Månadsbrev - mars 2017

 • Nettoomsättning för februari uppgick till 1 701 KSEK (284 KSEK), en ökning med 498 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • Nettoomsättning för året första två månader uppgår till 2 470 KSEK (501 KSEK), en ökning om 393 % jämfört med motsvarande period 2016.
 • I februari tillkom dels i LPES Foods förvärvad restaurang grossistverksamhet, dels en viss försäljning från LPES Foods Ltd i Nya Zeeland som lanserades i slutet av månaden.
 • Nettoomsättningen i februari motsvarar cirka 3,9 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste februari har 5,6 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
 • I mars påbörjas kommersiell lansering av "Lunch On Demand" hos Österhagen Restaurang & Butik som dessutom öppnar sin andra lunchrestaurang i Växjö.
 • I mars påbörjar Österhagenprodukter ("glass") leveranser i enlighet med det avtal som ingicks med KF Göta i slutet på 2016 och som omfattar upp till 51 butiker.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017

(KSEK) feb jan - feb feb 17 / feb 16
ExeoTech Food Ventures (1) 800 947 41995%
ExeoTech Ventures (2) 630 1 057 214%
Oak Event (3) 271 466 231%
Totalt 1 701 2 470  
Förändring mot 2016 498,3% 392,8%  
Andel av omsättningsmål 2017 (4) 3,9% 5,6%  


(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar samt Österhagen Restaurang & Butik.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 3 mars 2017

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).


Kommuniké från extrastämma

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.ReCap Moduler får order av GotlandsHem på miljövänliga tvätt moduler.

ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, har erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.


Kommuniké från extrastämma

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


RIKTAD EMISSION FÖR FÖRVÄRV OCH REGLERING AV SKULDER

ExeoTech har beslutat genomföra en riktad emission om totalt 450 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 28 mars 2019. Emissionen uppgår till cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att dels finansiera ExeoTechs deltagande i finansieringen av portfoljbolaget La Petite Epicerie Saigons strategiska förvärv av en leverantör, dels för att slutreglera Bolagets åtagande gentemot LPES Groups tidigare VD, Christina Nygren.


VD-byte i LPES Foods

Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech, lämnar med omedelbar verkan alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträder samtidigt som VD för det idag ända kvarvarande helägda operativa dotterbolaget LPES Foods.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 på Engelbrecktsplan 2, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

 • Nettoomsättning Q4 var 10,2 MSEK (7,3 MSEK) och för året 29,9 MSEK (29,1 MSEK).

 • La Petite Epicerie Saigon och Österhagen ingår inte i december månad då det inte längre konsolideras.

 • EBITDA Q4 var 2,6 MSEK (-2,4 MSEK) och -6,9 MSEK (-10,4 MSEK) för året.

 • EBIT Q4 var -3,1 MSEK (-7,2 MSEK) och -9,6 MSEK (-17,1 MSEK) för året.

 • EBT Q4 var -2,8 MSEK (-8,2 MSEK) och -8,2 MSEK (-19,5MSEK) för året.

 • Kassaflödet i den löpande verksamheten Q4 var -2,3 MSEK (-3,4 MSEK) och för året xxx MSEK (-5,7 MSEK).

 • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (0,2 MSEK).

 • Koncernens eget kapital var vid årsskiftet 14,5 MSEK (14,9 MSEK) och soliditeten 76 % (51 %).

 • EPS för helåret uppgår till -0,00 SEK (-0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,01 SEK).

 • Portföljbolagen har inlett 2019 starkt. La Petite Epicerie Saigon har haft sin bästa månad någonsin i januari 2019, ReCap ett starkt offertläge, LPES Foods har anpassat sina kostnader och Österhagen har etablerat nya distributörer

 • För 2019 är målsättningen att substansvärde per aktie skall öka väsentligt mycket mer än uppsatt mål om 10 % per år över en konjunkturcykel.

RIKTAD EMISSION FÖR REGLERING AV SKULDER

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar den volymviktade slutkursen på NGM-MTF per den 25 januari 2019. Emissionen uppgår till cirka 1,25 MSEK. Emissionen genomförs för att reglera moderbolagets skulder och åtaganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär