FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

MYCKET GOD RESULTATUTVECKLING, HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2018

 • Orderingången ökade med 5 % till 63,4 mkr (60,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 10 % under kvartalet till 43,4 mkr (48,1 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 68,0 mkr (56,5 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 mkr (6,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,87 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2018

 • Orderingången ökade med 9 % till 232,9 mkr (214,4 mkr)
 • Orderstocken minskade med 0,2 % till 43,4 mkr jämfört med samma period föregående år (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 12 % till 233,2 mkr (207,7 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 mkr (18,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,01 kr (2,34 kr)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,90 kr (1,40 kr) per aktie.

VD har ordet

Det fjärde kvartalet innebar en stabil avslutning på 2018. Omsättningen ökade med 20 % vilket ledde till en resultatmässigt mycket bra avslutning på året. För både kvartalet och helåret kan vi uppvisa en förbättrad lönsamhet. Detta bekräftar att vår expansion sker på ett balanserat sätt och att vi drar nytta av den styrka och effektivitet som vår växande organisation ger. Jag vill här ge en eloge till mina medarbetare som genomgående utförde mycket goda arbetsinsatser i en organisation under snabb tillväxt och förändring.

Inom affärsområdet Industriapplikationer ser vi en fortsatt positiv efterfrågetrend på flera större marknader såsom Latinamerika, Nordamerika, Europa och framförallt Asien. Under året har vi stärkt vår position som leverantör av skydd till tissue- och hygienpappersindustrin med installationer hos flera globala tillverkare. Vidare växer vi stadigt inom skydd för återvinningsindustrin. Inom bioenergi och board är många investeringar, även större sådana, planerade för beslut under de närmaste åren. Vi noterar dock en tendens till viss fördröjning på grund av osäkerheten kring bland annat energipriser och framtida tullar. Detta har medfört att vår tillväxt inom dessa områden var relativt sett lägre under avslutningen av året.

Vårt nya Quick Suppression-koncept för detektering och snabbsläckning har tagits emot väl av marknaden och vi förväntar oss att detta på lång sikt varaktigt bidrar till att höja Fireflys tillväxttakt. Det är tillfredställande att våra mer sofistikerade lösningar allt oftare ses som en naturlig del i projekt där man tidigare har förlitat sig på betydligt långsammare konventionella lösningar. Här kommer vår kunskap om snabb detektering samt effektiv och skonsam släckning väl till sin rätt i bland annat bearbetningsmaskiner, återvinningsanläggningar och transportsystem. Vi har under året erhållit godkännanden och certifieringar för många av våra nya koncept vilket möjliggör en bredare bearbetning av marknaden.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter det långsiktiga arbetet och försäljningsresurserna koncentreras just nu till ett antal mindre tunnelprojekt. Samtidigt fortsätter Storstockholms Lokaltrafik, SL, successivt att uppgradera och komplettera sina existerande installationer samt planera för kommande nyinvesteringar. Detta kommer att innebära affärsmöjligheter för Firefly och en möjlig utvidgning av ett redan framgångsrikt samarbete. I väntan på nya systemorder från Sverige och utlandet kan jag konstatera att de intäkter som affärsområdet har idag, som främst hänför sig till övervakning, service och reservdelar, täcker de kostnader vi har för verksamheten. Detta är en bra plattform för att fortsätta bygga ut organisationen när efterfrågan på dessa system tar fart.

Under 2018 ökade Firefly antalet anställda med 13 %, introducerade ett antal nya produktkoncept samt erhöll utökade godkännanden och certifieringar för våra produkter. Bolaget har ett gott utgångsläge inför 2019 och jag ser framtiden an med tillförsikt.

Lennart Jansson
VD

Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,90 kr (1,40 kr) per aktie för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets- faktorer, som bolaget står inför.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2018                         16 april 2019

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 16 april 2019. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta, kan beställas via info@firefly.se eller telefon 08 -449 25 00.

Delårsrapport kvartal 1                         9 maj 2019
Delårsrapport kvartal 2                         12 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3                         7 november 2019
Bokslutskommuniké                              februari 2020

Årsstämma                                           9 maj 2019 kl. 16.00

Stockholm den 20 februari 2019
FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 8.00. 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

ÖKAD OMSÄTTNING - HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2019

Orderingången minskade med 12 % till 56,1 mkr (63,4 mkr)

Orderstocken minskade med 37 % under kvartalet till 40,6 mkr (64,4 mkr)

Omsättningen ökade med 18 % till 79,9 mkr (68,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (7,4 mkr)

Resultat per aktie blev 1,33 kr (0,87 kr)


FIREFLY AB (publ) - KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2019

STARK ORDERINGÅNG, STABILT RESULTAT

Finansiell utveckling juli - september 2019

Orderingången ökade med 46 % till 70,0 mkr (47,9 mkr)

Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 64,4 mkr (58,1 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 64,1 mkr (60,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 8,0 mkr (7,9 mkr)

Resultat per aktie blev 1,11 kr (1,00 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2019

Orderingången ökade med 18 % till 200,4 mkr (169,5 mkr)

Orderstocken ökade med 34 % till 64,4 mkr jämfört med föregående år (48,1 mkr)

Omsättningen ökade med 9 % till 180,0 mkr (165,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 10,8 mkr (16,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,61 kr (2,14 kr)


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

FORTSATT STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling april - juni 2019

 • Orderingången ökade med 5 % till 68,6 mkr (65,3 mkr)
 • Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 58,1 mkr (52,2 mkr)
 • Omsättningen ökade med 26 % till 62,8 mkr (49,9 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (2,4 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,22 kr (0,32 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2019

 • Orderingången ökade med 7 % till 130,4 mkr (121,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 4 % till 58,1 mkr jämfört med föregående år (60,6 mkr)
 • Omsättningen ökade med 10 % till 115,9 mkr (105,2 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (8,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,51 kr (1,14 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Vid årsstämman den 9 maj beslutades om utdelning om 1,90 kr/aktie, totalt 11,4 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA


KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2019

Orderingången ökade med 10 % till 61,8 mkr (56,3 mkr)

Orderstocken ökade med 20 % under kvartalet till 52,2 mkr (43,4 mkr)

Omsättningen minskade med 4 % till 53,1 mkr (55,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,82 kr)


ÅRSREDOVISNING 2018


Rättelse: Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Rättelsen avser avsaknaden av kontaktuppgifter till CA samt till bolaget, det är åtgärdat nedan.

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Firefly AB (publ)

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.


FIREFLY AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

MYCKET GOD RESULTATUTVECKLING, HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2018

 • Orderingången ökade med 5 % till 63,4 mkr (60,6 mkr)
 • Orderstocken minskade med 10 % under kvartalet till 43,4 mkr (48,1 mkr)
 • Omsättningen ökade med 20 % till 68,0 mkr (56,5 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 mkr (6,1 mkr)
 • Resultat per aktie blev 0,87 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2018

 • Orderingången ökade med 9 % till 232,9 mkr (214,4 mkr)
 • Orderstocken minskade med 0,2 % till 43,4 mkr jämfört med samma period föregående år (43,5 mkr)
 • Omsättningen ökade med 12 % till 233,2 mkr (207,7 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 mkr (18,3 mkr)
 • Resultat per aktie blev 3,01 kr (2,34 kr)

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

STABIL UTVECKLING

Finansiell utveckling juli - september 2018

Orderingången ökade med 6 % till 47,9 mkr (45,0 mkr)

Orderstocken minskade med 21 % under kvartalet till 48,1 mkr (60,6 mkr)

Omsättningen ökade med 6 % till 60,0 mkr (56,6 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (8,2 mkr)

Resultat per aktie blev 1,00 kr (1,05 kr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär