FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

Finansiell utveckling april - juni 2018

Orderingången ökade med 27 % till 65,3 mkr (51,6 mkr)

Orderstocken ökade med 36 % under kvartalet till 60,6 mkr (44,6 mkr)

Omsättningen minskade med 2 % till 49,9 mkr (50,8 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,4 mkr (2,0 mkr)

Resultat per aktie blev 0,32 kr (0,28 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2018

Orderingången ökade med 12 % till 121,6 mkr (108,8 mkr)

Orderstocken ökade med 18 % till 60,6 mkr jämfört med föregående år (51,2 mkr)

Omsättningen ökade med 11 % till 105,2 mkr (94,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,3 mkr (4,0 mkr)

Resultat per aktie blev 1,14 kr (0,53 kr) 

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 2 maj beslutades om utdelning om 1,40 kr/aktie, totalt 8,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.

VD har ordet                                                       

Under årets andra kvartal levererade Firefly en rekordhög orderingång och ett bra resultat. Tillväxten var helt organisk och under det första halvåret ökade systemförsäljningen inom affärsområdet Industri-applikationer med 15 %. Detta är viktigt då systemförsäljningen är den grund på vilken en stor del av vår verksamhet baseras och som sedan leder till försäljning av underhåll, service, reservdelar, utbildning och fjärrövervakning. Dessa verksamheter utgör nu sammantaget omkring 30 % av våra intäkter och målsättningen är att långsiktigt öka denna andel ytterligare.

Jag är speciellt nöjd med tillväxten mot bakgrund av hur osäkerheten kring tullar och andra handelshinder har påverkat många av våra kunders investeringsbeslut. Under kvartalet har detta framförallt haft en effekt på försäljning av flamdetektorer till olje- och gasindustrin i Mellanöstern på grund av hotet om återupptagna sanktioner mot Iran.

Orderingången är geografiskt sett välfördelad. Nord- och Latinamerika och Europa visar alla god tillväxt, Asien är stabilt medan den ryska marknaden är fortsatt svag. Bland våra större kundsegment har vi sett en stark efterfrågan inom tissue-, återvinnings- och boardindustrin.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet. Resurserna koncentreras fortsatt till ett antal mindre tunnelprojekt som förmodas gå från specificerings- till upphandlingsfas under andra halvåret 2018. Samtidigt fortsätter vårt arbete med ett antal större projekt som ligger längre bort i tiden. 

Trots att omsättningsökningen inte nådde upp i samma takt som ökningen i orderingång fördubblades resultatet för första halvåret. Detta är en effekt av att vi kunnat öka kapacitetsutnyttjandet i den organisation vi byggt upp under de senaste åren. Som en del av vår plan för fortsatt tillväxt kommer ett antal nya rekryteringar till bland annat eftermarknad, projektledning, utveckling och försäljning att ske under andra halvan av året.

Med det första halvåret har Firefly lagt en stabil grund för fortsatt långsiktig tillväxt. Med en stärkt position på marknaden och en allt starkare organisation, finns all anledning att se fram mot de kommande åren med tillförsikt.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3         14 november 2018
Bokslutskommuniké             20 februari 2019

Stockholm den 23 augusti 2018

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.30. 

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2020, FIREFLY AB (publ)

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - AVVAKTANDE MARKNADKallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

ÖKAD OMSÄTTNING - HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2019

Orderingången minskade med 12 % till 56,1 mkr (63,4 mkr)

Orderstocken minskade med 37 % under kvartalet till 40,6 mkr (64,4 mkr)

Omsättningen ökade med 18 % till 79,9 mkr (68,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (7,4 mkr)

Resultat per aktie blev 1,33 kr (0,87 kr)


FIREFLY AB (publ) - KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2019

STARK ORDERINGÅNG, STABILT RESULTAT

Finansiell utveckling juli - september 2019

Orderingången ökade med 46 % till 70,0 mkr (47,9 mkr)

Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 64,4 mkr (58,1 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 64,1 mkr (60,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,0 mkr (7,9 mkr)

Resultat per aktie blev 1,11 kr (1,00 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2019

Orderingången ökade med 18 % till 200,4 mkr (169,5 mkr)

Orderstocken ökade med 34 % till 64,4 mkr jämfört med föregående år (48,1 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 180,0 mkr (165,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 10,8 mkr (16,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,61 kr (2,14 kr)


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling april - juni 2019

  • Orderingången ökade med 5 % till 68,6 mkr (65,3 mkr)
  • Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 58,1 mkr (52,2 mkr)
  • Omsättningen ökade med 26 % till 62,8 mkr (49,9 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (2,4 mkr)
  • Resultat per aktie blev 0,22 kr (0,32 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2019

  • Orderingången ökade med 7 % till 130,4 mkr (121,6 mkr)
  • Orderstocken minskade med 4 % till 58,1 mkr jämfört med föregående år (60,6 mkr)
  • Omsättningen ökade med 10 % till 115,9 mkr (105,2 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (8,3 mkr)
  • Resultat per aktie blev 0,51 kr (1,14 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 9 maj beslutades om utdelning om 1,90 kr/aktie, totalt 11,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA


KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2019

Orderingången ökade med 10 % till 61,8 mkr (56,3 mkr)

Orderstocken ökade med 20 % under kvartalet till 52,2 mkr (43,4 mkr)

Omsättningen minskade med 4 % till 53,1 mkr (55,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,82 kr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär