Delårsrapport Q3 2020

Stark försäljningsåterhämtning, positivt resultat och kassaflöde

Juli - september 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,7 miljoner kronor (10,2).  
 • Rörelseresultat: 1,1 miljoner kronor (3,4). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 68 tkr (61).
 • Periodens resultat: 1,0 miljoner kronor (3,3). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 22 tkr (37).
 • Resultat per aktie: 0,01 kronor (0,05), inga utspädningseffekter. 
 • Positiv utvecklingen på majoriteten av marknaderna - ökad försäljning i 6 länder i Europa.
 • Stark återhämtning i Tyskland - bolagets största marknad.
 • Utanför Europa, bidrar Australien positivt med stor omsättningsökning. Tillväxtmarknaderna Indien och Mexiko bromsar in på grund av Covid-19.
 • Bolaget uppvisar positivt resultat och kassaflöde under perioden. Statligt omställningsstöd på 0,5 miljoner kronor (0,0) ingår i övriga rörelseintäkter.
 • Lansering av UBP-produkten har påbörjats genom att låta utvalda referenskunder börja använda produkten. 
 • Publikation från Österrike med positiva data för Glycosorb® ABO för stamcellstransplantationer.
 • Under perioden utsågs Pontus Nobréus som ny VD och han tillträdde den 15 oktober.

Januari - september 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 19,7 miljoner kronor (28,0).  
 • Rörelseresultat: -5,2 miljoner kronor (6,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 192 tkr (144).
 • Periodens resultat: -5,4 miljoner kronor (6,3). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 62 tkr (175 tkr).
 • Resultat per aktie: -0,07 kronor (0,09), inga utspädningseffekter.
 • På grund av Covid-19 har transplantationer skjutits upp och påverkat försäljningen negativt 

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

Skattemässigt underskott per 2019-12-31 uppgick till 109 miljoner kronor (116). För mer information se not 14 i ÅR 2019.

  Tredje kvartalet     9 månader  
Belopp TSEK jul-sep 2020 jul-sep 2019   jan-sep 2020 jan-sep 2019
Nettoomsättning 8 747 10 175   19 688 28 049
Förändring av lager av färdiga varor 499 -360   -539 319
Aktiverat arbete för egen räkning 539 597   1 357 2 365
Övriga rörelseintäkter 752 33   1 197 145
Summa 10 537 10 445   21 703 30 878
Rörelsekostnader          
Råvaror och förnödenheter -1 323 -818   -3 092 -3 037
Övriga externa kostnader -2 536 -1 755   -6 612 -6 055
Personalkostnader -3 508 -3 214   -11 630 -11 292
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 974 -1 266   -5 215 -3 871
Övriga rörelsekostnader -121 -   -340 -
Rörelseresultat 1 075 3 392   -5 186 6 623
Finansnetto -81 -85   -246 -351
Resultat före skatt  994 3 307   -5 432 6 272
Skatt på årets resultat - -   - -
Periodens resultat 994 3 307   -5 432 6 272
           
Resultat per aktie, SEK 0,01 0,05   -0,07 0,09

VD har ordet
Jag har nu varit VD på Glycorex Transplantation i drygt en månad och kan med glädje konstatera vilka stora värden Glycosorb® ABO skapar inom transplantationsområdet, såväl för patienter som för vårdsystem. Företaget har arbetat målinriktat under en lång tid för att bli världsledande inom blodgruppsinkompatibla transplantationer. För mig är det hedrande att ta över stafettpinnen efter Johan Nilsson och driva den fortsatta utvecklingen av bolaget. Att Johan, med sin långa erfarenhet från Glycorex, valt att stanna kvar för att arbeta med försäljning och marknadsföring, är mycket uppskattat och värdefullt för bolaget.

Positiv utveckling i Europa och Australien 

Majoriteten av våra marknader i Europa visar styrka i försäljningen och en rejäl återhämtning efter en utmanande situation på grund av Covid-19 pandemin.

Europa står för merparten av vår försäljning och utgör mer än 85% av omsättningen. Trots Covid-19 pandemin har vi under 2020 lyckats att öka försäljningen i Sverige, Norge, Danmark, Holland och Schweiz. Vi har under åren framgångsrikt byggt upp försäljningen i Tyskland och etablerat Glycosorb® ABO i merparten av de regionala kostnadsersättningssystemen. Tyskland är idag vår enskilt största och viktigaste marknad. Försäljningstrenden i Tyskland var positiv under tredje kvartalet med endast 3% lägre antal enheter sålda jämfört med motsvarande period 2019. För våra tillväxtmarknader Indien och Mexiko, har Covid-19 gjort det utmanande för våra distributörer att driva nya säljprojekt och besöka kunder, vilket avspeglas i fallande omsättning. Med den stora potentialen och bra partners på plats, har vi dock goda förhoppningar om positiv försäljningsutveckling när väl pandemins effekter på sjukvården minskar. Mexiko är en relativt ny marknad för oss och med tanke på att vi här har etablerat Glycosorb® ABO i kostnadsersättningssystemet, ser det lovande ut. 

Ett annat viktigt land utanför Europa är Australien som har en försäljningstillväxt på över 30% jämfört med 2019, vilket är mycket positivt för framtiden.

Stora möjligheter i USA 

USA är världens största marknad för njurtransplantationer och att göra Glycosorb® ABO tillgänglig på den amerikanska marknaden är intressant. Med de nya nationella målen vill man dubblera antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys. Nuvarande system där man försöker para ihop givare och mottagare, så kallat "Kidney Exchange Program" (KEP), är tyvärr inte effektivt. Dessa faktorer gör att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer nu kommer att vara attraktiva och vi bedömer marknadspotentialen som stor. I USA genomförs årligen 6 500 njurtransplantationer på levande givare, vilket kan jämföras med 4 500 i Europa. För ett regulatoriskt godkännande i USA är dock studier med amerikanska patienter en förutsättning. Vi har redan kontakt med flera sjukhus i USA som är intresserade av att samarbeta med oss inom detta område. 

Nya marknader och applikationer

Jag ser tillväxtmöjligheter i flera dimensioner, såväl för Glycosorb® ABO för njurtransplantationer på nya geografiska marknader, som nya applikationer i länder med befintlig närvaro. Som en del av vår tillväxtstrategi har vi därför, som tidigare kommunicerats, tecknat distributionsavtal i Turkiet, vilket är en stor marknad för njurtransplantationer med en årlig potential på 25 miljoner kronor. Nästa steg är att få Glycosorb® ABO registrerad. Ambitionen är att detta är klart under första halvan av 2021.

Med vår nya universella blodplasmaprodukt (UBP) går vi in i ett nytt kundsegment med fokus på transfusionskliniker och blodbanker. Produkten CE-märktes i juni 2020 och en lansering har påbörjats i egen regi. Vår strategi är att låta utvalda nyckelkunder börja använda produkten. Att få strategiskt viktiga kliniker och blodbanker i Europa och USA att utvärdera produkten, är grunden till en fortsatt lyckosam och bred lansering. Denna strategi ger oss möjligheter att utvärdera de bästa distributionsalternativen för global försäljning och täckning. Efterfrågan på universell blodplasma uppgår till cirka 1 miljon enheter per år bara inom EU med en marknadspotential på mer än en miljard kronor.

Ett annat mycket spännande tillväxtområde är användning av Glycosorb® ABO för stamcellstransplantation. En studie från Österrike rapporterar utmärkta resultat för Glycosorb® ABO för behandling i samband med transplantation. Denna artikel har väckt stort intresse och ger oss goda möjligheter att marknadsföra Glycosorb® ABO inom detta applikationsområde. Efter kvartalets utgång har redan ytterligare en klinik i Österrike börjat använda Glycosorb® ABO för stamcellstransplantationer. Vi värderar den globala marknaden till 230 miljoner kronor per år.

Godkända biokompatibilitetsstudier banar väg för kliniska studier inom reumatoid artrit

På utvecklingssidan är vårt fokus applikationer inom autoimmuna sjukdomar. Vår unika teknologiplattform används för att effektivt eliminera de specifika antikroppar, autoantikroppar, som bildas av patienter med autoimmuna sjukdomar. Vår prioritet inom detta område är reumatoid artrit (RA). Den potentiella marknaden är mycket stor och enbart inom EU finns det 5 miljoner patienter som lider av RA. Nuvarande medicinska behandlingar syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Dessvärre svarar inte upp till 10% av patienterna på de medicinska behandlingarna och hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. Vi värderar den potentiella marknaden för RA-produkten till minst 5 miljarder kronor. Biokompatibilitetsstudierna har genomförts med goda resultat vilket innebär att vi kan påbörja planeringen för genomförandet av en klinisk studie på RA-patienter.

Vi har även andra spännande projekt inom området autoimmuna sjukdomar. Myasthenia Gravis (MG) utgör ett exempel på en autoimmun sjukdom som leder till nedsatt muskelfunktion där patienterna ofta behandlas med upprepade plasmabyten. Marknadspotentialen är stor med mer än 50 000 personer i USA och något fler i Europa. 

Ambition för framtiden

Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med samtliga kompetenta medarbetare på Glycorex, samarbetspartners och styrelse för att tillsammans sätta en tydlig strategisk inriktning. Målet är att öka vår marknadsnärvaro såväl på etablerade som nya marknader samt lansering av nya produkter. Här ser jag som tidigare nämnts USA som ett spännande område, där mina tidigare USA-erfarenheter kan komma till nytta. Efter nyemissionen som genomfördes i början på året, har vi en stark finansiell situation för att genomföra våra marknadssatsningar samt slutföra prioriterade utvecklingsprojekt. Som en del av vår tillväxtstrategi kommer vi som tidigare meddelats att utvärdera förutsättningar att genomföra ett listbyte. Covid-19 har påverkat oss alla under 2020 och med tanke på den andra våg som vi ser runt om i världen just nu, är det naturligtvis extra svårt att bedöma vilken inverkan den har på försäljning och andra aktiviteter. Under året har vi anpassat oss till rådande situation och kommunicerar numera på ett effektivt sätt virtuellt med våra kunder och partners. Det är mycket positivt att vi totalt har 7 nya kliniker, 5 i Indien, en i Tyskland och som tidigare nämnts även en i Österrike, som nu använder Glycosorb® ABO. Det tredje kvartalet andades stor optimism, dock har vi fått indikation på minskande antal elektiva, det vill säga icke akuta operationer på några av våra marknader. Det är emellertid för tidigt att dra slutsatser om detta är en ihållande trend. En sak som dock är säker, är att vi arbetar oavbrutet för att skapa värden för patienter och vårdsystem och därmed även för våra partners och aktieägare.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 2020-10-02: Bolaget meddelar att distributörsavtal för Turkiet med en årlig marknadspotential på 25 miljoner kronor har tecknats.
 • 2020-10-15: Pontus Nobréus tillträdde som VD.
 • 2020-10-22: Bolaget kommunicerar avseende publikation från Kanada som sammanfattar nordamerikas erfarenheter med Glycosorb® ABO vid  blodgruppsinkompatibla   njurtransplantationer.
 • 2020-11-04: Bolaget informerar att RA-produktens biokompatibilitetsstudier är slutförda med godkända resultat.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 3 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 08:00 CET. 

Kontakt:
Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30 

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget har även utvecklat, CE-märkt och lanserat en produkt för framtagning av universell blodplasma. Utöver detta utvecklar bolaget produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM - Main Regulated sedan september 2001

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted