Aktieägarna i G-Loot Global Esports kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels                      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2020,

dels                      senast måndagen den 22 juni 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Advokatfirman Vinge KB, Att: Joel Magnusson, Box 1703, 111 87 Stockholm eller GLootAGM@vinge.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 juni 2020 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, investor.gloot.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. G-Loot uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på investor.gloot.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara G-Loot tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GLootAGM@vinge.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har G-Loot vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 26 juni 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på investor.gloot.com.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Inget anförande av VD kommer att genomföras på årsstämman. Efter årsstämman kommer VD att hålla ett anförande via Zoom och aktieägare som önskar delta vid detta anförande ombeds kontakta G-Loot via GLootAGM@vinge.se.
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och G-Loot följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, investor.gloot.com.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 2 627 814 aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8.  Beslut:

           a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
           b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
           c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

       9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
      10. Fastställande av arvode till:
           a) Johan Persson,
           b) Patrik Nybladh,
           c) Fredrik Benedict Nybladh,
           d) Peter Eriksén, och
           e) Håkan Jerner.
      12. Val av styrelseordförande.
      13. Val av revisorer.
      14. Beslut avseende valberedning.
      15. Stämmans avslutande

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (ärende 1, 9, 10, 11, 12 och 13)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2019, utgörs av Patrik Nybladh och Johan Persson. Valberedningen föreslår att:

 • advokat Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1),
 • antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter (ärende 9),
 • antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 9),
 • styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd av bolaget (ärende 10),
 • arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10),
 • omval av styrelseledamöterna Johan Persson, Patrik Nybladh, Fredrik Benedict Nybladh, Peter Eriksén och Håkan Jerner. För information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas till årsredovisningen (ärende 11),
 • omval av styrelseordförande Johan Persson (ärende 12), och
 • omval av revisorn Grant Thornton Sweden AB. Vid omval har Grant Thornton informerat om att Carl Niring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor (ärende 13).

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 14)

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och revisionsberättelsen samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm, samt på bolagets webbplats, tre veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2020
G-Loot Global Esports AB (publ)
Styrelsen

Nerladdningsbara filer

G-Loot secures investment of half a billion SEK-one of the largest esports fundraises globally

Now the Swedish start-up is getting ready to expand its service across gaming platforms and create a strong, global brand.


G-Loot säkrar investering på en halv miljard kronor - en av världens största inom esport.

Nu gör den svenska startupen sig redo att expandera sin tjänst till fler spelplattformar och bygga ett starkt, globalt varumärke.


Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B StockholmGLL partners with Electronic Arts and Apex Legends

We are thrilled that EA has selected G-Loot with its brand GLL for its first Apex Legends Global Series - The First International Esports Program for the Franchise.


Stockholm blir esportshuvudstad i juli

SNART INLEDS GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC


THE GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC IS AROUND THE CORNER

This week, 16 of the world's best teams in the game PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will face each other to compete for $300,000. All eyes will be on the premier esports event in Stockholm, GLL Grand Slam: PUBG Classic. Millions of viewers across the globe will cheer on their favorite esports teams as they fight for survival throughout the course of three days (July 19-21).


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.


Svenska G-Loot arrangerar prestigeturneringen GRAND SLAM: PUBG Classic i Stockholm i juli 2019

- Sveriges genom tiderna största esportstävling

Det Stockholmsbaserade esportsföretaget G-Loot och deras plattform GLL har i hård global konkurrens valts ut av PUBG Corporation att arrangera nya PUBG Classics, som är en majorturnering i PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), ett av världens mest spelade spel. Turneringen, som väntas följas av upp till 50 miljoner tittare i hela världen, avslutas med en final som avgörs i Stockholm mellan den 19 och 21 juli 2019. 


GLL partners with PUBG Corporation to host GRAND SLAM: PUBG Classic in Stockholm in July 2019

Today, Stockholm-based esports company G-Loot, with its Battle Royale brand GLL, announces its partnership with PUBG Corporation (PUBG Corp.) to host a new PUBG Classic event, GLL GRAND SLAM: PUBG Classic. The multi-regional tournament for PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will be held in Stockholm from July 19-21, 2019. GLL is one of the largest platforms and tournament organizers for battle royale esports competitions. With the GLL GRAND SLAM, the company is looking to attract a worldwide audience by organizing one of the largest tournaments in PUBG esports that includes 16 top teams from North America, Europe, Oceania, and Latin America.


G-Loot tar in 25 miljoner dollar i Europas största investering i esport

Det svenska esportsföretaget G-Loot har säkrat 25 miljoner US-dollar, cirka 230 miljoner kronor, i finansiering. Det är den enskilt största investeringen som hittills har gjorts inom esporten i Europa. Kapitalet ska gå till att öka takten i att erbjuda tävlingar med prispotter i PC och mobilspel till fler spelare runt om i världen. De stora befintliga ägarna, däribland Swedbank Robur och den nordiska kapitalförvaltaren Norron, har deltagit i den kraftigt övertecknade emissionen.


G-Loot secures 25 million US dollars in one of Europe's largest ever esports investments

Swedish esports company G-Loot has secured 25 million US dollars, approximately 230 million SEK. This is one of the largest investments ever made in a European esports company. The funds raised will be devoted to increasing the pace with which competitions with cash prizes are offered in PC and mobile gaming to more players globally. The major current owners, including Swedbank Robur and the Nordic Asset Management company Norron, have participated in the heavily oversubscribed emission.


15 miljoner tittare följer esporttävling i Stockholm - Världseliten i PUBG gör upp i helgen om en miljon kronor

I morgon inleds finalomgången i GLL Season 3 i Stockholm i ett av världens största spel, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Slutspelet i ligan, som avgörs på Magasin 7 i Frihamnen i Stockholm den 6-8 december 2018, arrangeras av det svenska esportföretaget G-Loot. Av drygt 1 000 lag återstår 16 finallag som kvalificerat sig via den reguljära säsongen under hösten. Runt 15 miljoner tittare globalt väntas följa finalspelet om en prispott på 100 000 US-dollar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted