Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) 2018

Fram Skandinavien AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning

Beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

Beslutades att fastställa att ingen utdelning skall utgå. Årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsen.

Beslutades att omvälja Christopher Brinkeborn Beselin, Stina Andersson och Mikael Steinbach, samt nyval av Henrik Kvick som ordinarie ledamöter.

Beslutades att välja Annika Beselin som ny styrelsesuppleant.

Beslutades att omvälja Christopher Brinkeborn Beselin till styrelsens ordförande.

Revisor

Beslutades att välja BDO Mälardalen AB som revisor med Patrik Spets som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsordning

Beslutades att anta styrelsens förslag om ny bolagsordning enligt framlagt förslag.

Incitamentsprogram

Beslutades att inrätta ett incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Godkännande av transaktion enligt 16 kap aktiebolagslagen

Beslutades att, godkänna Bolagets överlåtelse av 7,9 procent ägarandel i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp. till VDn i Car Classifieds Vietnam S.C.Sp. operationella dotterbolag (Carmudi Vietnam), för en köpeskilling om 19,17 EUR.

Stockholm den 11 maj 2018

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filerINBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Fram byter likviditetsgarant


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär