Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Christopher Brinkeborn Beselin, Stina Andersson och Mikael Steinbach som ordinarie styrelseledamöter och att omvälja Annika Beselin som styrelsesuppleant, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christopher Brinkeborn Beselin omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med med två normala prisbasbelopp (2020 motsvarar det 94 600 kr, exkl sociala avgifter) till styrelseordföranden och med ett normalt prisbasbelopp (2020 motsvarar det 47 300 kr, exkl sociala avgifter) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Därtill ska ett årligt arvode för arbete som utförs inom ramen för investeringskommittén utgå med 1,5 normala prisbasbelopp (2020 motsvarande 70 950 kr, exkl sociala avgifter) till var och en av medlemmarna. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras med ett totalbelopp som motsvara bruttoarvode plus sociala avgifter. För det arbete som styrelsens ordförande utför, utöver arbetet inom ramen för styrelsen och investeringskommittén, ska ett arvode om 6,5 normala prisbasbelopp utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja BDO Mälardalen AB som revisor med Patrik Spets som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av överlåtelse av sammanlagt 24,9 procent av aktierna i dotterbolaget Fram Venture 9 AB (även känt som EveHR) till två anställda (s.k. Managing Directors eller MD:s) i enlighet med besparingsåtgärderna som offentliggjordes av bolaget den 31 mars 2020

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av sammanlagt 24,9 procent av aktierna i dotterbolaget Fram Venture 9 AB, org.nr 559165-8470 ("Dotterbolaget"). 114 aktier, motsvarande 11,4 procent av aktierna i Dottebolaget, överlåts till till Pawel Gorski och 135 aktier, motsvarande 13,5 procent av aktierna i Dotterbolaget, överlåts till Toby Scregg, samtliga för ett belopp om 50 kronor per aktie. Pawel Gorski och Toby Scregg kommer att reducera sina löner med cirka 80 procent. Denna kostnadsbesparing, som alltså inbegriper överlåtelse av aktier till två nyckelmedarbetare i Dotterbolaget, bedöms vara till fördel för aktieägarna i bolaget då det signifikant reducerar Dotterbolagets löpande behov av kapital under en period då extern finansiering på dotterbolagsnivå förväntas förbli svår att attrahera. Styrelsen bedömer att de förhandlade överlåtelserna, inklusive lönereduktionerna, är marknadsmässiga.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2020/2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Bolaget ska utge högst 115 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 115 000 nya B-aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets VD och CFO.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 11:00 CEST.

För mer information vänligen kontakta:
Max Bergman, CEO
Telefon: +84 70 724 62 16
E-post: max.bergman@wearefram.com.

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.
Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted