Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och med 40 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmeijer till styrelseledamöter. Harmen Brenninjmeijer omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET Revisonbyrå AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra automatiskt inlösenförfarande innefattande a) antagande av ny bolagordning, b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 och c) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

§ 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att den får följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor."

Varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Inlösenaktierna ska lösas in efter den 25 juni 2020 som är den sista dagen för handel med inlösenaktierna. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 april 2020. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 14 april 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 15 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 152 801 804 till 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor.

Vidare ska Bolagets aktiekapital minskas med 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 152 801 804 aktier. De aktier som ska lösas in utgörs av de inlösenaktier som nämnts ovan. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 20 april 2020 till och med den 25 juni 2020. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid Bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket då minskningsbeloppet ska användas för återbetalning till aktieägarna.

Stockholm 2 april 2020

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Löderup, VD och styrelseledamot
Epost: runlod@gmail.com
Telefon: +46 8 559 252 66


GoldBlue offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020

GoldBlue AB ("GoldBlue") offentliggör informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020 med anledning av det villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS.


Coegin Pharma AS planerar att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.


Tore Duvold utses till ny VD i Coegin Pharma

GoldBlue AB ("GoldBlue") rapporterar att Tore Duvold från och med idag utsetts till verkställande direktör i Coegin Pharma. Avgående VD, Berit Johansen, som tillika är grundare av Coegin Pharma, fortsätter i ledningsgruppen som Chief Scientific Officer. Efter slutfört omvänt förvärv av Coegin Pharma AS kommer Tore Duvold att utses till verkställande direktör i GoldBlue. Det beräknas ske den 29 september 2020.


DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2020 till 30 juni 2020

GoldBlue AB har idag publicerat sin delårsrapport för januari-juni 2020

Första halvåret: 1 januari - 30 juni 2020

  • Nettointäkter uppgick till 0,0 Mkr (0,6)
  • Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
  • Bruttoresultatet minskade till 0,0 Mkr (0,6)
  • Administrationskostnader minskade till -1,2 Mkr (-1,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 Mkr (-0,6)

Kallelse till extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ)

Styrelsen i GoldBlue AB kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020.


GoldBlue genomför villkorat förvärv av Coegin Pharma AS

GoldBlue AB ("GoldBlue") och Coegin Pharma AB har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AS för en köpeskilling om cirka 30 MSEK. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB. Både GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort.GoldBlue ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Coegin Pharma AB

GoldBlue AB ("GoldBlue") har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME. Beslut om förvärv av Coegin Pharma AS samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse m.m. kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 31 juli 2020 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted