BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Fortsatt stark orderingång för Ferroamp

Helåret 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 804 (10 434)tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 627 (-7 480)tkr
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,40 (-1,74)kr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Väsentliga händelser under året

 • Under året har nyemissioner genomförts som inbringat totalt 14,8 MSEK i emissionslikvid.
 • Vid extra bolagsstämma 24 oktober 2018 beslutades att göra bolaget publikt, om en aktiesplit samt ökning av aktiekapital till 592 130 kr. 

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • En nyemission genomfördes i februari/mars 2019 med teckning av totalt 2 118 714 units. Totalt tillförs Ferroamp ca 33,9 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.
  Efter genomförd emission uppgår antalet aktieägare till ca 865 st.
 • Bolaget planerar för en notering på Nasdaq First North i slutet av mars 2019.

Kommentarer från VD

Ferroamp har haft ett mycket spännande 2018!
Om vi börjar med att titta bakåt kan vi säga att vi i stort följer den plan vi satte redan i slutet av 2016 och inledde framgångsrikt under 2017. Under 2018 registrerade vi en orderingång på 23 MSEK och fakturerade 16 MSEK. Orderingången ökade med 92% och faktureringen ökade med 53% jämfört med 2017! Vi känner också att marknaden i stort efterfrågar Ferroamps lösningar och diskussionen om Sveriges el- och effektbrist och den eftersatta utbyggnaden av kraftnäten understryker ytterligare att Ferroamp ligger helt rätt i tiden.

Marknad och försäljning
Året har präglats av mycket hög aktivitet på marknadssidan och Ferroamp har gjort ett antal genombrott och "First-of-its-Kind" leveranser. Av viktiga order kan nämnas det hittills största batterilagret på över 200 kWh som levererats till Akademiska Hus i Göteborg och vår leverans till Göteborgs Energi och Brf Viva byggt på begagnade bussbatterier. Leveransen verifierar nyttan med vårt joint venture Batteryloop Technologies som vi har med Stena Adactum.
Av 2018 års omsättning kommer ca 1 MSEK från projekt i Norge. Det känns som en inledning på något riktigt spännande; både som början på vår internationella expansion men också för att Norge med alla sina elbilar är ett land där våra lösningar kan göra mycket nytta.
Under året har vi fortsatt samarbetet med Öbo och Power to You. Deras provdrift med att samla våra anläggningar och stötta Svenska Kraftnät i stabiliseringen av det svenska elnätet visar på ännu en viktig nytta med våra system.
Vår stora order från Vattenfall i december på ett mobilt set av snabbladdare för elbilar är en fantastisk order, både i form av innehåll men också för att det visar på ett förtroende från Vattenfall att jobba ihop med Ferroamp inom ett så viktigt teknikområde.
Vi har ytterligare förstärkt vår kanalstruktur och mer än 90% av försäljningen går nu via etablerade kanaler. Andelen återkommande kunder ligger fortsatt över 50% vilket är en bra signal för fortsatt expansion. Ferroamp har också fortsatt att få mycket stor uppmärksamhet internationellt för våra unika lösningar. Tydliga bevis för det är Smart E Award, PV Magazine Array Changing Technology Award och Global Cleantech 100 list. De tillhör alla gruppen av mest de mest prestigefulla globala utmärkelser som delas ut.

Teknik
Under året har vi levererat den första anläggningen som utrustats med en nyutvecklad Back-Up funktion (BUD). Den möjliggör att anläggningen kan fortsätta att förse fastigheten med el, trots att det publika elnätet fallit bort. Anläggningen ligger i Norge och har gått i drift sedan i november och ytterligare två system till privata hem är under leverans. Den ökade diskussionen om samhällets sårbarhet vid strömavbrott gör att vi ser en växande marknad även inom detta område.
Under året har förutom Nilar även Pylontech kvalificerats som ny batterileverantör och arbetet med att även kvalificera Sunwoda är i slutfas. Detta ger oss en stark plattform för en komplett leverans med batterier för olika applikationer.
Ett antal nya installationer baserat på Bolagets PowerShare koncept med sammanbindning av fastigheter har gjorts. Framtiden för detta koncept ser lovande ut med EU direktiv till länderna att underlätta för lokala elnät. I Sverige ser vi med spänning fram emot den pågående regeringsutredningen om koncession för anslutning av el till fastigheter.

Montage och logistik
Parallellt med våra marknads- och teknikframsteg har vi ökat vår tillverkningskapacitet; främst i befintliga lokaler med ökad personalstyrka och breddning av vår leverantörsbas. Vi har också outsourcat vissa delmontage.

Finansiering
Vi har under året arbetat intensivt med att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering och med syfte att kraftfullt öka takten i kommersialiseringen och möjliggöra fokus på rätt saker.
Vi behöver dels öka vår marknadsnärvaro i Sverige men också i ett antal ytterligare länder och dels öka industrialiseringen av våra produkter med anpassning för väsentligt större produktionsvolymer.
Vi har nu säkrat finansieringen med den nyligen avslutade nyemissionen och välkomnar alla nya aktieägare. Emissionen stängdes den 28 februari och vi är mycket glada och stolta över det stora intresset för Ferroamp. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss förutsättningar att fortsätta vår expansion. Alla rapporter om brister i kraftnäten pekar på att vi ligger rätt med vårt produktutbud i den omvandlingsprocess som är nödvändig för att säkerställa framtidens nätkapacitet och kapitaleffektiv energianvändning. Vi är övertygade om att vi bara sett början på denna utveckling.

Olof Heyman, VD

Finansiell kalender
Årsredovisning  2018                              2019-04-17
Årsstämma                                              2019-05-09
Delårsrapport januari-mars 2019            2019-05-22
Delårsrapport januari-juni 2019               2019-08-22
Delårsrapport januari-september 2019    2019-11-22

Rapporten i sin helhelt bifogas.

Stockholm den 15 Mars 2019

Olof Heyman
VD

Ylwa Karlgren
Styrelseordförande

Björn Jernström

Karl Elfstadius

Elin Löfblad

Stefan Jakelius

Kontaktinformation
Olof Heyman
VD
olof.heyman@ferroamp.se

G&W Fondkommissionsförvaltning AB +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl 08.30 CET.

Om Ferroamp Elektronik
Svenska Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech med 20 anställda som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad "Energy-hub" med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - "Powershare". Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit ett antal framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Cleantechbolaget Ferroamp lanserar ett nytt energilagerpaket för hemmabruk tillsammans med Nilar

Ferroamp Elektronik AB lanserar tillsammans med den svenska batteritillverkaren Nilar, ett nytt energilager optimerat för villamarknaden. Paketet består av Ferroamps 14 kW EnergyHub kompletterat med ett 5,76 kWh energilager från Nilar. Med ett paketpris på 32 999 kronor inklusive moms efter gällande batteribidrag* får en villaägare en lösning som utöver energilagring även kan ta emot solenergi från egna solceller och optimerar husets energianvändning. Inkluderat i paketet finns också Ferroamps unika fasbalansering som möjliggör minimering av villans huvudsäkring och elnätavgift.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Fortsatt stark orderingång för Ferroamp

Helåret 2018

 • Nettoomsättning uppgick till 15 804 (10 434)tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 627 (-7 480)tkr
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,40 (-1,74)kr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ferroamp Elektronik ABs (publ) listningsemission tecknades till cirka 90,2 procent motsvarande ca 36,1 MSEK

Ferroamp Elektronik AB (publ) (Ferroamp) meddelar idag att Bolagets nyemission om 40 MSEK tecknats till ca 90,2 % fördelat på ca 825 st tillkommande ägare. Teckningar erhölls dels från allmänheten, dels från ingångna teckningsåtaganden och därtill genom kvittningar av ersättningar till garanter. Teckningar från garantikonsortiumet behövde inte tas i anspråk.


Cleantechbolaget Ferroamp informerar: Framgångsrik test klar. Plattform lanseras med back-up funktion.

Ferroamp Elektronik AB har i början av februari avslutat en tre månaders framgångsrik provdrift. Testet avsåg Ferroamps första system med back-up funktion. Systemet säkerställer på ett kostnadseffektivt sätt den livsviktiga driften av ventilationen på en norsk kycklingfarm, även vid strömavbrott. Anläggningen bygger på Ferroamps standardplattform kombinerat med inkopplade solpaneler och energilager. Plattformen har erhållit mjuk- och hårdvara som vid strömavbrott kopplar bort systemet från det allmänna kraftnätet för att fortsätta att driva anläggningen i ö-drift fram till strömmen återställts.


Ferroamp offentliggör tilläggsprospekt i samband med nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.


Cleantechbolaget Ferroamp får order på 3,2 MSEK från Vattenfall Elanläggningar

Ferroamp Elektronik AB har fått en genombrottsorder på en mobil snabbladdarstation till Vattenfall Elanläggningar AB. Det totala projektet består förutom snabbladdare av ett batterilager på 500 kWh. Ferroamps del i leveransen har ett ordervärde för Ferroamp på 3,2 MSEK.


Cleantechföretaget Ferroamp Elektronik AB offentliggör prospekt inför IPO-emission med efterföljande listningsansökan på First North

Styrelsen för Ferroamp Elektronik AB (publ), ett svenskt snabbväxande och prisbelönt företag inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar, har beslutat att genomföra en publik nyemission om 40 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: