MÅNADSBREV - MAJ

Bäste aktieägare, 

ExeoTech, moderbolaget, arbetar som tidigare kommunicerats kontinuerligt för att reglera äldre skulder så att all fokus framöver istället kan vara på att utveckla våra bolagsinnehav. Det är mot bakgrund av detta som ExeoTech Ventures med dess portfölj av finansiella fordringar avyttrats i början på juni. Styrelsen uppskattar att substansvärdet fortsatt uppgå till cirka 17 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra kärninnehav under maj, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 40% 32.2%

Försäljningsmässigt var maj månad något bättre än april. Fokus är dock fortsatt snarare på att förbättra lösamheten än att öka tillväxten då kapaciteten, särskilt med avseende på torkad frukt, fortsatt begränsar tillväxttakten, även om det aktivt pågar ett arbete med att utöka kapacitiet genom bl.a. förvärv.

Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt och utgjorda cirka 70 % av försäljningen i maj. Av Bolagets försäljning går idag cirka 70 % till Retail och 30 % till Horeca. En viktigt parameter i att förbättra både lönsamhet och kassaflöde är att aktivt öka andelen försäljning som kommer från Horeca samtidigt som den totala försäljningen ökar. Mer än 90 % av Bolagets försäljning i maj har fortsatt gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

Bolagets senast lanserade produkt jordnötssmör tillverkat på lokala Vietnamesiska jordnötter fortsätter att utvecklas positivt, både inom Horeca och Retail, och Bolaget har därför inlett en dialog med leverantören om ett ökat samarbete kring nötbaserade produkter.

Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 10% 6.0%

Ordern från Gotlandshem på två s.k. tvättmoduler till ett värde om cirka 2,4 MSEK levereras till kund nu under juni. Bolaget har inte erhållit några nya order under maj men Bolagets utestående offertstock har i maj ökat till ett värde av cirka 134 MSEK från tidigare cirka 130 MSEK. Bolaget har även inlett en dialog med ett tyskt fastighetsbolag som vill ha offert på ett kombinerat tvätt- och- badrum som de kommer att prefabproducera i uppskattningsvis 200 exemplar av en villa under 2020. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsattning om minst cirka 15 MSEK.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
Österhagen Glass AB 40% 3.0%

Samarbetet med Gården Direkt har gett goda resultat under maj månad och försäljningen i Stockholmsområdet har ökat med många nya butiker och en större efterfrågan. Efterfrågan har även ökat i Västra Sverige, framförallt i Göteborgsområdet, så distributionen har utökats för att bemöta detta. Ett samarbete med Falköpings saluhall har inletts som serverar Österhagen glass och sorbet i en Österhagen glassdisk.

Österhagen har utökat sitt sortiment med portionsförpackningar av både glass och sorbet. Detta ger verksamheten tillgång till nya kundsegment bland caféer, restauranger m fl vilket är positivt. Svårigheten har varit att hantera den stora efterfrågan kortsiktigt men det visar på att Österhagen har hittat ett bra segment för Bolaget framöver.

Målsättning för helåret om att nå en omsättning om cirka 2 MSEK och ett svagt postivt resultat kvarstar.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %. Vi arbeta nu aktivt med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co men har till dags datum inte kunnat uppnå avslut. För IndoKina Ventures, med dessa exponering mot LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon, finns däremot inga planer på att avyttra.

Avslutningsvis, jag hade hoppats hinna presentera en transparant värderingsmodell för våra bolagsinnehav innan maj månads utgång vilket jag tyvärr inte hunnit med. Mitt mål ar att senast till bolagsstämman presentera utlovad värderingsmodell.

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktor

Stockholm den 14 juni 2019

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD
073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 17.15 CET.

MÅNADSBREV - JUNIKommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Bolagstämma den 28 juni 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 kommer inte att vara klar for framläggande till årsstämman den 28 juni 2019. Därför kommer ExeoTechs styrelse vid årsstämman den 28 juni 2019 att föreslå att årsstämman beslutar om fortsatt stämma, vilket innebar att en ny fortsatt årsstämma kommer att avhållas inom fyra till åtta veckor efter årstamman den 28 juni 2019.


Bilaga till kallelsen till bolagsstämma den 28 juni 2019

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 28 juni 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


MÅNADSBREV - MAJ


Ett första steg i en renodling av verksamheten - ExeoTech Ventures avyttras

ExeoTech har idag avyttrat ExeoTech Ventures AB som ett första steg i en ytterligare fokussering och renodling av ExeoTechs verksamhet. ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella transaktioner och passar därfor inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande bokfört värde. Forsäljningen har således ingen resultateffekt.

ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfolj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därfor att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Köpare är en grupp av investerare där bl.a. IndoKina Ventures AB ingår.

ExeoTech har samtidigt med försäljningen av ExeoTech Ventures genomfört en riktad emission om 300 miljoner aktier till ett värde om cirka 0,6 MSEK som en del i det arbete som fornärvarande pågar for att reglera Bolagets skulder och säkerställa kapital för att utveckla portföljbolagen.

I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson " Detta är ett första steg mot en mer renodlad verksamhet och vi hoppas inom kort kunna presentera fler avyttringar. Fokus är nu först och främst på att avyttra de innehav som vi inte betraktar som kärninnehav, d v s framförallt Facile & Co AB och Bomars Brunn AB."


KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Den nya strategin som antogs och implementerats under hösten 2018, som innebär bl.a. att portföljbolagen inte längre konsolideras, påverkar rapportens utseende.
 • LPES Foods, som försattes i konkurs i början på april 2019, ingår inte i den nu redovisade kvartalsrapporten annat än den redovisningmässiga förlust som uppstår i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningmässig förlust om cirka 5 MSEK.
 • Nettoomsättning Q1 var 0,1 MSEK (6,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -0,3 MSEK (-1,7 MSEK) och EBIT Q1 var -0,8 MSEK (-2,2 MSEK).
 • EBT Q1 var -6,1 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,3 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 15,1 MSEK (18,4 MSEK) och soliditeten 65 % (57%).
 • EPS i Q1 uppgår till -0,003 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,006 SEK (0,014 SEK).
 • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
 • Kärninnehav utvecklas fortsatt postitivt. Därför förväntas en tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år.

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär