Datum för inlösen av obligation är satt till den 18 oktober 2019

Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB

Bakgrund

I ett pressmeddelande den 11 juli 2019 meddelade Fibernät i Mellansverige AB ("Fibernät") att Stadsnätsbolaget Sverige AB ("Stadsnätsbolaget") valt att påkalla sin köpoption och således sin rätt att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB ("Bolaget") vilket innebär att Bolaget och dess verksamhet i sin helhet kommer att överlåtas till Stadsnätsbolaget. Datumet för överlåtelse och tillträde av aktierna samt betalning av den preliminära köpeskillingen till Fibernät är bestämt till den 30 september 2019.

Inlösen av obligationen

Datumet för inlösen av obligationen är bestämt till den 18 oktober 2019 med avstämningsdag den 11 oktober 2019. Obligationen kommer att inlösas till 100 % av nominellt belopp, det vill säga ett belopp om 147 600 000 SEK, plus upplupen ränta, beräknad från den 21 juli 2019 fram till och med den 18 oktober 2019, vilken uppgår till ett belopp om 2 525 600 SEK. I samband med inlösen kommer obligationen att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.

Vänligen notera att inlösen är villkorat fullgörandet av aktieöverlåtelseavtalet daterat den 24 september 2019 mellan Fibernät och Stadsnätsbolaget.

Efter att obligationen är inlöst kommer en extra bolagsstämma hållas för beslut om bolagets framtida avveckling och likvidförfarandet.

Ytterligare Information:

Oskar Wigsén
Extern verkställande direktör - Fibernät i Mellansverige AB (publ)
+ 46 8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och Södertälje, som förser ca 11 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även driver och underhåller näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fibernät i Mellansverige (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019 17:25.


Datum för inlösen av obligation är satt till den 18 oktober 2019

Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB


Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2019

Intäkter för perioden uppgick till 5 561 tkr (5 438).

Resultat före skatt för perioden uppgick till 154 tkr (-39).

Resultatet för perioden uppgick till -1 tkr (-194).

Resultat per aktie -0,0 kr (-0,3).

Koncernen hade per 2019-06-30 likvida medel om 6 618 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 8 566 tkr ger en soliditet på 5,6 %.


Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption

Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB


Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 12.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017-02-08 - 2017-12-31

Nyckeltal för koncernen för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017:

  • Hyresintäkter uppgick till 5 344 tkr.
  • Förvaltningsresultat för perioden uppgick till 3 648 tkr.
  • Resultat för perioden uppgick till 1 289 tkr.
  • Belåningsgrad 91 %.
  • Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 9 296 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 8 059 tkr motsvarar en soliditet på SEK 5 %.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted