Möjlighet till förhandsröstning Free2move Holding AB:s årsstämma 7 maj 2020 kl 14.00

Förhandsröstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman 7 maj 2020 kl 14.00 genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen.

Free2move Holding AB vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja möjligheten till förhandsröstning (se även "Försiktighetsåtgärder med anledning av virusutbrottet Covid-19" nedan).

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på https://investor.free2move.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara Free2move Holding AB tillhanda senast den 4 maj 2020 kl. 17.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till bolagets adress Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till "holding@free2move.se".

Försiktighetsåtgärder med anledning av virusutbrottet Covid-19
Med anledning av risk för spridning av coronaviruset har Free2move Holding AB beslutat att, vid bolagsstämman, vidta följande försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för spridning:
- Inregistrering sker från klockan 13.30.
- Ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till bolagsstämman.
- Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen kommer att begränsas.
- Tillåta förhandsröstning i enlighet med vad som anges ovan under "Förhandsröstning".

Härmed uppmanas aktieägare som tillhör en riskgrupp eller som upplever sjukdoms-symptom, av vad slag det än må vara, att avstå från deltagande på bolagsstämman och istället förhandsrösta alternativt rösta genom ombud enligt ovan beskrivet förfarande. Samtliga närvarande aktieägare och ombud ombeds vidta egna försiktighetsåtgärder och vara uppmärksamma i syfte att undvika smittspridning. Free2move Holding AB följer noga utvecklingen av smittspridningen. Samtliga som avser att delta på bolagsstämman ombeds hålla sig uppdaterande kring eventuella ytterligare åtgärder. Eventuell ytterligare information kring formerna för bolagsstämmans genomförande kan komma att göras tillgänglig på bolagets webbplats, "www.free2move.se".

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 12 juni 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.


Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 7 maj 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet till en liten del understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Delårsrapport kvartal 1 2020 - Free2Move Holding AB

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.
Free2move Holding publicerar årsredovisning 2019

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2019.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 7 maj 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted