FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

Finansiell utveckling april - juni 2018

Orderingången ökade med 27 % till 65,3 mkr (51,6 mkr)

Orderstocken ökade med 36 % under kvartalet till 60,6 mkr (44,6 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 49,9 mkr (50,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,32 kr (0,28 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2018

Orderingången ökade med 12 % till 121,6 mkr (108,8 mkr)

Orderstocken ökade med 18 % till 60,6 mkr jämfört med föregående år (51,2 mkr)

Omsättningen ökade med 11 % till 105,2 mkr (94,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,3 mkr (4,0 mkr)

Resultat per aktie blev 1,14 kr (0,53 kr) 

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 2 maj beslutades om utdelning om 1,40 kr/aktie, totalt 8,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.

VD har ordet                                                       

Under årets andra kvartal levererade Firefly en rekordhög orderingång och ett bra resultat. Tillväxten var helt organisk och under det första halvåret ökade systemförsäljningen inom affärsområdet Industri-applikationer med 15 %. Detta är viktigt då systemförsäljningen är den grund på vilken en stor del av vår verksamhet baseras och som sedan leder till försäljning av underhåll, service, reservdelar, utbildning och fjärrövervakning. Dessa verksamheter utgör nu sammantaget omkring 30 % av våra intäkter och målsättningen är att långsiktigt öka denna andel ytterligare.

Jag är speciellt nöjd med tillväxten mot bakgrund av hur osäkerheten kring tullar och andra handelshinder har påverkat många av våra kunders investeringsbeslut. Under kvartalet har detta framförallt haft en effekt på försäljning av flamdetektorer till olje- och gasindustrin i Mellanöstern på grund av hotet om återupptagna sanktioner mot Iran.

Orderingången är geografiskt sett välfördelad. Nord- och Latinamerika och Europa visar alla god tillväxt, Asien är stabilt medan den ryska marknaden är fortsatt svag. Bland våra större kundsegment har vi sett en stark efterfrågan inom tissue-, återvinnings- och boardindustrin.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet. Resurserna koncentreras fortsatt till ett antal mindre tunnelprojekt som förmodas gå från specificerings- till upphandlingsfas under andra halvåret 2018. Samtidigt fortsätter vårt arbete med ett antal större projekt som ligger längre bort i tiden. 

Trots att omsättningsökningen inte nådde upp i samma takt som ökningen i orderingång fördubblades resultatet för första halvåret. Detta är en effekt av att vi kunnat öka kapacitetsutnyttjandet i den organisation vi byggt upp under de senaste åren. Som en del av vår plan för fortsatt tillväxt kommer ett antal nya rekryteringar till bland annat eftermarknad, projektledning, utveckling och försäljning att ske under andra halvan av året.

Med det första halvåret har Firefly lagt en stabil grund för fortsatt långsiktig tillväxt. Med en stärkt position på marknaden och en allt starkare organisation, finns all anledning att se fram mot de kommande åren med tillförsikt.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3         14 november 2018
Bokslutskommuniké             20 februari 2019

Stockholm den 23 augusti 2018

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.30. 

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

MYCKET GOD RESULTATUTVECKLING, HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2018

 • Orderingången ökade med 5 % till 63,4 mkr (60,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 10 % under kvartalet till 43,4 mkr (48,1 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 68,0 mkr (56,5 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 mkr (6,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,87 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2018

 • Orderingången ökade med 9 % till 232,9 mkr (214,4 mkr)
 • Orderstocken minskade med 0,2 % till 43,4 mkr jämfört med samma period föregående år (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 12 % till 233,2 mkr (207,7 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 mkr (18,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,01 kr (2,34 kr)

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling juli - september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)


FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

Finansiell utveckling april - juni 2018

Orderingången ökade med 27 % till 65,3 mkr (51,6 mkr)

Orderstocken ökade med 36 % under kvartalet till 60,6 mkr (44,6 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 49,9 mkr (50,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,32 kr (0,28 kr)KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid gårdagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 1,40 kr per aktie, totalt 8 401 960 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 29 992 913 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 4 maj och utbetalningsdag blir den 9 maj.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2018

 • Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr)
 • Orderstocken ökade med 3 % under kvartalet till 44,6 mkr (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 55,3 mkr (43,8 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,9 mkr (2,0 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,82 kr (0,25 kr)

Årsredovisning 2017


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET, HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

Finansiell utveckling oktober - december 2017

 • Orderingången ökade med 15 % till 60,6 mkr (52,6 mkr)
 • Orderstocken ökade med 9 % under kvartalet till 43,5 mkr (39,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 28 % till 56,5 mkr (44,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (-0,6 mkr)
 • Resultat per aktie 0,76 kr (-0,08 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2017

 • Orderingången ökade med 25 % till 214,4 mkr (170,9 mkr)
 • Orderstocken ökade med 22 % till 43,5 mkr jämfört med föregående år (35,8 mkr)
 • Omsättningen ökade med 22 % till 207,7 mkr (169,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 mkr (5,4 mkr)
 • Resultat per aktie 2,34 kr (0,77 kr)
 • Utdelning föreslås med 1,40 kr per aktie (1,20 kr)

Delårsrapport januari - september 2017

Kraftig förbättring av omsättning och resultat

Finansiell utveckling juli - september 2017

 • Orderingången ökade med 47 % till 45,0 mkr (30,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 22 % under kvartalet till 39,8 mkr (51,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 56 % till 56,6 mkr (36,3 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (0,8 mkr)
 • Resultat per aktie 1,05 kr (0,12 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2017

 • Orderingången ökade med 30 % till 153,8 mkr (118,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 48 % till 39,8 mkr jämfört med föregående år (26,9 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 151,2 mkr (125,6 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (6,0 mkr)
 • Resultat per aktie 1,58 kr (0,85 kr)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: