Hancap beslutar om emission av preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner för att stärka bolagets eget kapital

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare, Per Helander samt hans helägda bolag Hancap International AB ("Huvudägaren"). Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.

Styrelsen för Hancap har beslutat att emittera 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 teckningsoptioner, med rätt att teckna preferensaktier av serie A, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2018. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt med rätt att för varje teckningsoption teckna en ny preferensaktie av serie A i Bolaget till en kurs om 7,00 kronor senast den 31 december 2020. Preferensaktierna av serie A och serie B emitteras till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar preferensaktie av serie A:s marknadskurs på Nasdaq First North plus ett tillägg om cirka 15 procent baserat på stängningskursen den 10 januari 2019. Då teckningskursen överstiger marknadskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckningsoptionerna och preferensaktierna emitteras till Huvudägaren som under augusti 2018 har tillfört kapital till Bolaget, varav 1 857 000 preferensaktier av serie A tecknas av Per Helander privat och 143 000 preferensaktier av serie A samt samtliga preferensaktier av serie B och teckningsoptioner tecknas av Hancap International AB. Syftet med emissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen, respektive teckning av aktier genom teckningsoptioner, ska kunna ske mot betalning genom kvittning av inbetalningar till Bolaget, vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och stärka Bolagets eget kapital.

Preferensaktierna betalas genom kvittning av inbetalningar uppgående till 28 000 000 kronor. Betalning för tecknade preferensaktier av serie A med stöd av teckningsoptionerna kan ske antingen genom kontant betalning eller genom kvittning, varvid högst 11 900 000 kronor kan tillföras Bolagets eget kapital.

Totalt omfattar emissionerna en volym på 39 900 000 kronor förutsatt efter att samtliga teckningsoptioner utnyttjats, vilket avses ske i närtid. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 5 700 000 kronor, från 37 622 142 kronor till 43 322 142 kronor, genom utgivande av 2 000 000 preferensaktier av serie A och 2 000 000 preferensaktier av serie B samt 1 700 000 nya preferensaktier av serie A genom utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier i Bolaget från 37 622 142 aktier till 43 322 142 aktier, fördelat på 15 0001 428 preferensaktier av serie A, 2 820 714 preferensaktier av serie B och 25 500 000 stamaktier. Utgivandet av preferensaktier och fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner innebär en utspädning om cirka 13,16 procent av antalet aktier och cirka 2,09 procent av antalet röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter emission av preferensaktier och fullt utnyttjande av teckningsoptioner.

För ytterligare information

Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, mark.baljeu@hancap.se 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: ca@mangold.se 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 17,10.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.  

Nerladdningsbara filer


HANCAP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR OMSTRUKTURERING OCH ANSÖKER OM AVNOTERING AV OBLIGATION OCH PREFERENSAKTIE FRÅN NASDAQ FIRST NORTH

Hancap AB (publ), 556789-7144, ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen den 13 mars 2019 har beslutat om att fastställa en plan för omstrukturering av befintligt utestående obligationslån (ISIN: NO0010769276, NO0010769284 och NO0010769292) ("Obligationerna") om totalt ca 460 MSEK och att Bolaget därefter avser att emittera super-seniora obligationer om ca 100 MSEK med företräde till återbetalning och säkerheter framför de befintliga Obligationerna ("Super-Seniora Obligationerna"). Förslaget till omstruktureringen innebär att ett nytt aktieslag införs (serie D) och en del av Obligationerna föreslås kvittas som betalning för teckning av sådana aktier. Bolaget kommer under dagen initiera ett skriftligt omröstningsförfarande med befintliga obligationsinvesterare där befintliga obligationsinvesterare ombeds godkänna förlaget till omstruktureringen. Bolaget har även idag kallat till extra bolagsstämma.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org.nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 april 2019 kl. 15.00 i At Six Hotels lokaler, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm.


Hancaps dotterbolag Dalkarlarna, Mistral Gruppen och Mistral Energi erhåller flera ordrar om ca SEK 90 mkr avseende fönsterbyten och värmepumpsinstallationer

Hancap AB (publ) ("Hancap") meddelar att dotterbolagen Dalkarlarna, MistralGruppen och Mistral Energi har ingått ett flertal stora kontrakt inom Rot och Energieffektiviseringsmarknaden med ett antal BRF föreningar och Större Fastighetsägare såsom Hembla, Wåhlin Fastigheter och Heimstaden.Hancap meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av nyemitterade aktier har beslutats

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att 1 700 000 av de 1 700 000 teckningsoptioner som emitterades den 11 januari 2019 har utnyttjats av Hancap International AB, ett av Per Helander helägt bolag, ("Huvudägaren") och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 1 700 000 preferensaktier av serie A till tecknaren. Teckning sker till en kurs om 7 kronor per preferensaktie av serie A.Hancap beslutar om emission av preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner för att stärka bolagets eget kapital

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen för Bolaget har beslutat att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets huvudägare, Per Helander samt hans helägda bolag Hancap International AB ("Huvudägaren"). Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital. Emissionerna genomförs för att de kapitaltillskott som huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.


Hancap korrigerar redovisat eget kapital i moderbolaget och koncernen per 2018-06-30

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att den nya styrelsen och koncernledningen konstaterat att Bolaget och koncernen inte korrekt redovisat likvidtillskott från Per Helander samt hans helägda bolag ("Huvudägaren") under första halvåret 2018 i den publika halvårsrapporten per 2018-06-30.


Hancap AB (publ) har utsett Peter Hermansson som ordinarie CFO

Peter Hermansson har lång erfarenhet från olika positioner inom såväl företags- som finansvärlden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted