Delårsrapport Q2 2017

  • Nettoomsättning Q2 var 8,7 MSEK (2,8 MSEK) och för H1 13,6 MSEK (3,8 MSEK).
  • EBITDA Q2 var -2,6 MSEK (-3,1 MSEK) och -5,5 MSEK (-5,6 MSEK) för H1.
  • EBIT Q2 var -3,2 MSEK (-3,4 MSEK) och 6,7 MSEK (-6,1 MSEK) för H1.
  • EBT Q2 var -3,2 MSEK (-0,5 MSEK) och -6,9 MSEK (-5,2 MSEK) för H1.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -2,6 MSEK (0,0 MSEK) och för H1 -5,7 MSEK (-2,7 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,5 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (3,0 MSEK).
  • Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q2 till 19,1 MSEK (7,1 MSEK) och soliditeten 64 % (41 %).
  • EPS för H1 uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,02 SEK).
  • Målsättningen om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå för innevarande år, inklusive moderbolaget, gäller fortsatt.

VD KOMMENTAR - FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH POSITIVT EBITDA TRENDBROTT
Omsättningen i Q2 ökade med 211 % till cirka 8,7 MSEK (2,8 MSEK) vilket motsvarar cirka 20 % av årets omsättningsmål. För H1 uppnåddes en omsättning om 13,6 MSEK (3,8 MSEK), en ökning med 258 %, motsvarade 31 % av årets omsättningsmål. Omsättningstillväxten på 12 månaders rullande basis var 48 % till cirka 18,2 MSEK. EBITDA för Q2 var -2,6 MSEK, cirka 0,5 MSEK bättre än under Q2 2016, vilket framförallt är ett resultat av väsentligt lägre moderbolagskostnader. EBIT i Q2 uppgick till cirka -3,2 MSEK (-3,4 MSEK), en förbättring trots högre goodwill avskrivningar om cirka 0,6 MSEK (0,3 MSEK) varav bl.a. 0,2 MSEK hänför sig till intressebolagsandelar. EBT i Q2 uppgår till -3,2 MSEK (-0,5 MSEK). Noteras skall att i Q2 2016 uppstod en reavinst om 2,7 MSEK i samband att finansiella tillgångar i ett förvärvat bolag avyttrades.

Kvartalet i sammandrag per affärsområde, MSEK        
  Q2-2017   Q2-2016  
  Nettoomsättning EBITDA Nettoomsättning EBITDA
ExeoTech Food Ventures 3,5 -1,0 0,8 -0,7
ExeoTech Ventures 4,5 0,2 1,6 0,1
Oak Event 0,7 -1,0 0,5 -0,7
Moderbolaget/elimineringar 0,0 -0,9 -0,1 -1,8
Totalt 8,7 -2,6 2,8 -3,1

 

Halvåret i sammandrag per affärsområde, MSEK        
  H1-2017   H2-2016  
  Nettoomsättning EBITDA Nettoomsättning EBITDA
ExeoTech Food Ventures 5,4 -1,7 0,8 -1,0
ExeoTech Ventures 6,6 0,2 2,3 0,3
Oak Event 1,5 -2,0 0,7 -1,4
Moderbolaget/Elimineringar 0,1 -2,1 0,0 -3,5
Totalt 13,6 -5,5 3,8 -5,6

Samtliga verksamheter inom ExeoTech Food Ventures ("EFV") uppvisar fortsatt stark tillväxt i Q2. Omsättning i Q2 ökade med 338 % jämfört med 2016 till cirka 3,5 MSEK (0,8 MSEK). För H1 uppnåddes en omsättning om 5,4 MSEK (0,8 MSEK), en ökning med 575 %. EBITDA i Q2 är dock fortsatt negativt, cirka -1,0 MSEK (-0,7 MSEK). LPES Foods verksamhet i Helsingborg utvecklas väl. Marknadsinsatser för att uppnå ökade volymer i Stockholm, Göteborg och Småland belastar resultatet kortsiktigt. Aviserat förvärv i Stockholm förväntas skapa tillräcklig volym för att nå lönsamhet lokalt men även ha en omedelbar positive effekt på verksamheterna i Helsingborg och Göteborg då LPES Foods med detta förvärv kommer att kunna erbjuda redan befintliga kunder produkter som dessa idag köper från konkurrenter. Även Österhagen Glass har genomfört marknadsinsatser i Q2 som belastat resultat. För H1 var EBITDA -1,7 MSEK (-1,0 MSEK).

Även ExeoTech Ventures uppvisar fortsatt stark tillväxt. Omsättningen i Q2 nådde 4,5 MSEK (1,6 MSEK), en ökning med cirka 181 %. För H1 uppnåddes en omsättning om 6,6 MSEK (2,3 MSEK), en ökning med 187 %. Både Sameffekt och övrig verksamhet inom EV, d v s den finansiellt relaterade verksamheten, fortsätter att utvecklas positivt. EBITDA för Q2 uppgick till 0,2 MSEK (0,1 MSEK) och för H1 0,2 MSEK (0,3 MSEK).

Cateringverksamheten som bedrivits inom Oak Event är i och med detta kvartal ett avslutat kapitel. All verksamhet, både "Måltid" i Kalmar och "Österhagen Butik & Restaurang" i Växjö är per utgången av juli avvecklade. I Q2 uppnåddes en omsättning om 0,7 MSEK (0,5 MSEK) och EBITDA blev -1,0 MSEK (-0,7 MSEK). För H1 blev omsättningen 1,5 MSEK (0,7 MSEK) och EBITDA -2,0 MSEK (-1,4 MSEK). Vår satsning på cateringverksamhet kan tyvärr inte beskrivas annat än ett kostsamt misslyckande, nu ett avslutat kapitel, men som beklagligt även hämmat den positiva utveckling vi ser i våra övriga verksamheter då Cateringverksamheten krävt både kapital och managementresurser som annars hade kunnat gå till att utveckla övriga verksamheter.

Exklusive Oak Event, d v s såsom ExeoTech ser ut nu, hade Q2s omsättning uppgått till 8,0 MSEK (2,3 MSEK), en ökning med 248 %. EBITDA för Q2 hade varit -1,6 MSEK (-2,4 MSEK). Omsättningen för H1 hade varit 12,1 MSEK (3,1 MSEK) och EBITDA -3,5 MSEK (-4,2 MSEK). Sammantaget en snabbare tillväxt i både omsättning och resultatförbättring än som nu redovisas inklusive Oak Event.

En väsentlig del av vår tillgångsmassa utgörs av investeringar i intressebolag, verksamheter som inte syns i vår resultaträkning annat än som resultatandelar. Per den siste juni var dessa innehav bokförda till 4,6 MSEK och bestod av våra innehav i La Petite Epicerie Saigon Ltd (49,9 %), Facile & Co AB (25,9 %) och Saigon Natural Food Company Ltd (15 %). La Petite Epicerie Saigon utgör cirka 55 % av det bokförda värdet, Facile & Co cirka 40 % och Saigon Natural Food Company resterande cirka 5 %.

För La Petite Epicerie Saigon ökade försäljningen i Q2 med 141 % och för H1 med 179 %. Marknaden i Vietnam uppvisar starkast tillväxt och då främst Food Service-sektorn, d v s hotell och restauranger, där försäljningen ökade med 261 % i Q2 och med 188 % för H1. Torkad frukt utgör nu 70 % av Bolagets försäljning. Export var mindre än 5 % under H1. Bolaget investerar löpande i utökad produktionskapacitet för att kunna möta den kraftigt ökade försäljningen.

I tillägg till aktieinnehavet i Facile & Co innehas även exklusiva distributions- och produktionsrättigheter för vissa produkter framförallt i Sydostasien samt ett spritlager till ett värde om 178 KSEK. Under en längre tid har diskussioner förts med en etablerad sprit distributör om olika samarbetsformer där både lagret och de exklusive distributionsrättigheterna är viktiga pusselbitar och vi har fortsatt förhoppningar om att dessa diskussioner skall kunna slutföras inom kort.

Moderbolagets kostnader, som under föregående år påverkats negativt av tidigare tvister och processer samt arbetet med att återställa det egna kapitalet, har minskat kontinuerligt. I Q2 uppgick moderbolagets kostnader till 0,7 MSEK vilket är mer än en halvering mot Q2 2016 då kostnaderna uppgick till 1,8 MSEK. De har även nästan halverats jämfört med Q1 då de uppgick till 1,2 MSEK. För resterande del av året förväntas kostnaderna att fortsätta minska om än inte i samma takt som under Q2 och H1.

Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q2 till cirka 19,1 MSEK och soliditeten till 64 %. Nettoskuldsättning var cirka 0,1 MSEK.

Vår avsikt är inom de närmaste dagarna till NGM:s marknadsövervakning inlämna utestående efterfrågat material avseende Bolagets Obs-notering, en notering som kvarstår trots Bolagets finansiella nyckeltal. Utestående är dels en 12 månaders budget som påvisar att Bolaget är fullt finansierat, utan hänsyn till Bolagets finansieringsupplägg med GEM som inte anses av NGM:s marknadsövervakning vara en fullvärdig finansiering, dels bekräftelse som accepteras av NGM:s marknadsövervakning att det lån som upptogs från Gestrike Invest i augusti 2015 om cirka 1,4 MSEK och där återbetalning ursprungligen kunde ske kontant eller i form av 7 miljoner ASTG aktier är avslutat, vilket framgår av senaste årsredovisningen, eller i var fall att inte återbetalning kan ske i ASTG aktier.

Projekteringsarbetet inför vattenproduktion har hos Bomars Brunn fortgått och under perioden. Förberedelser för ombyggnad och investeringar i produktions-, förpacknings- och lagringsanläggning pågår. Slutliga vattenprover och flödesanalyser har genomförts tillsammans med externa parter. Dessa har bl.a. nu påvisat att vattentäkten är avsevärt större än vad som tidigare kunde antas, vilket påverkar framförallt val av lagringsfacilitet.

Parallellt med detta pågår fortsatt diskussioner med ett flertal kunder. Baserat på dessa diskussioner utvärderas olika förpackningsalternativ då både vi och våra potentiella kunder tagit intryck av den senaste tidens fokus på plastförpackningars miljöpåverkan. Beroende på slutligt val av kund och förpackningsalternativ kommer ombyggnad och investering i produktions-, förpacknings- och lagringsanläggning att genomföras. Detta innebär således att produktionsstart förskjutits i tiden mot vad som tidigare antagits samtidigt som potentialen visat sig vara väsentligt större an vad som tidigare antagits.

Det finns idag enligt min uppfattning ingen anledning att förändra tidigare uttalat mål för 2017, d v s att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolag, trots att Oak Event avvecklats. Verksamheten inom Oak Event har snarast varit en belastning med begränsad tillväxt och kraftig negativt resultat. Vi upplever samtidigt fortsatt en mycket positiv utveckling inom både EFV och EV med stark försäljningstillväxt och successivt förbättrade resultat. Detta i kombination med ett tillskott från Bomars Brunn säkerställer att uppsatta mål nås.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapport för tredje kvartalet 2017 kommer att lämnas tisdagen den 28 november 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Årsredovisning 2015


Delårsrapport Q1 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: