FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK - framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Bakgrund och motiv
Bolaget är redan innan nyemissionerna välkapitaliserat med över 30 MSEK likvida medel på balansräkningen per senaste kvartalsrapporten. I linje med tidigare kommunicerad plan är Bolagets likvida medel allokerade för respektive ventures första 24 månaders tillväxt. Dessa ventures utveckling fortsätter alltjämt som planerat i termer av investeringsbehov under sina respektive första 24 månaders utveckling. Det föreligger alltså inget ytterligare eller oförutsett kapitalbehov. 

Föreliggande kapitalisering är därför uteslutande offensiv och kommer (i linje med vad som också kommunicerats vid kapitalmarknadsdagen tidigare under december 2018) användas som tillväxtkapital för ett antal utvalda ventures som bedöms besitta förutsättningar för en särskilt god utökad värdeökningspotential. Kapitalanskaffningen möjliggör även expansiva förvärv där Fram^ endera kan starta om befintliga digitala verksamheter, alternativt genomföra en digital transformation och/eller geografisk expansion av etablerade bolag med undervärderad kassaflödespotential.

"Denna kapitalanskaffning allokeras enbart till Fram^s utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures. Det känns mycket roligt att kunna genomföra en rent offensiv emission i en marknad där mer defensiva emissioner förekommer.", säger Christopher Brinkeborn Beselin, styrelseordförande, Fram^.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Fram^ har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 40 MSEK, dels genom en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK, dels genom en Företrädesemission om cirka 25 MSEK, före emissionskostnader.
  • Den riktade emissionen omfattar 250 000 B-aktier och riktas till Lennart Skoglund. Tecknaren i den riktade emissionen kommer inte att erhålla de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen för Företrädesemissionen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
  • Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2019 är aktieägare i Fram^ har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen. Innehav av sju (7) aktier på avstämningsdagen den 23 januari 2019 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 60 SEK per ny B-aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 1 februari till och med den 15 februari 2019.

Riktad nyemission
Styrelsen i Fram^ har idag, den 13 december 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 250 000 B-aktier, vilka emitteras till kursen 60 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 15 MSEK. Den riktade nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 83 254,06 SEK, från cirka 980 547,67 SEK, till cirka 1 063 801,73 SEK. 

Investerare i den riktade emissionen:

Investerare

Volym (SEK)

Antal B-aktier

Lennart Skoglund

15 000 000

250 000

Totalt

15 000 000

250 000

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets kvalificerade ägande med fler större och långsiktiga ägare samt tillvarata möjligheten att på ett kostnadseffektivt och skyndsamt sätt säkra expansionskapital till utvecklingen av Bolaget enligt ovan. 

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och cirka 6,7 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat efter den riktade emissionen, men före Företrädesemissionen).

Företrädesemissionen
Styrelsen i Fram^ beslutade idag, den 13 december 2018, med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 11 maj 2018, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2019 är aktieägare i Fram^ har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 60 SEK per B-aktie. Teckningstiden löper under perioden 1 - 15 februari 2019. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst cirka 140 077,95 SEK, från cirka 1 063 801,73 SEK (efter den riktade emissionen) till högst cirka 1 203 879,68 SEK (efter den riktade emissionen), genom nyemission av högst 420 634 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 11,6 procent av kapitalet och högst cirka 10,2 procent av rösterna (beräknat efter den riktade emissionen och Företrädesemissionen) men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 25 januari 2019. 

Indikativ tidplan 

21 januari 2019

Sista dag för handel i Fram^-aktien inklusive rätt
att delta i Företrädesemissionen

22 januari 2019

Första dag för handel i Fram^-aktien exklusive rätt
att delta i Företrädesemissionen

23 januari 2019

Avstämningsdag för rätt till deltagande med
företrädesrätt i Företrädesemissionen

25 januari 2019

Memorandum offentliggörs

31 januari 2019

Offentliggörande av Q4 rapport 2018

1 - 15 februari 2019

Teckningsperiod

1 - 13 februari 2019

Handel med teckningsrätter av serie B på
Nasdaq First North

1 februari 2019 (tillsvidare)

Handel med BTA av serie B till dess att
Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen

21 februari 2019

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Fram^ i samband med nyemissionerna.

Stockholm den 13 december 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com 

Max Bergman, VD
Telefon: +84 120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 08:00 CET.

Kort om Fram^
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8-5030 1550.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Fram^. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fram^ kommer endast att ske genom det memorandum som Fram^ kommer att offentliggöra omkring den 25 januari 2019. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Fram^ för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securités Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Fram^ och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Nerladdningsbara filer

Fram Skandinavien AB bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av delårsrapport


FRAM^ OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM OCH INFORMERAR OM INVESTERARTRÄFF

FRAM SKANDINAVIEN AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 1 - 15 februari 2019.


Fram^ förstärker ledningsgruppen med ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har utsett Niklas Berglund till ny Chief Financial Officer & Head of Investor Relations i koncernens ledningsgrupp. Niklas Berglund tillträder rollen med start den 1 februari 2019 och efterträder därmed Stefan Di Rolfo. Stefan Di Rolfo fortsätter som redovisningsansvarig inom Fram^.


FRAM^S INVESTERINGSKOMMITTÉ HAR FATTAT BESLUT OM ATT STARTA EN "PAY LATER" BETALNINGSPLATTFORM FÖR E-HANDLARE I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har sedan ett par månader tillbaka arbetat på en pilotplattform av en så kallad "pay later" betalningslösning (jämför svenska "Klarna") i samarbete med en e-handlare inom mode i Vietnam. Pilotplattformen är live den här veckan och har per idag registrerat sin första transaktion. Denna viktiga milstolpe utgör således startskottet för arbetet med att skala upp plattformen från en pilot, till att bli Fram^s tionde venture sedan börsintroduktionen i oktober 2017.


FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

Styrelsen i Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av B-aktier motsvarande cirka 25 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en riktad nyemission av B-aktier om 15 MSEK. Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 60 SEK per ny aktie, motsvarande en rabatt om cirka 25 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 10 december 2018. Den riktade emissionen har tecknats av en kvalificerad långsiktig aktieägare. Sammanlagt uppgår teckning i den riktade emissionen samt teckningsåtagandena i Företrädesemissionen till över 25 MSEK - framförallt från styrelse, ledning och större långsiktiga ägare.


INBJUDAN TILL KAPITALMARKNADSDAG OCH OFFENTLIGGÖRANDE NAV (NET ASSET VALUE) PER AKTIE

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") har med anledning av den nyligen inträffade ettårsdagen av affärsområdet "Venture Builder" det stora nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår virtuella kapitalmarknadsdag kl 08.00 svensk tid den 5:e december 2018. Presentationen kommer att hållas via videolänk från Ho Chi Minh City, Vietnam, med en efterföljande publicering av svar på Q&A kl 08.00 svensk tid den 7e december (baserat på de frågor som inkommit i direkt anslutning till presentationen). Presentationsmaterialet inför presentationen offentliggörs redan idag i och med detta pressmeddelande.


NORDIC CODER INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED GRAB VIETNAM FÖR REKRYTERING AV KURSDELTAGARE

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") dotterbolag Nordic Coder har idag tecknat ett strategiskt partnerskap med Grab Vietnam (https://www.grab.com/vn/en/) om att förse dem med duktiga IT- utvecklare efter avslutade kurser. Grab är Sydostasiens ledande "ride hailing"-bolag och räknas som en av regionens mest attraktiva digitala arbetsgivare. Grab förvärvade tidigare i år samtliga aktier i Ubers sydostasiatiska verksamhet - gruppen värderas idag till ca. 10 miljarder USD.


FRAM^ TECKNAR AVTAL OM POTENTIELLT FÖRVÄRV AV LEDANDE BOSTADSPLATTFORM I VIETNAM

FRAM SKANDINAVIEN AB ("Fram^") tecknar ett s.k. Term Sheet ("Avtalet") om att förvärva bostadssajten Dia Oc Online Corporation ("DOOL") - ett strategiskt viktigt steg in i den snabbt växande bostadssektorn i Vietnam. DOOL har funnits sedan 2007 och innehar en tredjeplats på den lokala marknaden för bostadsannonser online.


fram^ quarterly operational investor letter #2 - Q4 2018

(To see the full newsletter with pictures please click on the link at the bottom of this letter or please visit our website https://investors.wearefram.com/eng/index.html#press_releases)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: