Nytt återförsäljaravtal, lansering av 5G-prototyp och fortsatt starkt kundintresse

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2018 uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr). Minskningen i omsättning jämfört med 2017 förklaras av lägre intäkter från ComHat-patentet. Under kvartalet etablerades ett nytt återförsäljaravtal med Signal Solutions Nordic som täcker de nordiska marknaderna. Inom produktutvecklingen slutfördes första fasen i utvecklingen av en aktiv 28 GHz 5G-antennprototyp. Antennen visar mycket goda mätresultat med högt gain och låga förluster vilket lett till ett stort intresse från potentiella kunder.

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,3 mkr (0,6 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -9,0 mkr (-5,2 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -9,1 mkr (-5,3 mkr) vilket motsvarar -0,37 kr (-0,36 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var -11,0 mkr (-6,3 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 83,6 mkr (8,0 mkr)

Första nio månader (1 januari - 30 september 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1,7 mkr (0,7 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -28,1 mkr (-15,3 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -28,3 mkr (-15,5 mkr) vilket motsvarar -1,81 kr (-1,05 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var 63,1 mkr (-19,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 83,6 mkr (8,0 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Det stora intresset inom automotive som vi upplevde innan sommaren håller i sig och har nu även kompletterats med ett starkt intresse för den 28 GHz 5G-antenn med integrerat chip som vi slutförde första utvecklingsfasen av under kvartalet. Intresset för att testa och utvärdera antennen har varit stort med många positiva reaktioner".

"Fokus under årets sista kvartal kommer vara på att intensifiera utvecklingen av bilradar samt på färdigställandet av E-band punkt-till-punkt antennen för leverans. Utöver detta fortsätter kunddialogerna med ambitionen att ingå strategiska avtal runt utveckling och prototypframställning. Med en stark finansiell position och ett stort kundintresse har vi goda möjligheter för ett kommersiellt genombrott innan året är slut".

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08:30 CET.

2018-11-07

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves 

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Investor Relations

Per Andersson, CFO 

Telefon: + 46 (0) 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Gapwaves nya styrelseordförande köper större aktiepost i bolaget

Gapwaves nya styrelseordförande, Jonas Ehinger, som valdes vid bolagsstämman den 26 april, har den 20 maj förvärvat 20 000 B-aktier i bolaget i en transaktion utanför börsen. Säljare av aktierna är Gapwaves verkställande direktör Lars-Inge Sjöqvist. Efter transaktionen äger Lars-Inge Sjöqvist, personligen och via bolag, 848 000 A-aktier och 195 900 B-aktier motsvarande 4,28% av kapitalet och 8,68% av rösterna. Jonas Ehinger äger, genom bolag, efter transaktionen 20 000 B-aktier. Transaktionen gjordes till ett pris om 18,64 SEK per aktie motsvarande genomsnittlig aktiekurs under perioden 6-17 maj 2019.


Gapwaves delårsrapport januari-mars 2019: Starkt första kvartal med genombrott inom automotive och lansering av högeffekts 5G-antenn

Gapwaves omsättning under perioden januari-mars 2018 uppgick till 1,3 mkr (0,6 mkr). Ökningen i omsättning förklaras av de kundfinansierade avtal för utveckling av antenner till bilradar som ingåtts i såväl 2018 som under 2019. Kvartalets viktigaste händelse var det utvecklingsavtal om ca 5 mkr som tecknades med en av världens största underleverantörer till bilindustrin. Avtalet innebär kundspecifik utveckling av antenner baserade på Gapwaves vågledarteknologi och kan vid positivt utfall leda till miljonvolymer i ett senare skede.Kommuniké från årsstämma 2019 i Gapwaves AB

Vid Gapwaves AB:s årsstämma den 26 april 2019, fattades nedanstående beslut.


Gapwaves lanserar 77 GHz vågledarantenn för bilradar

Som ett resultat av satsningen inom Automotive och efterfrågan på bättre antenner till bilradar lanserar Gapwaves en 77 GHz vågledarbaserad referensantenn för bilradar. Antennen visar kraftigt förbättrad prestanda i form av detekteringsområde, räckvidd och värmeavledning för komponenter jämfört med kretskortbaserade antenner som används i dagens bilradar. Referensantennen är designad med standardiserad vågledaranslutning för att kunna testas och verifieras av ett flertal underleverantörer som utvecklar bilradar till fordonsindustrin.


Gapwaves publicerar årsredovisning för 2018

Gapwaves årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas.


Gapwaves receives design contract for automotive radar antenna

Following the prototype development contract signed in December 2018, Gapwaves has signed a design agreement for further development of antennas for 77GHz automotive radar with the same customer. The agreement is a continuation of the development of antenna prototypes that has been delivered to a Tier 1 supplier to the automotive industry. The total order value is estimated to ca 5 MSEK with expected delivery during the second quarter 2019.


Gapwaves har ingått designavtal för bilradar - uppföljning på order från december 2018

Som uppföljning på den prototyporder som tecknades under december 2018 har Gapwaves ingått ett designavtal för fortsatt utveckling av antenner till 77GHz bilradar. Avtalet syftar till vidareutveckling av de antennprototyper som tidigare levererats till en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så kallad Tier 1 underleverantör. Totalt ordervärde uppgår till ca 5 mkr med förväntad leverans under andra kvartalet 2019.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

- Detta pressmeddelande är en uppdatering på pressmeddelande distribuerat 26 mars 2019 kl 8:30. Uppdateringen består av kontaktuppgifter till bolaget och till bolagets Certified Adviser - 

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 14:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär