbetalning av brygglån vilket stärker kapitalstrukturen i rådande försäljningsaccelerering.

Företrädesemissionen

H&D Wireless styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 aktier av serie A och högst 32 363 659 aktier av serie B. Per den 20 september 2019 har Bolaget totalt 34 129 794 aktier registrerade, fördelat på 2 600 000 aktier av serie A och 31 529 794 aktier av serie B. Ytterligare 833 865 aktier av serie B hänförliga till apportemissionen för betalning i förvärvet av MVV är under registrering, varvid antalet aktier på avstämningsdagen kommer uppgå till 34 963 659. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 748 182,95 SEK, från 1 748 182,95 SEK till 3 496 365,90 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 50,0 procent.

Den som är registrerad som aktieägare i H&D Wireless på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 28 oktober 2019 äger rätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller B erhålla en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie, berättigande till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 30 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Investerarkonsortium

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har lämnats av ett investerarkonsortium bestående av ett fåtal professionella investerare. 7,5 MSEK, motsvarande 14,3 procent av Företrädesmissionen, omfattas av teckningsåtaganden och 30,0 MSEK, motsvarande 57,2 procent av Företrädesemissionen, omfattas av emissionsgarantier.

Prospekt

H&D Wireless kommer, med anledning av Företrädesemissionen samt under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om genomförandet av densamma, att upprätta ett prospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har godkänt prospektet, vilket beräknas ske vecka 43, 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

21 oktober 2019

Offentliggörande av prospekt

Vecka 43, 2019

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt

24 oktober 2019

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt

25 oktober 2019

Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen

28 oktober 2019

Handel med teckningsrätter avseende aktier av serie B

30 oktober - 14 november 2019

Handel i BTA avseende aktier av serie B

Fr.o.m. 30 oktober 2019

Teckningsperiod

30 oktober - 18 november 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

21 november 2019

Likviddag

25 november 2019

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 21 oktober 2019.

Incitamentsprogram

Styrelsen avser att inom kort återkomma med förslag till ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

20 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD, H&D Wireless
Email: investors@hd-wireless.se
Tel: +46-8-55118460

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 14:15 CET.

Kort om H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Nevs och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. E-post info@fnca.se mailto:info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se http://www.fnca.se 

Viktig information

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Scania väljer H & D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då H&D Wireless kommer att leverera Raven IoT Sensor Box827 lösning som produkt med tillhörande mobiltjänst till Scanias fabrik i Södertälje.


IoT sensor solution from H & D Wireless selected by Scania for monitoring factory lifting equipment

Nasdaq First North Growth Market listed H & D Wireless AB, has entered into a 12-month agreement with Scania for IoT services. Since June 2017, H & D Wireless has pilot installations at Scania Smart Factory, where new systems for factory digitization are evaluated. Now the collaboration advances into a new phase where H & D Wireless will deliver Raven IoT Sensor BOX827 solution as a product with associated NB-IoT cellular service to Scania's factory in Södertälje.


Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Nasdaq First North Growth Market-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 18 september 2019 om att Aktiemarknadsnämnden i sitt sammanträde tisdagen den 1 oktober 2019 kommer att meddela sitt yttrande över en framställan från en minoritetsaktieägaren i MVV. Aktiemarknadsnämnden har nu lämnat sitt yttrande och anser sig inte kunna dra slutsatsen att budplikt uppkommit. Aktiemarknadsnämnden anser att H&D Wireless brutit mot god sed på aktiemarknaden avseende informationsgivning i budpliktsfrågan och för detta förtjänar allvarlig kritik.H&D Wireless ny medlem i ABB SynerLeap

Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har blivit aspirantmedlem i SynerLeap, en del av ABB. SynerLeap arbetar med att koppla samman de främsta industriella teknik- och tjänstebolagen med det bästa av ABB, för att tillsammans skala upp och växa.


H&D Wireless joins ABB's SynerLeap innovation growth hub

Stockholm, September 30th, 2019 - H&D Wireless, has become a member of SynerLeap, part of ABB. SynerLeap is working to connect the leading industrial technology and service companies with the best of ABB, together to scale up and grow.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 kl. 9.30 i bolagets lokaler i Kista Science Tower C4 med adress Färögatan 33 i Stockholm.


H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag den 20 september 2019. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt 37,5 MSEK motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 21 oktober 2019.


Framställan till Aktiemarknadsnämnden

En aktieägare i MVV Holding AB (publ) har skickat en framställan till NGM och Aktiemarknadsnämnden om förenligheten av H & D Wireless Sweden Holding AB (publ)s frivilliga erbjudande till aktieägarna i MVV Holding AB i förhållande till takeover-reglernas bestämmelser om budplikt.Presentation på Aktiedagen

Nasdaq First North Growth Market-listande H&D Wireless AB, presenterar på Aktiedagen i Stockholm.


H&D Wireless: Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part samt generell kinastrategi.

Bolaget har sedan i november 2018 haft diskussioner med kinesiska företag och investerare om planerna på att införa GEPS® på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för IoT är nu största i världen och översteg 2018 1 biljon USD. Samtidigt har staten och stora bolag uttalat en strategi för att digitalisera och modernisera verkstadsindustrin, vilket skapar och öppnar upp stora behov för utländska partners och nya möjligheter för GEPS®.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär