Gapwaves delårsrapport april-juni 2018 Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med syfte att utveckla en komplett bilradarenhet.


Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital ökar med 388 235,28 SEK, från 1 075 710,66 SEK till 1 463 945,94 SEK.


Gapwaves offentliggör tilläggsprospekt

Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har, med anledning av att Bolaget den 2 maj 2018 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2018, upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av B-aktier med företrädesrätt i Gapwaves som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2018 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 maj 2018 och är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.


Gapwaves huvudägare Kildal Antenn aviserar ökad teckning i företrädesemissionen

Gapwaves huvudägare Kildal Antenn, som äger cirka 31,6 procent av de utestående aktierna och 60,1 procent av rösterna i Bolaget före genomförandet av företrädesemissionen, hade inför företrädesemissionen åtagit sig att teckna B-aktier till ett värde om 0,6 MSEK. Kildal Antenn har nu aviserat att man beslutat att utöka sin aktieteckning från 0,6 MSEK till 6,2 MSEK i företrädesemissionen. B-aktierna tecknas med stöd av teckningsrätter. Gapwaves styrelseledamot Cécile Schilliger och VD Lars-Inge Sjöqvist är styrelseledamot respektive VD i Kildal Antenn.


Gapwaves delårsrapport januari-mars 2018 Nya projekt och ökande intäkter

Gapwaves omsättning ökade under perioden januari-mars 2018 till 0,6 mkr (0 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som påbörjats inom telekom och automotive. Intäkterna förväntas öka i kommande kvartal i takt med att pågående utvecklingsprojekt färdigställs och nya ingås. Utöver detta gav Mobile World Congress i Barcelona under februari mycket god respons vilket lett till ökat intresse för Gapwaves teknologier för 5G och bilradar samt till ett positivt offertläge för Gapwaves E-band punkt-till- punkt antenn där leveranser till kund förväntas starta under andra halvåret 2018.Gapwaves publicerar prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 152 MSEK

Årsstämman i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") beslutade den 11 april 2018 att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 152 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30,6 MSEK (tillsammans "Erbjudandet"). Styrelsen i Gapwaves har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och publicerats på Pareto Securities AB:s hemsida. I prospektet återfinns vissa finansiella uppgifter per den 28 februari 2018 hänförliga till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som tidigare inte har offentliggjorts.


Kommuniké från årsstämman i Gapwaves

Årsstämman 2018 i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") hölls idag den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Gapwaves genomför en företrädesemission om 152 MSEK, garanterad till 110 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30,6 MSEK

Sammanfattning

  • Styrelsen i Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") har beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 8 964 255 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
  • Teckningskursen uppgår till 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid en fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om 152 MSEK, före avdrag för tranasaktionskostnader.
  • Styrelsen har vidare beslutat att, villkorat av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 1 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 17,0 SEK per B-aktie, vilket vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen resulterar i en total likvid om ytterligare upp till cirka 30,6 MSEK. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 38 procent av antalet aktier och cirka 10 procent av antalet röster i Bolaget.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer primärt att användas för att täcka Bolagets kapitalbehov, utöver kostnader som kompenseras av intäkter från kundprojekt, samt investeringar inom affärsområdena Telekom, Automotive och Mobiltelefoni. Eventuell ytterligare likvid från Övertilldelningsoptionen kommer att användas för att accelerera utveckling av prototyper inom affärsområdet Mobiltelefoni.
  • Bolagets största aktieägare Kildal Antenn AB ("Kildal") har åtagit sig att, utan vederlag, överföra de teckningsrätter som Kildal ej avser teckna B-aktier för i Företrädesemissionen till Pareto Securities AB. Ett antal svenska institutioner, däribland Alfred Berg och Atlant Fonder, har åtagit sig att ta över och utnyttja en del av Kildals teckningsrätter för att teckna B-aktier i Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 26 MSEK. Pareto Securities AB kommer att administrativt hantera överlåtelsen av teckningsrätterna.
  • Gapwaves styrelse, ledning och Kildal (av sina kvarvarande teckningsrätter) tillsammans med en större aktieägare har åtagit sig att teckna B-aktier för ytterligare 5,6 MSEK.
  • Därutöver har ett garantikonsortium åtagit sig att, under vissa villkor, teckna nya B- aktier för upp till cirka 79 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar dessa tecknings- och garantiåtaganden 110 MSEK eller cirka 72 procent av de nya B-aktierna som erbjuds i Företrädesemissionen.
  • Styrelsen har idag offentliggjort kallelse till årsstämman att hållas den 11 april 2018 , bland annat för godkännande av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: