Bidrag från Vinnova till Chalmers för Capped Bowtie juni 2017

Professor Jian Yang på Chalmers Tekniska Högskola har blivit tilldelad ett bidrag på 4 MSEK från Vinnova för att utveckla Smart Capped Bowtie för att ytterligare integreras och industrialiseras i mm-Wave 5G system.

Professor Jian Yang på Chalmers Tekniska Högskola har blivit tilldelad ett bidrag från Vinnova för Smartare Elektroniksystem med projektet "Smart Bowtie: PCB/LTCC/Silicon Based UWB mm-Wave Smart Capped Bowtie Array for 5G Communication Systems". Bidraget är 4 MSEK under två år från Vinnova till Chalmers. Den största partnern i projektet är Gapwaves AB som har ett patent på Capped Bowtied antenna och kommer bidra med cirka 1,5 MSEK till projektet. Andra partners inkluderar Ericsson, Sony Mobile, LEAX Arkivator Telecom samt MC2 på Chalmers. Målet är att utveckla Smart Capped Bowtie teknologin, generera och karaktärisera prototyper för industrin för att ytterligare integreras och industrialiseras i mm-Wave 5G system.

Göteborg 16 juni 2017

För mer information, besök Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är bland annat radiolänkar inom telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves publicerar prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 152 MSEK

Årsstämman i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") beslutade den 11 april 2018 att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 152 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30,6 MSEK (tillsammans "Erbjudandet"). Styrelsen i Gapwaves har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och publicerats på Pareto Securities AB:s hemsida. I prospektet återfinns vissa finansiella uppgifter per den 28 februari 2018 hänförliga till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som tidigare inte har offentliggjorts.


Kommuniké från årsstämman i Gapwaves

Årsstämman 2018 i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") hölls idag den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Gapwaves genomför en företrädesemission om 152 MSEK, garanterad till 110 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30,6 MSEK

Sammanfattning

  • Styrelsen i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 8 964 255 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
  • Teckningskursen uppgår till 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid en fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om 152 MSEK, före avdrag för tranasaktionskostnader.
  • Styrelsen har vidare beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 1 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen resulterar i en total likvid om ytterligare upp till cirka 30,6 MSEK. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 38 procent av antalet aktier och cirka 10 procent av antalet röster i Bolaget.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer primärt att användas för att täcka Bolagets kapitalbehov, utöver kostnader som kompenseras av intäkter från kundprojekt, samt investeringar inom affärsområdena Telekom, Automotive och Mobiltelefoni. Eventuell ytterligare likvid från Övertilldelningsoptionen kommer att användas för att accelerera utveckling av prototyper inom affärsområdet Mobiltelefoni.
  • Bolagets största aktieägare Kildal Antenn AB ("Kildal") har åtagit sig att, utan vederlag, överföra de teckningsrätter som Kildal ej avser teckna B-aktier för i Företrädesemissionen till Pareto Securities AB. Ett antal svenska institutioner, däribland Alfred Berg och Atlant Fonder, har åtagit sig att ta över och utnyttja en del av Kildals teckningsrätter för att teckna B-aktier i Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 26 MSEK. Pareto Securities AB kommer att administrativt hantera överlåtelsen av teckningsrätterna.
  • Gapwaves styrelse, ledning och Kildal (av sina kvarvarande teckningsrätter) tillsammans med en större aktieägare har åtagit sig att teckna B-aktier för ytterligare 5,6 MSEK.
  • Därutöver har ett garantikonsortium åtagit sig att, under vissa villkor, teckna nya B- aktier för upp till cirka 79 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar dessa tecknings- och garantiåtaganden 110 MSEK eller cirka 72 procent av de nya B-aktierna som erbjuds i Företrädesemissionen.
  • Styrelsen har idag offentliggjort kallelse till årsstämman att hållas den 11 april 2018 , bland annat för godkännande av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Kallelse till årsstämma i Gapwaves

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49, 402 25 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.


Gapwaves inleder en förstudie med MobilityXlab kring antenner för bilradar

Gapwaves och MobilityXlab har inlett en förstudie i syfte att förstå krav och möjligheter med en gapvågledarbaserad antennlösning för bilradar. När förstudien är slutförd är ambitionen att utveckla en bilradarprototyp för tester och verifiering i verklig miljö. Bakom MobilityXlab står Autoliv, CEVT, Ericsson, Volvo Car Group, Volvo Group och Zenuity. Lindholmen Science Park står som värd för satsningen.

Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2017

Gapwaves har under året gått från ett start-up till ett företag som verkligen kan vara med och göra skillnad inom framtidens trådlösa kommunikation. Gapwaves växte under 2017 från 3 till 15 anställda och relationer och NDA-avtal har etablerats med flera stora systemleverantörer inom telekom samt med tillverkare av bilradar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt för en global systemleverantör och under början av 2018 startades ytterligare projekt inom telekom. Distributörsavtal har tecknats med fyra återförsäljare av Gapwaves produkter på de kinesiska, japanska, koreanska och italienska marknaderna.


Gapwaves presenterar ny affärsstrategi koncentrerad till tre affärsområden

Styrelsen för Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har beslutat att anta en ny affärsstrategi baserad på Bolagets gapvågledarteknologi och de patent som är knutna till teknologin. Drivet av tillväxten inom datakommunikation i kombination med generationsskiftet från dagens 4G-nät till 5G-nät förväntas efterfrågan öka på såväl aktiva antenner som nya affärsmöjligheter. Med ambitionen att nå en central roll i denna förväntade utveckling avser Gapwaves att positionera sig som innovativ och oberoende komponentleverantör. Inom ramen för den nya affärsstrategin kommer Gapwaves att fokusera på tre tydliga affärsområden; telekom, automotive och mobiltelefoni, där varje affärsområde kännetecknas av sina egna unika möjligheter och utmaningar. Mot bakgrund av den nya strategin kommer styrelsen för Gapwaves att utvärdera olika alternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansieringsbehov.


Gapwaves har än en gång uppnått "Seal of Excellence" för ansökan om finansiering inom Horizon 2010

Gapwaves lämnade den 18 oktober i år in en ansökan om finansiering till programmet SME instrument phase 2 inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits om att bolaget erhållit EU-kommissionens "Seal of Excellece", men att stöd ej erhållits. Gapwaves placerade sig på plats 26 av 476 sökanden.


Möt Gapwaves i Stockholm 23 november och i Göteborg 27 november

Gapwaves kommer att medverka vid RedEye Technology Seminar i Stockholm 23 november och på Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg 27 november.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: