KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2019 kl. 09:00 på The Park, Sveavägen 98 2 tr., 113 50 Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 08:45.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2019 (OBS eftersom den 11 maj 2019 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 10 maj 2019 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna dag); och
  • dels anmäla sin avsikt att delta på stämman till Bolaget senast den 13 maj 2019 under adress Fram Skandinavien AB (publ), "Årsstämma", c/o Kapa Förvaltning, Gyllerogatan 1, 233 51 Svedala eller via e-post till niklas.berglund@wearefram.com

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 11 maj 2019 (OBS eftersom den 11 maj 2019 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 10 maj 2019 och registrering behöver därför vara verkställd senast denna dag) och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress c/o Kapa Förvaltning, Gyllerogatan 1, 233 51 Svedala.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende 2018
9. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
12. Val till styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av ändrad bolagsordning
14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2019/2022
15. Beslut om incitamentsprogram för medgrundare till dotterbolag - Syntetiska optioner Serie 2019
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b) - Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Aktieägare representerande cirka 28 procent av aktierna och cirka 35 procent av rösterna föreslår att ett årligt arvode ska utgå med två normala prisbasbelopp (2019 motsvarar det 93 000 kr, exkl sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med ett normalt prisbasbelopp (2019 motsvarar det 46 500 kr, exkl sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därtill ska ett årligt arvode för arbete som utförs inom ramen för investeringskommittén utgå med 1,5 normala prisbasbelopp (2019 motsvarande 69 750 kr, exkl sociala avgifter) till var och en av medlemmarna. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras med ett totalbelopp som motsvara bruttoarvode plus sociala avgifter. Styrelseordförande intensifierar ytterligare sitt arbeta med portföljbolagen i Venture Buildern under 2019. För detta arbete som styrelsens ordförande utför, utöver arbetet inom ramen för styrelsen och investeringskommittén, ska ett arvode om 6,5 normala prisbasbelopp utgå. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Aktieägare representerande cirka 28 procent av aktierna och cirka 35 procent av rösterna föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant samt att Bolaget ska ha en revisor.

Punkt 12 - Val till styrelse och revisor
Aktieägare representerande cirka 28 procent av aktierna och cirka 35 procent av rösterna föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Christopher Brinkeborn Beselin, Stina Andersson och Mikael Steinbach. Vidare föreslås omval av Annika Beselin som styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande föreslås Christopher Brinkeborn Beselin.

Styrelseledamoten Henrik Kvick har avböjt omval för att kunna frigöra mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet, Trottholmen AB.

Aktieägare representerande cirka 28 procent av aktierna och cirka 35 procent av rösterna föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av BDO Mälardalen AB som revisor med Patrik Spets som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om antagande av ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra 5 § i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse
 § 5 Antal aktier, aktieslag och röstvärde
Aktier ska kunna ges ut i två serier, A-aktier samt Baktier. A-aktier ska ha ett röstvärde om tio röster per aktie och B-aktier ska ha ett röstvärde om en röst per aktie. Aktier av varje serie kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Antal aktier ska vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier, aktieslag och röstvärde
Aktier ska kunna ges ut i två serier, A-aktier samt Baktier. A-aktier ska ha ett röstvärde om tio röster per aktie och B-aktier ska ha ett röstvärde om en röst per aktie. Aktier av varje serie kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Antal aktier ska vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagt ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman samt att beslutet biträds av minst 9/10 av de på stämman företrädda B-aktierna och att samtycke till beslutet givits av aktieägare representerande minst 1/2 av samtliga utestående B-aktier i Bolaget.

Punkt 14 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2019/2022
Styrelsen föreslår att årsstämman den 17 maj 2019 i Fram Skandinavien AB (publ), org. nr. 556760-2692, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner Serie 2019/2022

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 115 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 115 000 nya B-aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledningsgruppen i Bolaget (framförallt bolagets CFO & IR-ansvarige), vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 160 procent av värdet per aktie (131,70 kronor) ger värdet 3,68 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan: -0,397 %
Volatiliteten: 28,6 %
Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option: 14,6 %
Utdelningsandel av framtida vinst: 0,0 %
Marknadsvärdet aktien: 82,34 kr

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 maj 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 oktober 2019.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 37 950 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 160 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 3 maj 2019. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 maj 2022 till och med 31 maj 2022 teckna en ny B- aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. De fullständiga villkoren för programmet kommer att publiceras på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling - liksom Bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 115 000 vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,1 procent av aktierna och rösterna baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande 43 300 teckningsoptioner utställda under år 2018 med möjlighet att teckna B-aktier i Bolaget under perioden 11 maj 2021 till 11 augusti 2021 för 124,88 kronor

Kostnader

Teckningsoptionerna emitteras till hälften av marknadsvärdet vilket innebär att det kan uppstå sociala avgifter för Bolaget till följd av optionsprogrammet. Dessa förutses maximalt uppgå till 75 000 kronor. Inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas de totala kostnaderna uppgå till högst 200 000 kronor över programmets löptid. Kostnaderna bedöms inte ha någon betydande effekt på företagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis (Optionspartner).

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 - Beslut om incitamentsprogram för medgrundare till dotterbolag - Syntetiska optioner Serie 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman den 17 maj 2019 i Fram Skandinavien ("Bolaget"), beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra incitamentsprogram baserat på syntetiska optioner för anställda medgrundare och andra anställda nyckelpersoner ("Medgrundare") i koncernens nuvarande och framtida dotterbolag. Programmet medför varken någon utspädning i ägandet av dotterbolagen eller av Bolaget utan leder till en kontant utbetalning till optionsinnehavaren vid vissa framtida händelser. Utbetalningen är inte relaterad till Bolagets aktiekurs utan till ett värde på dotterbolaget som bestäms av vissa på förhand uppsatta kriterier. Förslaget antogs av styrelsen i Bolaget den 3 april 2019.

Erbjudandet om förvärv av syntetiska optioner sker enligt följande villkor:

Syntetiska optioner Serie 2019

1. Rätt att förvärva syntetiska optioner ska tillkomma nuvarande eller framtida Medgrundare till koncernens dotterbolag.
2. Optionerna emitteras genom att avtal ingås mellan Bolaget och Medgrundaren.
3. Optionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black- Scholes-modellen.
4. En option ska ge optionsinnehavaren en rätt att från Bolaget erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av utvecklingen av det aktuella dotterbolagets värde fastställt enligt en på förhand beslutad värderingsmodell mellan parterna.
5. Penningbeloppet ska endast utgå om Bolaget genomför en transaktion som innebär ett kassaflöde till Bolaget som är större än det utbetalda penningbeloppet.
6. Penningbeloppet ska, totalt för samtliga utfärdade optioner i ett dotterbolag, vara mindre än vad som motsvarar en simulerad ägarandel i dotterbolaget på 10 procent.
7. Löptiden på en option ska vara tre år. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att förlänga löptiden.
8. Optionerna ska vara fritt överlåtbara men Bolaget ska ha en förköpsrätt till marknadsvärde vid överlåtelse eller om Medgrundarens anställning upphör i dotterbolaget.
9. Optionerna ska intjänas successivt över optionens löptid.

Motivet till att införa programmet är att stimulera Medgrundare att verka för ökningen i dotterbolagens värden vilket styrelsen bedömer viktigt för hela koncernens värdeutveckling.

Majoritetskrav

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner, som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisning och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens och aktieägares förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Kapa Förvaltning, Gyllerogatan 1, 233 51 Svedala och på Bolagets webbplats, www.corporate.wearefram.com, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Uppsala i april 2019

Fram Skandinavien AB (publ)
Styrelsen

Nerladdningsbara filer

INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2019 kl. 09:00 på The Park, Sveavägen 98 2 tr., 113 50 Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 08:45.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN ONLINEMARKNADSPLATS FÖR HEMFÖRBÄTTRINGSPRODUKTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplattform vars syfte är att koppla samman köpare och säljare av hemförbättringsprodukter i Vietnam (dvs. ett s.k. online marketplace).INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN ONLINEPLATTFORM FÖR AUKTIONER I VIETNAM MED INRIKTNING PÅ FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE PRODUKTER

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en plattform vars syfte är att sälja begagnade produkter online i Vietnam.


FRAM^S OFFENSIVA FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD - TECKNADES TILL 169 PROCENT

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2019. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 169,2 procent och Bolaget tillförs därmed totalt 25,2 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär