Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

VD kommentar Q3 2019

Under Q3 har vi arbetat med att flytta vårt erbjudande uppåt i värdekedjan genom att rikta vår försäljning mot en förädlad servicetjänst till fastighetsmarknaden.

Som ett led i denna förädling anställdes som tidigare meddelat Jan Ström som VD på dotterbolaget Free2Move AB den 1 oktober. Samtidigt började även Patrik Malm som marknads-och försäljningschef. Båda kommer närmast från samma positioner på LeaseGreen. Båda har gedigna erfarenheter av sälj- och marknadsföring från fastighetsbranschen och facility management.

Paketeringen av vårt kunderbjudande är nu testat och klart. Erbjudandet fördelas på fyra servicepaket som alla har till uppgift att förbättra en fastighetsägares driftnetto.

Erbjudandet kan enklast förklaras på följande sätt;

"Free2move sänker fastighetsägarens energiförbrukning i sina fastigheter genom smart uppkoppling och en besparingsfinansierad optimeringsmodell. Genom att förena människa och teknik skapas en ökad grad av automatisering". Responsen har varit mycket positiv på de kundmöten vi haft för att "testa" hållbarheten i erbjudandena.

Vidare har vi via partners säkerställt styrkan i vår leveransmodell. Vi har genom denna servicepaketering sänkt beslutströskeln hos beställaren men också minimerat risken för denne att genom oss påbörja en snabbare effektivisering och digitaliseringsresa i fastigheterna. Intresset för vår modell tolkar vi som stort då det redan genererat i offert- och prisuppgifter för några av de kunder vi besökt under senhösten.

I redan rapporterade och uteliggande offerter har vissa korrigeringar gjorts och vi inväntar nu svar på dessa.

Vårt utvecklingsprojekt "My Eden" är i sin slutfas och fortlöper enligt plan.

Under året har vi också arbetat för att stärka vårt erbjudande genom strategiska partnerskap och samarbeten med närliggande bolag inom exempelvis molntjänster, analys, visualisering, installation och komponentförsörjning. Detta för att göra det enklare att komma in och bredda vår primära målgrupp inom fastighetsautomation och infrastruktur. Denna strategi kommer vi fortsätta att arbeta med och vi undersöker även möjliga samgåenden med bolag som skulle bredda vår kundbas.

Bolaget har till dato tagit upp lån på sammanlagt 6,5 MSEK från en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB, vilket kontrolleras av Didrik Hamilton, tillika bolagets styrelseordförande och största ägare.

Stockholm 2019-11-22

Leif Syrstad

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Nerladdningsbara filerKommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Free2move Holding AB (publ) den 12 juni 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 12 juni 2020 extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.


Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 7 maj 2020

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet till en liten del understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Delårsrapport kvartal 1 2020 - Free2Move Holding AB

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 (0,1)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-1,3 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-1,5 (-2,2)
  • Orderstock vid periodens slut TSEK 1 642
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,2393 kr (-0,3414) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i augusti 2020.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted