Fram^s fokus på att hitta founders med rätt långsiktig potential leder till reviderade estimat för omsättningen 2019

Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram" eller "Bolaget") har i samband med konsolideringsarbetet av årets andra kvartal beslutat att revidera sina estimat för gruppomsättningen för helåret 2019E från 78 MSEK till ett intervall om 25-40 MSEK (exklusive förvärv). Detta beror framförallt på att Bolaget ytterligare höjt sina krav på befintliga founders samt de som nyrekryteras, varför uppstarten av ett antal ventures tagit längre tid än väntat. Den tidigare estimerade gruppomsättningen förväntas därför förskjutas framåt i tiden.

Under det andra kvartalet 2019 har de olika affärsmodellerna inom Venture Building emellertid fortsatt att utvecklas i positiv riktning och nettoomsättningen för Venture Building ökade med +126% jämfört med föregående kvartal, till 2,1 MSEK (ca. 20 gånger högre än samma kvartal föregående år).

Bolaget bedömer inte att den reviderade kortsiktiga omsättningen i Venture Building har en signifikant inverkan på det medel- och långsiktiga värdet av Venture Building-portföljen då det byggts skalbara affärsmodeller som möjliggör stark tillväxt samtidigt som kortsiktig omsättning ensamt sällan utgör basen för värderingen av ventures i tidiga faser. För 2020E estimerar Bolaget kunna nå en omsättning för gruppen om 50-100 MSEK. Bolaget ser att det är lämpligt att arbeta med bredare spann i sina omsättningsestimat framgent för att bättre återspegla den förhöjda osäkerhet som alltid föreligger i prognoser kring bolags kortsiktiga omsättning i mycket tidiga utvecklingsfaser. Bolagsgruppen är fortsatt välkapitaliserad med ca. 63 MSEK likvida medel, vilket är högre än i tidigare plan (bland annat tack vare lägre kostnadsbas än planerat) och möjliggör både förvärv samt extra investeringar i existerande bolagsportfölj. 

Substansvärdet för Fram bestäms i nuläget med hjälp av värderingsmultiplar för noterade jämförelsebolag som appliceras på den förväntade framtida omsättningen för bolagen inom Fram - vilket, baserat på 2020E, uppgår till 61-120 kronor per Fram-aktie (per 30 juni 2019). Emellertid uppvisar Frams ventures en signifikant högre tillväxttakt än de noterade jämförelsebolagen, vilket inte reflekteras fullvärdigt i de värderingsmultiplar som nu använts vid beräkningen av substansvärdet. Framgent kommer Fram söka tydliggöra detta värde genom att även delge värderingsmultiplar från externa transaktioner i bolag i jämförbara utvecklingsfaser (som ofta är 2-10 gånger högre än mogna noterade bolag). Denna metod kommer således sannolikt att påvisa ett högre substansvärde än det som angetts hitintills. 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Stockholm den 22 juli 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filer

INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Fram byter likviditetsgarant
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär