Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Fortsatt tillväxt under årets fjärde kvartal. Venture Building närapå tredubblar omsättningen jämfört med föregående kvartal. Koncernens omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 5 483 TSEK (4 210 TSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Omsättningen i affärsområdet Venture Building ökade med 187% Jämfört med föregående kvartal, till 791 TSEK. Under kvartalet genererade följande fem ventures intäkter: Carmudi Vietnam, SmartBuddy Vietnam, SmartBuddy Sri Lanka, Nordic Coder samt Lasluz.

Stark lönsamhet i Standing Teams med 20,8% EBITmarginal. Affärsområdet Standing Teams uppvisade god lönsamhet under årets sista kvartal som effekt av tillväxt under god kostnadsdisciplin.

Intäkterna i affärsområdet Venture Building närapå tredubblas för andra kvartalet i följd. Den goda tillväxten i Frams ventures fortsatte under årets sista kvartal och intäkterna närapå tredubblades för andra kvartalet i rad och uppgick till 791 TSEK. Affärsmodellen Venture Building syftar till att lansera beprövade affärsmodeller i Sydostasien och hitintills har de lanserade ventures utvecklats enligt plan och samtidigt påvisat ett accelererande tempo av nya individuella tillväxtmöjligheter att vidareutveckla framgent. Med anledning av att existerande ventures är i en uppbyggnadsfas med fokus på tillväxt så påverkas gruppens lönsamhet negativt (EBIT for Venture Building under fjärde kvartalet uppgick till -4 518 TSEK). Framförallt härrör investeringarna till ökade personalkostnader som en naturlig följd av utbyggnaden av personalstyrkan hos etablerade ventures samt nyrekrytering till ännu icke intäktsgenererande ventures.

Två nya ventures initierades under kvartalet enligt plan. I linje med lanseringsplanen initierades två nya ventures under kvartalet. Under fjärde kvartalet signerades ett term sheet om övertagande av DOOL (www.diaconline.vn) som är en ledande bostadsplattform i Vietnam. Bostadsmarknaden har vuxit kraftigt i Vietnam under de senaste åren och DOOL är att Jämföra med svenska Hemnet. Den andra affärsmodellen, Wowmelo (www.wowmelo.com), som initierades var en "pay later" betalningsplattform riktat till e-handlare i Vietnam (likt svenska Klarna).

Offentliggörande av offensiv kapitalanskaffning om 40 MSEK. Under december månad kommunicerade Fram en kapitalanskaffning om 40 MSEK. Kapitalanskaffningen allokeras enbart till Frams utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 31 januari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 7 0 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Fram Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär