Fram Skandinavien AB bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport

Fortsatt tillväxt under årets fjärde kvartal. Venture Building närapå tredubblar omsättningen jämfört med föregående kvartal. Koncernens omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 5 483 TSEK (4 210 TSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Omsättningen i affärsområdet Venture Building ökade med 187% Jämfört med föregående kvartal, till 791 TSEK. Under kvartalet genererade följande fem ventures intäkter: Carmudi Vietnam, SmartBuddy Vietnam, SmartBuddy Sri Lanka, Nordic Coder samt Lasluz.

Stark lönsamhet i Standing Teams med 20,8% EBITmarginal. Affärsområdet Standing Teams uppvisade god lönsamhet under årets sista kvartal som effekt av tillväxt under god kostnadsdisciplin.

Intäkterna i affärsområdet Venture Building närapå tredubblas för andra kvartalet i följd. Den goda tillväxten i Frams ventures fortsatte under årets sista kvartal och intäkterna närapå tredubblades för andra kvartalet i rad och uppgick till 791 TSEK. Affärsmodellen Venture Building syftar till att lansera beprövade affärsmodeller i Sydostasien och hitintills har de lanserade ventures utvecklats enligt plan och samtidigt påvisat ett accelererande tempo av nya individuella tillväxtmöjligheter att vidareutveckla framgent. Med anledning av att existerande ventures är i en uppbyggnadsfas med fokus på tillväxt så påverkas gruppens lönsamhet negativt (EBIT for Venture Building under fjärde kvartalet uppgick till -4 518 TSEK). Framförallt härrör investeringarna till ökade personalkostnader som en naturlig följd av utbyggnaden av personalstyrkan hos etablerade ventures samt nyrekrytering till ännu icke intäktsgenererande ventures.

Två nya ventures initierades under kvartalet enligt plan. I linje med lanseringsplanen initierades två nya ventures under kvartalet. Under fjärde kvartalet signerades ett term sheet om övertagande av DOOL (www.diaconline.vn) som är en ledande bostadsplattform i Vietnam. Bostadsmarknaden har vuxit kraftigt i Vietnam under de senaste åren och DOOL är att Jämföra med svenska Hemnet. Den andra affärsmodellen, Wowmelo (www.wowmelo.com), som initierades var en "pay later" betalningsplattform riktat till e-handlare i Vietnam (likt svenska Klarna).

Offentliggörande av offensiv kapitalanskaffning om 40 MSEK. Under december månad kommunicerade Fram en kapitalanskaffning om 40 MSEK. Kapitalanskaffningen allokeras enbart till Frams utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 31 januari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84 7 0 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550 

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08:00 CET

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Fram Skandinavien AB bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport


FRAM^ OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM OCH INFORMERAR OM INVESTERARTRÄFF

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 - 15 februari 2019.


Fram^ förstärker ledningsgruppen med ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har utsett Niklas Berglund till ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations i koncernens ledningsgrupp. Niklas Berglund tillträder rollen med start den 1 februari 2019 och efterträder därmed Stefan Di Rolfo. Stefan Di Rolfo fortsätter som redovisningsansvarig inom Fram^.


FRAM^S INVESTERINGSKOMMITTÉ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN "PAY LATER" BETALNINGSPLATTFORM FÖR E-HANDLARE I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har sedan ett par månader tillbaka arbetat på en pilotplattform av en så kallad "pay later" betalningslösning (jämför svenska "Klarna") i samarbete med en e-handlare inom mode i Vietnam. Pilotplattformen är live den här veckan och har per idag registrerat sin första transaktion. Denna viktiga milstolpe utgör således startskottet för arbetet med att skala upp plattformen från en pilot, till att bli Fram^s tionde venture sedan börsintroduktionen i oktober 2017.


FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK - framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.


INBJUDAN TILL KAPITALMARKNADSDAG OCH OFFENTLIGGÖRANDE NAV (NET ASSET VALUE) PER AKTIE

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har med anledning av den nyligen inträffade ettårsdagen av affärsområdet "Venture Builder" det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 5:e december 2018. Presentationen kommer att hållas via videolänk från Ho Chi Minh City, Vietnam, med en efterföljande publicering av svar på Q&A kl 08.00 svensk tid den 7e december (baserat på de frågor som inkommit i direkt anslutning till presentationen). Presentationsmaterialet inför presentationen offentliggörs redan idag i och med detta pressmeddelande.


NORDIC CODER INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED GRAB VIETNAM FÖR REKRYTERING AV KURSDELTAGARE

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") dotterbolag Nordic Coder har idag tecknat ett strategiskt partnerskap med Grab Vietnam (https://www.grab.com/vn/en/) om att förse dem med duktiga IT- utvecklare efter avslutade kurser. Grab är Sydostasiens ledande "ride hailing"-bolag och räknas som en av regionens mest attraktiva digitala arbetsgivare. Grab förvärvade tidigare i år samtliga aktier i Ubers sydostasiatiska verksamhet - gruppen värderas idag till ca. 10 miljarder USD.


FRAM^ TECKNAR AVTAL OM POTENTIELLT FÖRVÄRV AV LEDANDE BOSTADSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknar ett s.k. Term Sheet ("Avtalet") om att förvärva bostadssajten Dia Oc Online Corporation ("DOOL") - ett strategiskt viktigt steg in i den snabbt växande bostadssektorn i Vietnam. DOOL har funnits sedan 2007 och innehar en tredjeplats på den lokala marknaden för bostadsannonser online.


fram^ quarterly operational investor letter #2 - Q4 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: