Fram^s fokus på att hitta founders med rätt långsiktig potential leder till reviderade estimat för omsättningen 2019

Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram" eller "Bolaget") har i samband med konsolideringsarbetet av årets andra kvartal beslutat att revidera sina estimat för gruppomsättningen för helåret 2019E från 78 MSEK till ett intervall om 25-40 MSEK (exklusive förvärv). Detta beror framförallt på att Bolaget ytterligare höjt sina krav på befintliga founders samt de som nyrekryteras, varför uppstarten av ett antal ventures tagit längre tid än väntat. Den tidigare estimerade gruppomsättningen förväntas därför förskjutas framåt i tiden.

Under det andra kvartalet 2019 har de olika affärsmodellerna inom Venture Building emellertid fortsatt att utvecklas i positiv riktning och nettoomsättningen för Venture Building ökade med +126% jämfört med föregående kvartal, till 2,1 MSEK (ca. 20 gånger högre än samma kvartal föregående år).

Bolaget bedömer inte att den reviderade kortsiktiga omsättningen i Venture Building har en signifikant inverkan på det medel- och långsiktiga värdet av Venture Building-portföljen då det byggts skalbara affärsmodeller som möjliggör stark tillväxt samtidigt som kortsiktig omsättning ensamt sällan utgör basen för värderingen av ventures i tidiga faser. För 2020E estimerar Bolaget kunna nå en omsättning för gruppen om 50-100 MSEK. Bolaget ser att det är lämpligt att arbeta med bredare spann i sina omsättningsestimat framgent för att bättre återspegla den förhöjda osäkerhet som alltid föreligger i prognoser kring bolags kortsiktiga omsättning i mycket tidiga utvecklingsfaser. Bolagsgruppen är fortsatt välkapitaliserad med ca. 63 MSEK likvida medel, vilket är högre än i tidigare plan (bland annat tack vare lägre kostnadsbas än planerat) och möjliggör både förvärv samt extra investeringar i existerande bolagsportfölj. 

Substansvärdet för Fram bestäms i nuläget med hjälp av värderingsmultiplar för noterade jämförelsebolag som appliceras på den förväntade framtida omsättningen för bolagen inom Fram - vilket, baserat på 2020E, uppgår till 61-120 kronor per Fram-aktie (per 30 juni 2019). Emellertid uppvisar Frams ventures en signifikant högre tillväxttakt än de noterade jämförelsebolagen, vilket inte reflekteras fullvärdigt i de värderingsmultiplar som nu använts vid beräkningen av substansvärdet. Framgent kommer Fram söka tydliggöra detta värde genom att även delge värderingsmultiplar från externa transaktioner i bolag i jämförbara utvecklingsfaser (som ofta är 2-10 gånger högre än mogna noterade bolag). Denna metod kommer således sannolikt att påvisa ett högre substansvärde än det som angetts hitintills. 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

Stockholm den 22 juli 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 70 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations-ansvarig
Telefon: +46 72 509 31 17
E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Nerladdningsbara filerFram byter likviditetsgarant
Fram^ expanderar den digitala utbildningsplattformen, Lasluz, till Thailand

Investeringskommittén i Fram Skandinavien AB ("Fram^") har under en tid utvärderat expansion av existerande affärsmodeller till nya marknader i Sydostasien och har idag beslutat att expandera Lasluz till Thailand. Lasluz är en affärsmodell som matchar unga elever med marknadens bästa privatlärare inom både akademiska och praktiska ämnen. Eftersom många grundläggande strukturer i utbildningsmarknaden i Thailand till stor del liknar de i Vietnam, ser Fram^ starka fundament för en geografisk expansion in i landet. Produkter och processer som idag används på den vietnamesiska marknaden kommer att kunna nyttjas i expansionen till Thailand.


Fram^ operational investor newsletter, H1 2019

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/#press_releases) 

It has been an intense year so far with a range of new ventures ramping up to full speed and a broad lineup of talents from almost 10 countries joining. It is never easy to preserve tight-knitted company culture in a fast-growing organization, but to date we feel the fram^ culture has been well-preserved even during this period of rapid expansion. We have had a lot of activity in both of our main business areas, Standing Teams and Venture Building, but also on the group level. In February the group completed a ca. 40 MSEK fundraising (169 percent subscribed). During the spring, we also added Niklas Berglund, Group CFO, to our senior management team. On top of all this, during last month,  we had the privilege of hosting a discussion forum on Swedish-Vietnamese company building with Her Royal Highness (HRH) Crown Princess Victoria and HRH Prince Daniel of Sweden in the fram^ offices in Ho Chi Minh City. Shortly thereafter we hurried to Stockholm to host our 2019 AGM, which turned out well-attended.


INVESTERINGSKOMMITTÉN I FRAM^ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN DIGITAL MARKNADSPLATS FÖR BRÖLLOP SAMT BRÖLLOPSRELATERADE PRODUKTER OCH TJÄNSTER I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") inleder nu arbetet med att bygga en onlineplatform för bröllopsrelaterade produkter och tjänster i Vietnam (ett s.k. online marketplace).


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 17 maj 2019

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär