Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport april - juni 2020

Sammanfattning av kvartalet

Gruppens intäkter för det andra kvartalet uppgick till 8 626 TSEK (motsvarande en tillväxt om +5% jämfört med samma period föregående år), varav nettoomsättningen uppgick till 7 603 TSEK och övriga rörelseintäkter till 1 022 TSEK. Nettoomsättningen ökade med +17% jämfört med det andra kvartalet 2019.

Konsekvenserna av Vietnams och omvärldens restriktioner för att begränsa spridningen av Covid-19 har haft en tydlig påverkan på intäkter och resultat under andra kvartalet. Under framförallt april, men även till viss del under maj, var stora delar av Vietnam nedstängt med omfattande restriktioner, vilket påverkade Fram^ och dess ventures negativt. Även Standing Teams påverkades till betydande utsträckning av den negativa utvecklingen i omvärlden - framförallt verksamhetens europeiska kunder fick problem under mars-maj. En liknande effekt kunde även märkas i inledande nykund-dialoger som plötsligt pausades. Även om spridningen av viruset och dess effekter på den lokala ekonomin varit något mildare i Vietnam än i övriga världen, har Covid-19 medfört en ökad allmän försiktighet, vilket i sin tur lett till att lokal efterfrågan påverkats negativt. Många företag har återgått till normal verksamhet och trenden i Vietnam är allt mer positiv, även om internationella reserestriktioner kvarstår.

Ledningsgruppen arbetar fortsatt aktivt med att hitta möjliga förvärvsobjekt. Under kvartalet genomfördes tre djupare så kallade förvärvsgranskningar (eng. due diligence) av vietnamesiska IT-bolag. Dessvärre identifierades under samtliga av dessa granskningsprocesser alltför betydande riskfaktorer hos målbolagen (t.ex. högre kundkoncentration än förväntat), varför ledningsgruppen valde att avbryta dessa processer och istället fokusera på andra mer robusta förvärvsobjekt. Totalt under kvartalet har Bolaget utvärderat ca. 30 möjliga förvärvsobjekt.

I ett antal av portföljbolagen har arbetet med att resa externt kapital fortlöpt under kvartalet. För tillfället förs dialoger med möjliga investerare för ett antal av Venture Builderns portföljbolag. Under kvartalet presenterade externa investerare indikativa bud om att förvärva andelar i två av portföljens bolag, men investeringskommitén ansåg emellertid att erbjudandena inte var tillräckligt attraktiva för Fram^s aktieägare och avböjde därför buden. Noterbart är att lokala investerare i privata digitala bolag i Sydostasien nu generellt är betydligt mer försiktiga till följd av corona-pandemin, vilket försvårar kapitalanskaffningar på dotterbolagsnivå för tillfället.

Kostnadsbesparingarna som implementerades under slutet av första kvartalet har medfört lägre kostnader. Bolaget fortsätter att arbeta med målsättningen att kontinuerligt förbättra lönsamheten i samtliga dotterbolag inom gruppen.

Per sista juni uppgick kassan till ca. 44 MSEK och Fram^ avser att framförallt använda dessa likvida medel till eventuella förvärv samt tilläggsinvesteringar i Venture Buildern.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Max Bergman, VD

Telefon: +84-70 724 6216

E-post: max.bergman@wearefram.com

Niklas Berglund, CFO & Investor Relations ansvarig

Telefon: +46 72 509 31 17

E-post: niklas.berglund@wearefram.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, ca@mangold.se

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 75 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.


Kommuniké från årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Fram Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Fram Skandinavien AB (publ), org.nr 556760-2692 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 09:45.
INBJUDAN TILL 2020 KAPITALMARKNADSDAG

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^", "Bolaget") har med anledning av det nya året det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 16:e mars 2020. Presentationen kommer att hållas via video från Ho Chi Minh City, Vietnam, med att fokus på operationell uppdatering av dotterbolagen inom affärsområdet Venture Building. Däreutöver kommer även Q&A-session hållas, baserat på de frågor som skickats in till Bolaget på förhand (senast den 28 februari 2020).


Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet före förväntat rapportdatum eftersom rapporten sammanställdes snabbare än enligt planerat tidsschema.

För helåret 2019 har Fram^ utvecklats enligt plan och de icke-reviderade intäkterna uppgick till ca. 35 MSEK och omsättningen uppgick till ca. 29 MSEK, vilket motsvarar en tillväxttakt om +86% respektive +66%.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted